Chwilio'r wefan
English

Busnesau'n derbyn diolch am ddilyn y rheolau ar Ddiwrnod Beaujolais

Diolchwyd i dai trwyddedig ar draws Abertawe am weithio'n agos gyda'r cyngor a Heddlu De Cymru yn ystod Diwrnod Beaujolais

new_council-logo

Yn y cyfnod cyn dydd Iau roedd yr holl fusnesau a oedd wedi dewis hyrwyddo Diwrnod Beaujolais wedi derbyn gwybodaeth gan dîm trwyddedu'r cyngor am y cyfyngiadau Coronafeirws presennol.

Roedd swyddogion trwyddedu, a oedd yn gweithio gyda chydweithwyr o'r heddlu, yn ymweld â mangreoedd gan gynnwys y rheini yng nghanol y ddinas, Uplands, y Mwmbwls, Clydach, Brynmill a Phontarddulais yn ystod y dydd a'r nos, yn rhoi cyngor pellach ac yn sicrhau bod y rheolau'n cael eu dilyn.

Maent wedi adrodd bod busnesau'n cael eu rheoli'n dda yn y rhan fwyaf o achosion.

Yn anffodus, yn dilyn ymweliad ag Old Havana ar York Street yn gynharach yn y dydd pan ddywedwyd bod angen iddynt ddilyn rheolau mwy llym, nid oedd y rhain ar waith pan ddychwelodd y swyddogion. Mae'r fangre bellach wedi derbyn hysbysiad o gau.

Meddai David Hopkins, Aelod y Cabinet dros Gyflwyno a Gweithrediadau, "Bu'n rhaid cynnal Dydd Beaujolais gwahanol yn Abertawe eleni a hoffwn ddiolch i'r busnesau niferus sydd wedi gweithio gyda ni ac wedi cadw at y rheolau, yn ogystal â'n tîm trwyddedu a Heddlu De Cymru a fu'n gweithio mewn partneriaeth i annog y cyhoedd i ddathlu'r digwyddiad mewn ffordd gyfrifol a diogel.

"Roedd ein swyddogion trwyddedu a Heddlu De Cymru yn gweithio'n galed ar draws y ddinas neithiwr i gynorthwyo busnesau i wneud y peth iawn a rhoi cyngor i ymwelwyr i gadw pellter cymdeithasol.

"Ers i'r cyfnod atal byr ddod i ben, mae niferoedd y bobl yn Abertawe sy'n cydymffurfio â'r cyfyngiadau cenedlaethol yn uchel iawn ac rydym yn ddiolchgar iawn am hyn. Mae'r mwyafrif wedi bod yn gwneud eu rhan ac mae ymgyrch ar y cyd y cyngor a Heddlu De Cymru wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth helpu busnesau a chwsmeriaid i atal ymlediad feirws COVID-19."

Ychwanegodd, "Wrth i'r Nadolig nesáu, gobeithiaf y bydd hyn yn parhau ac y bydd mangreoedd, yn ogystal â chwsmeriaid, yn cymryd pob rhagofal rhesymol i gadw'u hunain ac eraill yn ddiogel.

"Mae hyn yn golygu na all mwy na phedwar person gwrdd oni bai eu bod yn byw yn yr un aelwyd, ac os felly mae, bydd angen gwirio'u cyfeiriad.

"Rhaid i gwsmeriaid gadw lle ymlaen llaw, darperir gwasanaeth bwrdd yn unig ac mae'n rhaid gwisgo mygydau dan do nes bod y cwsmer yn eistedd wrth y bwrdd.

"Mae'n siomedig iawn bod angen cyflwyno hysbysiad o gau i un fangre yn enwedig ar ôl iddi gael cyngor yn ystod y dydd ond heb weithredu arno.

"Rydym am weithio gyda phob daliwr trwydded yn Abertawe i sicrhau y gall pobl sy'n mynd mas fwynhau eu hunain mewn modd diogel a chyfrifol."

Meddai'r Prif Arolygydd, James Ratti, "Buom yn gweithio'n agos iawn gyda'r awdurdod a busnesau lleol i gynllunio ar gyfer y Diwrnod Beaujolais hwn y disgwylid iddo fod yn wahanol iawn i ddigwyddiadau'r llynedd.

"Trefnom fod nifer o swyddogion ychwanegol ar gael i ymgysylltu â'r dathlwyr ac rwy'n falch iawn bod mwyafrif y bobl wedi ymddwyn yn gyfrifol ac wedi mwynhau eu hunain wrth lynu wrth y gyfraith.

"Wrth i dymor yr ŵyl ddechrau, bydd ein patrolau amlwg yn parhau dan ein 'Hymgyrch y Gaeaf'."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM