Chwilio'r wefan
English

Datblygiad mawr Ffordd y Brenin i ddechrau yn yr haf

Disgwylir i'r gwaith ar ddatblygiad swyddfa uwch-dechnoleg newydd a fydd yn darparu lle ar gyfer 600 o swyddi ddechrau yng nghanol dinas Abertawe yr haf hwn.

71/72 Kingsway CGI

Mae Cabinet Cyngor Abertawe wedi cytuno i neilltuo arian ar gyfer y cynllun i ddatblygu hen safle clwb nos Oceana yn 71/72 Ffordd y Brenin.

Yn werth tua £32.6 miliwn y flwyddyn i economi Abertawe unwaith y bydd yn weithredol, cynllunnir adeiladu datblygiad pum llawr, di-garbon gyda chysylltedd digidol o'r radd flaenaf. Bydd hefyd yn cynnwys teras ar y to, ardal werdd a balconïau sy'n edrych dros ganol y ddinas a Bae Abertawe.

Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau yn gynnar yn 2023, a bydd y cynllun yn cynnwys 114,000 troedfedd sgwâr o arwynebedd llawr masnachol gan ddarparu cyfleoedd cydweithio hyblyg a swyddfeydd i fusnesau technoleg, digidol a chreadigol arloesol.

Bydd yn cynnwys dwy lefel o dan y ddaear a fydd yn defnyddio llawr isaf yr hen glwb nos, a chynllunnir mynediad i'r cyhoedd, yn ogystal â chyswllt newydd rhwng Ffordd y Brenin a Stryd Rhydychen.

Caiff contractwr ei benodi cyn bo hir yn dilyn ymarfer caffael diweddar. Mae trafodaethau cadarnhaol â gweithredwr adeiladu posib a thenantiaid hefyd yn mynd rhagddynt.

Yn ddiweddar, cynhaliwyd adolygiad adeilad sy'n dangos bod y datblygiad yn gydnerth o ran COVID, gyda llawer o nodweddion dylunio yn helpu i leihau'r risg o drosglwyddo.

Ariennir y datblygiad yn rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe fel rhan o brosiect Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau sydd wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Fe'i cefnogir hefyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Meddai'r Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Bydd ein cynlluniau ar gyfer 71/72 Ffordd y Brenin yn creu amgylchedd swyddfa o'r radd flaenaf ar gyfer busnesau technoleg a chreadigol, gan gynnwys busnesau newydd a'r rheini sydd newydd adael y brifysgol. Bydd hyn yn cynnwys dros 600 o swyddi, gan hefyd gynyddu nifer yr ymwelwyr, ychwanegu rhagor o fywiogrwydd ac ardaloedd gwyrdd a chynyddu gwariant yng nghanol y ddinas er budd busnesau eraill.

"Gwyddom fod galw heb ei ateb am swyddfeydd o ansawdd uchel yng nghanol y ddinas a bod angen rhagor o ddewis ac opsiynau ar gwmnïau sydd am agor swyddfeydd yn Abertawe.

"Mae ymchwil diweddar wedi dangos bod gan weithredwyr a thenantiaid posib ddiddordeb sylweddol yn y datblygiad hwn. Er gwaethaf y pandemig yn arwain at fwy o weithio gartref dros y flwyddyn ddiwethaf, mae hyn yn dangos galw parhaus gan fusnesau am swyddfeydd a datblygiad cydweithio o ansawdd uchel yng nghanol y ddinas yn dilyn COVID-19.

"Mae caniatâd cynllunio wedi'i sicrhau a chynhaliwyd ymarfer tendro ar gyfer prif gontractwr.

"Dyma gynllun cyffrous arall a gynlluniwyd ar gyfer Ffordd y Brenin, sy'n adeiladu ar nifer mawr o welliannau diweddar yn yr ardal. Mae'r rhain yn cynnwys ailgyflwyno traffig dwyffordd, gwaith diweddaru amgylcheddol mawr sy'n cynnwys llawer mwy o ardaloedd gwyrdd a mannau cyhoeddus a buddsoddiad sylweddol gan y sector preifat mewn datblygiadau fel adeilad llety myfyrwyr Coppergate."

Cytunodd y Cabinet hefyd i neilltuo cyllid i adfywio 69/70 Ffordd y Brenin, lle'r oedd cangen Barclays Bank yn flaenorol. Cynllunnir datblygiad tri llawr â blaen gwydr a metel ar gyfer y safle, gyda mannau gweithio hyblyg i amrywiaeth o gwmnïau. Gallai'r gwaith adnewyddu hwn fod wedi'i gwblhau erbyn gwanwyn 2022.

Gan ategu'r datblygiad a gynllunnir ar gyfer 71/72 Ffordd y Brenin, cefnogir y cynllun hwn drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae cynlluniau eraill yn cynnwys man cyhoeddus newydd ar safle'r hen faes parcio rhwng 71/72 Ffordd y Brenin a'r adeilad newydd arfaethedig sydd i'w gyflwyno gan Hacer Developments ar hen safle Woolworths ar Stryd Rhydychen. Mae'r gwaith yn debygol o gael ei gwblhau erbyn haf 2023, gan gyd-fynd â chwblhau gwaith adeiladu 71/71 Ffordd y Brenin.

Meddai'r Cyng. Stewart, "Ynghyd â'n rhanbarth Cam Un Bae Copr sy'n dod i'r amlwg sy'n cynnwys Arena Abertawe a phont dirnod Bae Copr, mae'r cynlluniau ar gyfer Ffordd y Brenin yn rhan o raglen adfywio gwerth £1 biliwn sy'n gwneud Abertawe'n lle gwell i fyw, gweithio, astudio ac ymweld ag ef."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM