Chwilio'r wefan
English

Buddsoddiad gwerth £50m ar gyfer cartrefi'r ddinas eleni

Disgwylir i Gyngor Abertawe fuddsoddi £50m gan ymgymryd ag ystod o waith atgywieirio, cynnal a chadw a gwella i gannoedd o gartrefi ledled y ddinas dros y flwyddyn i ddod.

Painting council flats (4)

Mae miliynau o bunnoedd yn cael eu clustnodi i insiwleiddio a diddosi cannoedd o gartrefi presennol gan eu gwneud yn gynnes ac yn effeithlon yn ogystal â gwelliannau amgylcheddol mewn cymunedau tenantiaid.

Bydd y cyngor hefyd yn treialu cyflwyno technolegau adnewyddadwy i eiddo dethol fel rhan o'i ddyhead uchelgeisiol i wneud cartrefi'n fwy effeithlon, lleihau costau cartref a lleihau allyriadau carbon. 

Bydd hwn yn gyfle i ddatblygu sgiliau ac arbenigedd lleol mewn technolegau carbon isel ymhellach.  Mae cynllun £8.1m y cyngor ar gyfer ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd yn dilyn buddsoddiad sylweddol yn y maes hwn sydd eisoes wedi gwella dros 9,500 o dai cyngor.     

Mae'r gwariant yn rhan o'r buddsoddiad mwyaf erioed mewn tai cyngor am rent fforddiadwy yn y ddinas fel rhan o gynlluniau'r cyngor i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru.

Painting council flats (1)

Dywedodd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, fod rhaglen wario uchelgeisiol Cyngor Abertawe ar gyfer tai'r cyngor yn adlewyrchu ei ymroddiad at ddarparu cartrefi o safon sy'n ynni effeithlon ac yn fforddiadwy ar gyfer tenantiaid.

Meddai, "Mae gwell cartrefi i'n preswylwyr yn un o flociau adeiladu hanfodol creu dyfodol gwell i blant, teuluoedd a'n dinas.

"Er gwaethaf y pandemig, rydym wedi parhau â'n rhaglenni gwella cartrefi gan fod gwell cartrefi'n gwella iechyd pobl, mae tai fforddiadwy sy'n ynni effeithlon yn helpu i leihau tlodi, a chyda'i gilydd maent yn cyfrannu at gymunedau hapusach.

Meddai, "Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, cafwyd buddsoddiad enfawr gwerth degau ar filiynau o bunnoedd er mwyn sicrhau bod y tai sy'n eiddo i ni mewn cyflwr da ac yn addas i'r dyfodol dan Safon Ansawdd Tai Cymru.

"Yn y flwyddyn i ddod, bydd buddsoddiad pellach o £50m yn fras yn golygu y bydd cannoedd o deuluoedd yn elwa o welliannau i'w cartrefi.

"Clustnodir arian ar gyfer prosiectau eraill hefyd, gan gynnwys ailweirio trydanol ac amddiffyn rhag y tywydd lle bo angen yn ogystal â gwelliannau amgylcheddol cyffredinol."

Daw'r arian ar gyfer y cartrefi newydd a'r gwelliannau ar gyfer y cartrefi sydd eisoes yn bodoli o'r rhent a delir gan y tenantiaid, grantiau gan Lywodraeth Cymru a benthyca CRT. Ni ddaw unrhyw ran o'r gwariant o dreth y cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM