Chwilio'r wefan
English

Cynnig parcio yng nghanol y ddinas yn cael ei estyn i helpu modurwyr

Gall modurwyr yng nghanol dinas Abertawe barhau i elwa o ffïoedd parcio rhatach.

CarParkSign

Mae cyngor Abertawe yn estyn cynnig parcio a gyflwynwyd gyntaf ym mis Tachwedd 2020 ac sy'n caniatáu i fodurwyr barcio drwy'r dydd am £2 yn unig.

Ar ben y tâl am ddiwrnod cyfan, dim ond £1 y bydd angen i berchnogion ceir sy'n parcio yn Abertawe am ddwy awr neu lai dalu am barcio yn unrhyw un o feysydd parcio aml-lawr y ddinas neu un o'r meysydd parcio talu ac arddangos niferus.

Estynnwyd cynigion pellach i feysydd parcio yn y Mwmbwls, gyda'r ffi am barcio am dair awr yn aros ar bris gostyngol, sef £2 yn lle £4.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ddifrifol ar y ddinas am ymhell dros flwyddyn. Fel cyngor, rydym wedi ymateb mor gyflym â phosib i'r newidiadau i'n bywydau pob dydd.

"Mae angen i ni wneud popeth y gallwn i annog rhagor o bobl yn ôl i ganol y ddinas ac rwy'n hyderus y bydd siopwyr, gweithwyr yng nghanol y ddinas ac ymwelwyr yn croesawu'r estyniad hwn i'n cynnig parcio parhaus."

Meddai Russell Greenslade, Prif Weithredwr Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe (BID), "Bydd yr ehangiad hwn i'r cynnig parcio hael iawn yn cefnogi busnesau canol y ddinas yn sylweddol ar adeg pan fo angen mwy o bobl i ymweld â nhw.

"Rydym yn croesawu'r ysgogiad hwn, a ariennir gan Gyngor Abertawe, ac rydym yn falch iawn o allu cydweithio i'w roi ar waith. Rydym yn gwybod y bydd yn helpu siopwyr ac ymwelwyr i fynd yn ôl i ganol y ddinas ar adeg pan fod Mis Manwerthwyr Annibynnol yn cychwyn drwy gydol mis Gorffennaf. Byddem yn annog defnyddwyr i fynd i ganol dinas Abertawe i gefnogi'r busnesau lleol maen nhw'n dwlu arnynt."

Yn y misoedd diweddar, cafwyd cryn fuddsoddiad er mwyn cyflwyno gwelliannau gwerth £280,000 i bob peiriant talu ac arddangos yn Abertawe i'w gwneud hi'n haws i fodurwyr dalu am barcio.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Yn ogystal â chynnig parcio rhatach i'r miloedd o berchnogion ceir sy'n ymweld â chanol y ddinas, rydym yn parhau i fuddsoddi mewn meysydd parcio i'w gwneud yn fwy deniadol a'i gwneud yn haws hefyd i fodurwyr dalu eu ffi barcio.

"Mae hyn yn cynnwys ailwynebu llawer o feysydd parcio canol y ddinas a hefyd osod peiriannau talu newydd."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM