Chwilio'r wefan
English

Atyniadau'n agor ym Mharc yr Amgueddfa yng nghanol dinas Abertawe

Bydd gan breswylwyr y ddinas y cyfle i fwynhau ymweliad diogel llawn hwyl yr ŵyl ag atyniadau'r Nadolig ym Mharc yr Amgueddfa yng nghanol dinas Abertawe.

AlpineVill01

Sayers Events yw partner cyflwyno'r cyngor ar gyfer yr atyniad Nadoligaidd blynyddol, Gwledd y Gaeaf ar y Glannau ym Mharc yr Amgueddfa.

Fodd bynnag, fe'i canslwyd eleni ac mae Sayers wedi gosod nifer o atyniadau gwahanol yno yn ei le. Mae'r rhain yn cynnwys Olwyn Enfawr ac ardal hwyl i'r teulu i gyd-fynd â'r ardal fwyd Alpaidd a agorodd ddydd Llun.

Mae'r atyniadau'n cynnwys nifer o fesurau arbennig i sicrhau y gall ymwelwyr fwynhau ymweliad diogel a difyr ar yr un pryd, yn unol â rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Er enghraifft, bydd angen i bobl sy'n ymweld â'r atyniadau ddod â thystiolaeth adnabod gyda nhw yn yr un modd ag y byddent yn ei wneud ar gyfer busnesau lletygarwch fel tafarndai a bwytai. Bydd hefyd angen i unrhyw un dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'r cyfyngiadau COVID a'r angen i gadw pellter cymdeithasol yn golygu y bu'n rhaid i ni wneud pethau'n wahanol eleni i sicrhau bod pawb yn ddiogel.

"Yn ogystal â goleuadau'r Nadolig a'r atyniadau ym Mharc yr Amgueddfa, mae Marchnad y Nadolig ar gael hefyd yng nghanol y ddinas. Rydym wedi goleuo canol y ddinas, a fydd yn cynnwys rhai nodweddion ychwanegol ar Ffordd y Brenin ac adeilad McDonald's ar ochr Sgwâr y Castell.

"Hefyd, bydd dwy goeden Nadolig, un yn Sgwâr y Castell ac un ar ben Ffordd y Brenin ger Gwesty'r Dragon. Dyluniwyd yr ardaloedd o gwmpas y coed Nadolig gan artist stryd/graffiti eleni i ychwanegu peth lliw a bywiogrwydd ychwanegol."

Ychwanegodd, "Ond mae'n hanfodol bod y bobl sy'n ymweld â chanol y ddinas i siopa ar gyfer y Nadolig, gweld y goleuadau neu fynd i unrhyw un o atyniadau'r Nadolig yn gwneud hynny'n ddiogel.

"Gall pawb chwarae ei ran trwy ddilyn y rheolau, cadw dwy fetr oddi wrth ei gilydd, gwisgo mygydau lle bo angen a golchi neu ddiheintio'u dwylo'n rheolaidd."

Caiff yr holl drefniadau ar gyfer y cyfnod cyn y Nadolig eu rhoi ar waith i gydymffurfio â'r rheoliadau COVID-19 presennol. Os gwneir unrhyw newidiadau pellach, caiff y trefniadau gweithredu eu newid yn unol â hynny.

Dylai ymwelwyr ag atyniadau'r Nadolig ym Mharc yr Amgueddfa gynllunio ymlaen llaw a bod yn barod i giwio i ymweld â'r atyniadau yn ystod cyfnodau prysur. Mae gan bob atyniad fynedfa ar wahân i helpu i reoli niferoedd a chadw pobl yn ddiogel.

Caiff ymwelwyr â'r ardal fwyd alpaidd eu gwasanaethu wrth y bwrdd a gofynnir iddynt archebu eu bwyd trwy ap. Bydd yr ardal hwyl i'r teulu'n cynnwys reid ceirw i blant bach a bydd nifer bach o stondinau ffair sy'n cadw pellter cymdeithasol.

Caiff y reid ceirw a'r Olwyn Enfawr eu gweithredu'n unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol a threfniadau glanhau.

I weld rhestr lawn o gwestiynau cyffredin ynghylch ymweld â'r Pentref Alpaidd ac i gael y newyddion diweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn Abertawe y Nadolig hwn, ewch i joiobaeabertawe.com

Wedi'i bweru gan GOSS iCM