Chwilio'r wefan
English

Cynlluniau newid yn yr hinsawdd yn cael eu cymeradwyo

Gallai Abertawe fod yn ddi-garbon net erbyn canol y ganrif dan weledigaeth uchelgeisiol y cytunwyd arni gan Gabinet y cyngor heddiw (19 Tachwedd).

Swansea_at_night

Mae Cyngor Abertawe eisoes wedi gosod targed ar gyfer ei hun i fod yn gyngor di-garbon net o fewn y degawd hwn.

Nawr mae'r Cabinet wedi cytuno dechrau ar y gwaith o gyrraedd y targed ar gyfer y ddinas gyfan erbyn 2050.

Bydd y cyngor yn adeiladu ar y toriadau carbon a gyflawnwyd hyd yn hyn drwy ddefnyddio hyd yn oed mwy o dechnolegau ynni adnewyddadwy a lleihau ei ddefnydd o ynni ymhellach.

Bydd hefyd yn adolygu'i gynlluniau a'i strategaethau cyfredol i nodi camau gweithredu pellach er mwyn ymladd newid yn yr hinsawdd - a bydd ynni gwyrdd a bioamrywiaeth yn chwarae rhan hyd yn oed yn fwy yn ei broses gaffael.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, "Ers amser hir mae Abertawe wedi hyrwyddo'r syniad na allwn adael i genedlaethau'r dyfodol ddatrys y problemau newid yn yr hinsawdd y mae ein cenhedlaeth ni wedi cyfrannu atynt yn helaeth.

"Fel cyngor, rydym wedi bod yn gosod esiampl drwy leihau ein hôl troed carbon flwyddyn ar ôl blwyddyn drwy fuddsoddi yn y cerbydlu trydanol mwyaf o gerbydau'r cyngor sydd ar gael mewn unrhyw awdurdod yng Nghymru, gan alluogi ysgolion i fynd yn ddi-garbon net drwy gynhyrchu ynni solar ar eu toeon a thrwy osod cenhedlaeth newydd o oleuadau ynni effeithlon yn ein rhwydwaith goleuadau stryd.

"Dyna rai o'r mentrau rydym wedi'u gweithredu yn unig. Ar ben hynny, mae cronfa bensiwn y cyngor yn tynnu arian o fusnesau sy'n gyfoethog o ran ynni ac yn buddsoddi mewn prosiectau ynni effeithlon o gwmpas y byd ar yr un pryd."

Ychwanegodd, "Rydym wedi datblygu cryn dipyn dros y blynyddoedd diweddar wrth groesawu technolegau gwyrdd sydd eisoes yn lleihau ôl troed carbon y cyngor.

"Mae'r rhain wrth wraidd y cynllun i adfywio canol ein dinas a Bargen Ddinesig Bae Abertawe sy'n werth £1.3bn.

"Ond, fel cyngor, rydym yn gwybod y gallwn wneud hyd yn oed yn fwy a dyna pam rydyn ni'n gosod y targed uchelgeisiol hwn ar gyfer y ddinas gyfan. Bydd angen i ni weithio gyda'n gilydd yn ein cymunedau ac ochr yn ochr â busnesau i wireddu hyn."

Meddai'r Cyng. Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Rydym yn adeiladu rhai o'r cartrefi cyngor mwyaf ynni effeithlon yng Nghymru ac yn ôl-osod rhai eraill. Rydym hefyd yn ehangu ein rhwydwaith o fannau gwefru cerbydau trydan i annog preswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd i fuddsoddi mewn ceir trydan.

"Rydym wedi cymryd nifer o fesurau eraill dros y blynyddoedd diwethaf, rhai mawr a rhai bach, ac rwy'n falch o'r hyn rydym wedi'i gyflawni hyd yn hyn ond rwyf hefyd yn gyffrous am yr hyn y byddwn yn ei wneud yn y dyfodol i ddod yn ddi-garbon net erbyn 2030."

Roedd yr adroddiad a gytunwyd gan y Cabinet yn nodi nifer o gynigion uchelgeisiol i gefnogi gweithredoedd i fynd yn ddi-garbon net a helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. Mae'n dilyn Hysbysiad o Gynnig y cytunwyd arno gan y cyngor ym mis Mehefin 2019 i ddatgan argyfwng hinsawdd.

Ymysg y cynigion mae ymrwymiad parhaus i brosiect Ynys y Ddraig, a fyddai'n un o'r prosiectau ynni gwyrdd integredig mwyaf yn y byd, yn ogystal â chefnogi creu ffermydd solar, system trafnidiaeth Metro Bae Abertawe ac ehangu'r isadeiledd cerbydau trydan.

Os yw'r adroddiad yn cael ei gymeradwyo, bydd y cyngor yn gwneud gwaith pellach i ddatblygu cynllun gweithredu i annog busnesau a sefydliadau lleol i ymuno yn yr ymdrech i greu dinas werdd, di-garbon net erbyn 2050 wrth gynyddu ymdrech y cyngor i arwain drwy esiampl drwy wneud yr un peth erbyn 2030.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM