Chwilio'r wefan
English

Dywedwch helô dros hanner tymor wrth Bawennau ar Batrol

Bydd cynrychiolwyr o rwydwaith atal troseddau Pawennau ar Batrol Abertawe o gwmpas y lle yn ystod hanner tymor.

Paws-on-patrol

Mae'r grŵp yn cynnwys perchnogion cŵn sy'n cael eu hannog i adrodd am ymddygiad amheus neu wrthgymdeithasol os ydynt yn ei weld.

Caiff ei redeg gan adran Diogelwch Cymunedol Cyngor Abertawe a bydd cynrychiolwyr yn cynnal sesiynau dros dro i roi cyngor a derbyn aelodau newydd ar y prom y tu allan i'r Ganolfan Ddinesig ddydd Mawrth 1 Mehefin ac yn Sgwâr Ystumllwynarth ddydd Gwener 4 Mehefin. Byddant yno rhwng 11am a 2pm ar y ddau ddiwrnod.

Meddai Alyson Pugh, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gymunedau Gwell, "Er mwyn i'n dinas fod yn fwy diogel i'n teuluoedd, ein ffrindiau a'n cymdogion, mae angen i bawb chwarae rôl weithredol a phwrpas cynllun Pawennau ar Batrol Abertawe Mwy Diogel yw annog pobl i chwarae eu rhan yn y frwydr yn erbyn trosedd.

"Mae'r grŵp wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus am flynyddoedd lawer ond ers y cyfnod clo, mae llawer o aelodau newydd wedi ymuno ac yn cadw llygad ar ei gilydd, gan helpu i gadw Abertawe'n ddiogel.

"Wrth fod yn rhan o'r cynllun maent hefyd yn derbyn gwybodaeth ddefnyddiol am ddiogelwch, a sut i gadw eu hunain a'u hanifeiliaid yn ddiogel, a gall hyn amrywio o wybodaeth am y gweithredoedd twyllodrus diweddaraf i awgrymiadau ar ddiogelwch y cartref.

"Yn ystod y pandemig cafwyd llawer o straeon am ddwyn cŵn ac mae hyn yn rhywbeth y mae Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel yn ei gymryd o ddifri'.

"Er bod llawer o bryder yn y gymuned, mae'n bwysig pwysleisio bod nifer yr achosion o ddwyn cŵn yr adroddwyd amdanynt yn ein hardal ni'n gymharol isel o hyd, ac nid yw pob digwyddiad yr adroddir amdano ar gyfryngau cymdeithasol yn gywir.

"Ond er gwaethaf popeth mae camau y gall perchnogion eu cymryd i helpu i gadw'u hanifeiliaid anwes yn ddiogel ac mae'r bartneriaeth wedi bod yn rhoi cyngor rhagorol.

"Gobeithio y bydd y tywydd yn braf yn ystod hanner tymor ac y byddwn ni i gyd yn gallu mwynhau'r awyr agored, felly os ydych yn agos i un o'r digwyddiadau dros dro, stopiwch i ddweud helô".

Wedi'i bweru gan GOSS iCM