Chwilio'r wefan
English

Hanner cant o gartrefi newydd yn barod i groesawu tenantiaid cyntaf

Mae rhai o'r cartrefi newydd cyntaf i gael eu hadeiladu gan Gyngor Abertawe ers cenhedlaeth yn cael eu cwblhau y mis hwn.

Colliers Way

Mae'r gwaith i godi dros hanner cant o gartrefi newydd a adeiladwyd ar gyfer rhent fforddiadwy, sy'n amrywio o droi eiddo'n fflatiau i gartrefi tair ystafell wely i deuluoedd yn cael eu cwblhau a byddant yn barod i denantiaid dros y misoedd nesaf.

Mae'r gwaith adeiladu yn mynd yn ei flaen ar bump ar hugain o gartrefi newydd yn Hillview Crescent, y Clâs, 18 o gartrefi yn Colliers Way, Pen-lan ac wyth fflat yn hen adeilad Tŷ Bryn ar Walter Road.

Mae'r pecyn o gartrefi newydd yn rhan o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd yn nyfodol tai cymdeithasol Abertawe, a bwriad y cyngor yw adeiladu 1,000 o gartrefi newydd dros y degawd nesaf.

Eleni'n unig, disgwylir y bydd £7m yn cael ei wario gan y cyngor ar adeiladu cartrefi newydd gan greu a diogelu swyddi a phrentisiaethau i bobl leol fel rhan o'r broses.

Dywedodd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi, Ynni a Thrawsnewid Gwasanaethau y bydd tenantiaid wrth eu boddau â'u cartrefi newydd a fydd ymhlith y cartrefi newydd mwyaf ynni effeithlon yn unrhyw le yng Nghymru.

Meddai, "Mae galw mawr am dai fforddiadwy o safon i'w rhentu yn Abertawe, ar gyfer pobl sengl a theuluoedd. Dros y flwyddyn nesaf, byddwn yn buddsoddi tua £7m yn rhagor mewn cartrefi newydd er mwyn helpu i gynnal y momentwm.

Dywedodd Andrea Lewis fod rhaglen wario uchelgeisiol Cyngor Abertawe ar gyfer tai'r cyngor yn adlewyrchu ei ymroddiad at ddarparu cartrefi o safon sy'n ynni effeithlon ac yn fforddiadwy ar gyfer tenantiaid.

Meddai, "Mae gwell cartrefi i'n preswylwyr yn un o flociau adeiladu hanfodol creu dyfodol gwell i blant, teuluoedd a'n dinas.

"Er gwaethaf y pandemig, rydym wedi parhau â'n rhaglenni adeiladu tai gan fod gwell cartrefi'n gwella iechyd pobl, mae tai fforddiadwy sy'n ynni effeithlon yn helpu i leihau tlodi, a chyda'i gilydd maent yn cyfrannu at gymunedau hapusach.

Meddai, "Dan ein menter Rhagor o Gartrefi, dyma'r tro cyntaf i ni gael caniatâd i adeiladu cartrefi newydd mewn cenhedlaeth. Rydym yn benderfynol y byddant yn torri tir newydd mewn lefelau o effeithlonrwydd ynni fel y gall ein tenantiaid gadw'u biliau ynni'n isel.

"Dros y degawd nesaf, byddwn yn parhau i wella effeithlonrwydd ynni'n cartrefi i leihau allyriadau carbon. Mae ein hymrwymiad i gartrefi gwell wedi creu cannoedd o swyddi i'n cymunedau a bydd yn parhau i wneud hynny. Drwy wella cartrefi'n rydym yn adeiladu gwell Abertawe."

Daw'r arian ar gyfer y cartrefi newydd a'r gwelliannau ar gyfer y cartrefi sydd eisoes yn bodoli o'r rhent a delir gan y tenantiaid, grantiau gan Lywodraeth Cymru a benthyca CRT. Ni ddaw unrhyw ran o'r gwariant o dreth y cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM