Chwilio'r wefan
English

Cynnydd da ar 5 prosiect ysgol mawr

Mae gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar bum prosiect mawr i fuddsoddi mewn ysgolion yn Abertawe.

YG Gwyr frame

Mae mwy na £50 miliwn yn cael ei wario ar hyn o bryd ar adeiladau newydd a gwell cyfleusterau yn Ysgol Gyfun Gŵyr, Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt, yr Uned Cyfeirio Disgyblion newydd yn y Cocyd ac ysgolion newydd ar gyfer YGG Tan-y-lan ac YGG Tirdeunaw.

Mae'n rhan o fuddsoddiad gwerth £150m mewn ysgolion yn Abertawe a ariennir ar y cyd gan y cyngor a Llywodraeth Cymru dan y rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain ganrif.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Er eu bod yn gweithio o fewn rheolau diogelwch llymach oherwydd pandemig y Coronafeirws, rwy'n falch iawn o weld bod y contractwyr ar bob safle'n gwneud cynnydd da iawn.

"Yn Abertawe, ceir y buddsoddiad mwyaf erioed eleni mewn adeiladau a chyfleusterau ysgol sy'n arwain at drawsnewid adeiladau sy'n hen ac wedi dyddio, a chodi ysgolion newydd yn lle'r rheini nad ydynt yn addas at y diben.

Mae'r gwaith i osod polion a sylfeini a chodi ffrâm ddur saernïol wedi'i gwblhau ar gyfer yr estyniad yn YG Gŵyr.

I ddathlu'r garreg filltir, gofynnwyd i ddisgyblion o'r ysgol 'lofnodi'r dur' ar gyfer y dyfodol, a chyfansoddon nhw gerdd fer gyda'r geiriau wedi'u hysgrifennu ar esgyrn yr adeilad.

Mae gwaith ar y cae chwarae'n mynd rhagddo'n dda hefyd. Mae'r sail i'r caeau pob tywydd newydd wedi'i chwblhau ac mae'r ffensys a'r terfyn allanol yn cael eu codi cyn gosod yr arwynebau chwarae tua diwedd y flwyddyn.

Yn Llandeilo Ferwallt, mae'r gwaith i adnewyddu tair ystafell ddosbarth gwyddoniaeth, ystafell baratoi gwyddoniaeth ac ystafell feddygol wedi'u gorffen a bellach yn cael eu defnyddio.

Disgwylir y bydd yr estyniad newydd sydd ar ffurf bloc modwlar â naw ystafell ddosbarth, sy'n cynnwys pedair ystafell ddosbarth gwyddoniaeth, dwy ystafell gelf a stiwdio ddrama, yn cael ei drosglwyddo nôl i'r ysgol ar ddiwedd y mis hwn.

Ar y safle ar gyfer YGG Tan-y-lan yn y Clâs, mae'r gwaith draenio bron â chael ei gwblhau ac mae'r sylfeini'n cael eu gosod, sy'n rhoi syniad o faint ac arwynebedd yr ysgol newydd.

Mae'r seiliau bron â chael eu cwblhau yn YGG Tirdeunaw yn barod ar gyfer codi'r ffrâm ddur yn ddiweddarach y mis hwn.

Disgwylir i'r UCD gael ei chwblhau yn gynnar yn 2021.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM