Chwilio'r wefan
English

Cynghorydd hir-wasanaeth yn dod yn Arglwydd Faer

Mae dau o gynghorwyr hwyaf eu gwasanaeth Abertawe wedi dod yn Arglwydd Faer ac yn Ddirprwy Arglwydd Faer heddiw.

Cllr Mary Jones (Lord Mayor)

Mae'r Cynghorydd Mary Jones yn dilyn y Cynghorydd Mark Child fel Arglwydd Faer ar gyfer 2021/22 a'i dirprwy fydd y Cynghorydd Mike Day.

Fel Arglwydd Faer, bydd gan y Cyng. Jones rôl ddinesig a seremonïol bwysig fel llysgennad swyddogol ein dinas. Bydd ei blwyddyn o ddyletswyddau'n amrywiol ac, os bydd trefniadau'r pandemig yn caniatáu, bydd yn cynnwys derbyn ymwelwyr pwysig a llywyddu dros ddigwyddiadau dinesig. Bydd hefyd yn ymwneud â chodi arian er sawl achos da lleol.

Caiff y Cyng. Jones ei chefnogi yn ei rôl gan ei gŵr Jeff, sydd hefyd yn Gynghorydd gyda Chyngor Abertawe.

Yn ei rôl, bydd y Cyng. Jones yn cefnogi tair elusen: Clwb Dydd Dementia 'Forget Me Not', The Pettifor Trust a Sands (y Gymdeithas Marw-enedigaethau a Marwolaethau Newyddanedigion).  

Meddai, "Mae'n anrhydedd anhygoel i gael fy ethol gan fy nghyfoedion i fod yn Arglwydd Faer Abertawe. Rwy'n ddiolchgar iawn iddynt am eu cefnogaeth ac am y cyfle i wasanaethu pobl Abertawe.

Ychwanegodd, "Rydw i wedi byw yn Abertawe am y rhan fwyaf o fy mywyd ac yn union fel y mae'r flwyddyn ddiwethaf o'r pandemig wedi dangos, does neb sy'n fwy hael a chroesawgar na phobl Abertawe.

"Mae fy ngŵr a minnau'n edrych ymlaen yn fawr at gynrychioli pobl y ddinas wych hon gymaint ag y gallwn wrth i ni ddod allan o'r pandemig yn ogystal â bod yn llysgenhadon dros Abertawe i'r byd ehangach."

Ganwyd y Cyng. Jones ym 1950 yn ysbyty Castell-nedd ac roedd yn byw yn Sgiwen yn ystod ei blynyddoedd cynnar cyn symud i Abertawe ym 1961.

Gadawodd y Cyng. Jones yr ysgol yn 16 oed a daeth yn deleffonydd GPO, a adwaenir bellach yn BT. Cyfarfu â Jeff, a oedd hefyd yn gweithio i Swyddfa'r Post, a phriodasant ym 1976. Mae ganddynt fab, merch a phedwar o wyrion/wyresau.

Etholwyd y Cyng. Jones i Gyngor Cymunedol Cilâ ym 1992 ar gyfer Ward gogledd Cilâ, ac roedd yn Gadeirydd am nifer o flynyddoedd. Ym 1999, safodd am etholiad yn ward gogledd Cilâ a llwyddodd i gael ei hethol yn Gynghorydd Dinas i'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Yn 2004 pan ffurfiwyd Gweinyddiaeth Abertawe, roedd y Cyng. Jones yn Aelod y Cabinet dros Wella Busnes. Roedd yn Aelod y Cabinet am wyth mlynedd ac yn aelod o nifer o fyrddau, gan gynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru, Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol Bae Abertawe (SBREC) a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe (CGGA), lle cyfarfu â nifer o bobl ddiddorol.

Mae'r Cyng. Jones yn Llywodraethwr yn Ysgol Gynradd Hendrefoilan ac yn gadeirydd Llywodraethwyr yn Ysgol Gyfun yr Olchfa.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM