Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gyfun Gwyr: Gynorthwydd Addysgu

Dyddiad cau 14/07/2021, Swydd Cynorthwydd Addysgu Gradd 4, 25 awr yr wythnos am 39 wythnos y flwyddyn.

Ysgol Gyfun Gŵyr

Rydyn ni'n awyddus i benodi 2 Gynorthwydd Addysgu, llawn amser i ymuno â thîm yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol yn Ysgol Gyfun Gŵyr o fis Medi 2021. Cytundeb Gradd 4, 25 awr yr wythnos am 39 wythnos y flwyddyn.

Oes gennych chi ddiddordeb i ddatblygu'n broffesiynol? Oes gyda chi'r cymwysterau neu brofiad perthnasol? Hoffech chi gynorthwyo disgyblion ar eu taith addysgol?  
Os felly, danfonwch eich llythyr cais ynghyd â'ch CV at sylw Rosemarie Brown  brownr94@hwbcymru.net yn y swyddfa ADY. 

Cofiwch ddarparu enw dau ganolwr sy'n medru cynnig geirda ar eich cyfer.  Yn ddelfrydol, danfonwch y cais ar ffurf e-bost ond derbyniwn gopi caled hefyd - i'w ddanfon at sylw Rosemarie Brown, Ysgol Gyfun Gŵyr, Stryd Talbot, Tre-gŵyr, Abertawe. SA4 3DD.  
Dyddiad cau 14/07/2021.

O ganlyniad i natur, dyletswyddau a chyfrifoldebau'r swydd hon, fe fydd y penodiad yn amodol ar wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Disclosure and Barring Service - DBS).  Mae'r swydd hefyd yn amodol ar adroddiad llwyddiannus yn dilyn cyfnod prawf o chwe mîs yn gychwynnol.

Gofynion Angenrheidiol y swydd:
Cymraeg yw iaith swyddogol yr ysgol hon ac o ganlyniad, mae'r gallu i ysgrifennu a darllen trwy gyfrwng y Gymraeg hyd at lefel uchel o gywirdeb yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon.  Mae'r gallu i ohebu ac ynganu Cymraeg gyfoes gywir ar lafar hefyd yn angenrheidiol ac y mae hyrwyddo ethos gweithle dwyieithog yn hanfodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM