Chwilio'r wefan
English

Cymorth ychwanegol yn yr arfaeth i bobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Bydd teuluoedd a phobl ifanc ddiamddiffyn, yr henoed ac eraill sydd mewn perygl o fod yn ddigartref yn cael miliynau o bunnoedd o gymorth ychwanegol gan Gyngor Abertawe yn y flwyddyn i ddod.

Housing

Wrth i gymunedau ddod allan o'r pandemig, bydd yr anabl, pobl â phroblemau iechyd meddwl ac eraill ag anableddau dysgu yn cael cymorth i'w helpu rhag colli cyfle i gael lle i fyw.

Hysbyswyd Cabinet Cyngor Abertawe fod y cyngor wedi sicrhau £4.4m ychwanegol mewn grant gan Lywodraeth Cymru i helpu i atal digartrefedd mewn cymunedau dinesig.

Bydd hyn yn golygu y bydd y cyngor bellach yn gwario £18.5m yn y 12 mis i ddod ar grant cymorth tai i drawsnewid rhaglenni atal digartrefedd a blaenoriaethu'r rheini sydd yn y perygl mwyaf o golli eu cartrefi.

Mae bron £3.5m yn cael ei glustnodi i gefnogi'r rheini â phroblemau iechyd meddwl, a £3.2m i'r rheini ag anableddau dysgu. Bydd pobl ifanc hyd at 25 oed ag anghenion cefnogaeth yn cael £2.5m a rhennir £3.1 pellach rhwng pobl sengl a'r henoed sydd mewn perygl o golli eu cartref neu y mae angen math arall o gymorth tai arnynt.

Meddai Clive Lloyd, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion ac Iechyd Cymunedol, "Croesewir yr adnoddau ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru wrth i ni ddod allan o'r pandemig yn fawr iawn. Byddwn yn gallu gwneud mwy i'r rheini sydd angen ein cefnogaeth fwyaf.

"Caiff y rhan fwyaf o'r arian grant ei glustnodi i sefydliadau partner sy'n darparu gwasanaethau'n uniongyrchol i'r rheini sydd eu hangen fwyaf.

"Maen nhw, ynghyd â thimau'r cyngor, wedi gweithio'n ddiflino ac yn ddi-baid drwy'r pandemig i ddiogelu a chefnogi pobl ag anghenion cymhleth a'u helpu i gadw to uwch eu pennau.

"Ein nod yw atal digartrefedd, a lle nad oes modd ei atal, sicrhau ei fod yn brofiad prin, byr na chaiff ei ailadrodd.

"Mae'r cyngor yn falch o'i ymrwymiad i sicrhau bod unrhyw un y mae angen lle i fyw arno ac sydd am gael lle i fyw yn cael cefnogaeth gennym i'w alluogi i gael yr hyder, y gallu a'r sgiliau i gynnal lle sefydlog ac addas i fyw."

Dywedodd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi, Ynni a Thrawsnewid Gwasanaethau, y byddai'r cymorth ychwanegol yn helpu i roi hwb i fenter ailgartrefu cyflym y cyngor i'r rheini y mae angen lle i fyw arnynt ar frys.

Byddai hefyd yn cefnogi prosiectau a sefydlwyd yn lleol gan elusennau, partneriaethau a chymdeithasau tai â'r bwriad o fynd i'r afael â phroblemau tai a brofir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl a phroblemau eraill.

Meddai'r Cyng. Lewis, "Dros gyfnod y pandemig hwn, mae'r cyngor a'i sefydliadau partner wedi gwneud eu gorau glas i atal digartrefedd a chefnogi'r rhai mwyaf diamddiffyn yn ein cymunedau sy'n ofni y gallent golli eu cartref.

"Mae pobl ifanc sy'n gadael gofal, oedolion â phroblemau iechyd meddwl a'r henoed sydd mewn perygl o golli eu cartrefi yn cael y cymorth tai y mae ei angen arnynt yn ystod y cyfnod heriol hwn.

"Does dim angen dweud mai llety diogel a sicr yw'r man cychwyn i unrhyw berson sydd am reoli ei fywyd a chael neu gynnal swydd."

"Mae ein tîm ailgartrefu cyflym yno i helpu i gynnal parhad ym mywydau pobl ar adeg o straen neu her sylweddol. Mae'n swydd anodd a heriol ond rydym yn benderfynol, wrth i ni ddod allan o'r pandemig, na fydd neb yn cael ei adael ar ôl."

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM