Chwilio'r wefan
English

Cymorth i grwpiau sy'n mynd i'r afael â thlodi'r misglwyf

Mae elusennau a sefydliadau sy'n gweithio i frwydro yn erbyn tlodi'r misglwyf yn Abertawe yn cael eu cefnogi gan y cyngor unwaith eto.

Period_poverty

 

I gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol Iechyd Misglwyf, mae Cyngor Abertawe wedi cadarnhau ei fod wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i helpu preswylwyr y mae angen cymorth arnynt i gael gafael ar gynnyrch misglwyf.

Yn ystod y pandemig Coronafeirws, bu'r cyngor yn gweithio gyda 19 o sefydliadau.

Roedd y rhain yn cynnwys banciau bwyd, Byddin yr Iachawdwriaeth, YMCA Abertawe, Gofalwyr Ifanc Abertawe, Cymorth i Fenywod Abertawe, y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd a STOPP (Swansea Takes on Period Poverty).

Mae'r cyngor hefyd yn gweithio gydag ysgolion i gefnogi disgyblion sy'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim gyda chynnyrch eco-gyfeillgar.

Meddai Louise Gibbard, Aelod y Cabinet dros Gefnogi Cymunedau, "Mae'r gwaith hwn wedi bod yn heriol iawn oherwydd y pandemig, ond buom yn gweithio gyda'n partneriaid i addasu i ffyrdd newydd o weithio i ddosbarthu'r cynhyrchion hyn i'r rheini mewn angen, gan gynnwys dosbarthu i fanciau bwyd a threfnu i ddosbarthu nwyddau'n bersonol mewn rhai achosion.

"Does dim amheuaeth bod nifer y bobl sy'n ceisio cymorth wedi cynyddu ac mae STOPP wedi adrodd am gynnydd o dros 150% yn y galw am gynhyrchion dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae mwy o ddiddordeb hefyd mewn cynhyrchion ailddefnyddiadwy fel ffordd o arbed arian yn y tymor hwy sy'n ystyriol o'r amgylchedd.

"Rwy'n falch iawn o ddweud ein bod ni wedi sicrhau arian gan Lywodraeth Cymru unwaith eto drwy'r Grant Urddas Mislif i barhau â'r gwaith hwn eleni.

"Ar adeg pan fo cynifer yn ei chael hi'n anodd, mae cael mynediad am ddim at gynnyrch misglwyf yn golygu bod un peth yn llai iddynt boeni amdano."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM