Chwilio'r wefan
English

Cynllun pwysig yn yr arfaeth i gefnogi holl fusnesau Abertawe

Bydd cynllun gwerth £1 miliwn yn cael ei lansio'n fuan i annog siopa lleol drwy helpu busnesau lleol ym mhob cymuned ar draws Abertawe i adfer o effaith COVID-19.

City centre

Mae'r rhain yn cynnwys busnesau mewn trefi a phentrefi lleol fel Clydach, Gorseinon, Treforys, Llansamlet, St Thomas, y Mwmbwls, Uplands, Penderi, Townhill, Cilâ, Glandŵr a Phen-clawdd yn ogystal ag ardaloedd siopa lleol llai ar draws y sir.  

Bydd yr arian hwn, gyda chymorth menter Trefi Taclus Llywodraeth Cymru, yn talu am welliannau i du blaenau siopau, cysgodlenni, arwyddion a chyflwyno rhagor o wyrddni fel coed a phlanhigion.

Bydd manylion ynghylch sut caiff yr arian ei glustnodi'n cael eu cadarnhau unwaith y cânt eu cwblhau.

Mae'r cynllun yn rhan o Gynllun Gweithredu Adferiad Economaidd gwerth £20 miliwn. Bwriedir iddo hefyd annog rhagor o bobl i siopa'n lleol.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym yn cydnabod yr effaith drychinebus y mae COVID-19 wedi'i chael ar fusnesau ar draws Abertawe gyfan.

"Felly, yn ogystal â'n cynlluniau adfywio cyfredol yng nghanol y ddinas, gan gynnwys Bae Copr, i gefnogi busnesau yno, mae'n hanfodol hefyd ein bod yn gwneud popeth y gallwn i gefnogi busnesau mewn rhannau eraill o Abertawe.

"Wrth i ni ddod drwy COVID-19, bydd y cynllun £1 miliwn hwn yn helpu'r busnesau hyn i adfer drwy ariannu tu blaenau siopau, cysgodlenni a gwyrddni a fydd yn creu amgylcheddau masnachu mwy pleserus wrth ddenu rhagor o siopwyr ar yr un pryd.

"Mae hefyd yn adeiladu ar y £100 miliwn o gymorth gan y cyngor, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU sydd wedi'i neilltuo i fusnesau Abertawe ers cychwyniad y pandemig.

Meddai'r Cyng. Andrew Stevens, Aelod y Cabinet dros Wella Busnesa a Pherfformiad, "Mae'r cynllun ariannu newydd hwn yn dilyn yr ymgyrch Siopa'n Lleol a lansiwyd gan y cyngor y llynedd wrth i ni geisio cynorthwyo busnesau yn holl gymunedau'r sir ymhellach.

"Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd siopa'n lleol. Mae'n cefnogi busnesau lleol yn gyffredinol a hefyd yn creu swyddi ac yn hybu cymunedau lleol yn eu cyfanrwydd.

"Mae busnesau lleol di-rif wedi bod yn gefn i'w cymunedau yn Abertawe drwy gydol y pandemig, felly maent yn haeddu'n cefnogaeth barhaol yn y misoedd a'r blynyddoedd i ddod.

"Fel cyngor, rydym yn benderfynol o wneud popeth y gallwn i helpu."

Meddai'r Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Addawom yn y gyllideb y byddem yn creu cronfa adfer lleol sylweddol. Rydym yn cyflawni'r addewid honno gyda'n cyfres gyntaf o gyhoeddiadau o'r gronfa £20 miliwn i gefnogi busnesau lleol yn ein holl gymunedau sydd wedi bod yno i ni i gyd yn ystod y pandemig."

Yn ogystal â chefnogi busnesau, bwriedir i Gynllun Gweithredu Adferiad Economaidd Cyngor Abertawe greu adferiad economaidd cynaliadwy drwy hyrwyddo bwyd lleol, datblygu sgiliau a chyflogadwyedd, cefnogi twristiaeth a chynyddu hyder.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM