Chwilio'r wefan
English

Mae'n bryd i ni dalu teyrnged i'n gwirfoddolwyr

Mae Abertawe'n dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr Genedlaethol drwy dalu teyrnged i'r miloedd o bobl sy'n rhoi o'u hamser er mwyn helpu eraill yn y ddinas.

Volunteer_Week_2021-Welsh

Bydd Neuadd y Ddinas yn cael ei goleuo ar 1 Mehefin ac mae pobl yn cael eu hannog i ddiolch i'r rheini sy'n gwirfoddoli a meddwl am wirfoddoli eu hunain a'r buddion niferus y gall gwirfoddoli eu cynnig.

Mae llawer o wasanaethau sy'n cael eu rhedeg gan y cyngor yn cael eu cefnogi gan wirfoddolwyr, gan gynnwys cynlluniau chwarae, chwaraeon ac ieuenctid ac mae gwirfoddolwyr hefyd yn helpu i gadw pobl yn ddiogel pan fyddant allan yng nghanol y ddinas ac ar Wind Street gyda'r nos.

Mae llywodraethwyr ysgol  yn cyflawni rolau pwysig, di-dâl ac ni fyddai rhwydwaith banciau bwyd y ddinas yn dal ati heb wirfoddolwyr.

Mae pwyllgorau canolfannau cymunedol Abertawe yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr, mae grwpiau Cyfeillion sy'n cefnogi ein parciau a'n mannau agored ac mae gwirfoddolwyr yn helpu elusennau a gweithredu cymunedol sydd o fudd i'r gymuned yn ddyddiol.

Yn ystod y pandemig Coronafeirws, gwirfoddolodd miloedd o bobl fel hyrwyddwyr strydoedd er mwyn cadw llygad ar eu cymdogion a chasglu bwyd a phresgripsiynau ar gyfer y rhai a oedd yn cysgodi yn ogystal â'r rheini a oedd yn unig a'r bregus.

Meddai Alyson Pugh, Cyd-aelod y Cabinet dros Gefnogi Cymunedau, "Ar ran Cyngor Abertawe, hoffwn ddweud diolch mawr i bawb sy'n gwirfoddoli ac yn gwneud Abertawe'n lle gwell i fyw ynddo.

"Hoffwn hefyd ddiolch i'n partneriaid niferus yn y sector gwirfoddol yn ogystal â Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe, rydym wedi bod yn gweithio'n agos iawn gyda nhw ers dechrau'r pandemig ac mae eu cymorth wedi bod yn amhrisiadwy."

Meddai Louise Gibbard, cydweithiwr y Cabinet, "Mae sawl math o wirfoddoli - o'r mamau a thadau sy'n rhoi o'u hamser i redeg clybiau chwaraeon i staff y siopau elusen sy'n helpu i godi arian hanfodol ar gyfer achosion da.

"Mae rhai pobl yn rhoi llawer o'u hamser, eraill yn rhoi ychydig o oriau yma ac acw, ond mae pob cyfraniad yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

"Gall gwirfoddoli roi boddhad mawr ac mae lle i bawb os hoffent wirfoddoli felly hoffwn hefyd ddefnyddio Wythnos Gwirfoddolwyr Genedlaethol i dynnu sylw at y buddion a gyflwynir i'r unigolyn."

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe, Amanda Carr, fod Wythnos Gwirfoddolwyr Genedlaethol yn wythnos arbennig i sefydliadau yn y DU ac rydym yn lwcus iawn yn Abertawe fod gennym sector bywiog â miloedd o wirfoddolwyr gweithredol. Hoffem achub ar y cyfle i ddweud diolch mawr i bawb sy'n rhoi o'u hamser i wirfoddoli - ac i'r rheini nad ydynt wedi gwirfoddoli eto, hoffai tîm y Ganolfan Wirfoddoli eich helpu i gymryd eich camau cyntaf."

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Ganolfan Wirfoddoli Abertawe yn www.scvs.org.uk/volunteercentre neu e-bostiwch:volunteering@scvs.org.uk    

Wedi'i bweru gan GOSS iCM