Chwilio'r wefan
English

Cronfa chwarae £1m yn sbarduno gwelliannau i gyfleusterau chwarae

Mae pob cynghorydd yn Abertawe yn cael ei wahodd i ddefnyddio cyfran o'r £1m i wella cyfleusterau chwarae ledled y ddinas.

play areas

Ym mis Medi, cytunodd Cabinet Cyngor Abertawe i sefydlu'r gronfa y gellir ei defnyddio ar gyfer amrywiaeth o gynlluniau fel gwella neu adnewyddu ardaloedd chwarae neu gyfarpar sydd eisoes yn bod neu greu cyfleusterau newydd.

Mae cynghorwyr ym Mhontarddulais eisoes wedi neilltuo'u cyfran hwy tuag at ariannu cae chwarae pob tywydd newydd yn ysgol gyfun y dref.

Dywedodd y Cyng. Robert Francis Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth y bydd llawer o gynlluniau eraill yn dilyn hyn.

Meddai, "Bydd y cynghorwyr ym mhob ward yn dewis sut i wario'r arian ar gyfleusterau chwarae yn eu wardiau, ac rydym yn cael cyfarfodydd gyda phob aelod ward.

"Bydd rhai yn awyddus i fuddsoddi mewn ardaloedd gemau aml-ddefnydd, bydd eraill am osod gwifrau sip a bydd rhai am gael ardaloedd chwarae i blant bach iawn lle gall mamau, tadau a neiniau a theidiau fynd â'u rhai bach yno i fwynhau.

"Dros y 18 mis nesaf, bydd pobl yn gweld buddsoddiad aruthrol - ymhell dros £1m oherwydd bydd eraill yn cyfrannu at hyn hefyd drwy arian grant."

Bydd cynghorwyr yn derbyn trosolwg o'u cyfleusterau presennol yn eu ward i'w helpu i benderfynu neu bennu blaenoriaethau.

Mae gan bob un o 72 o gynghorwyr y ddinas eu cyllideb gymunedol eu hunain yn barod, a gallant ddefnyddio hon yn ystod eu cyfnod yn y swydd i gefnogi achosion da, gwella priffyrdd adeiladu neu wella llochesi bysus neu wella goleuadau stryd.

Meddai'r Cyng. Andrew Stevens, Aelod y Cabinet dros Wella Busnesa a Pherfformiad, "Rwy'n falch iawn o weld bod cynghorwyr eisoes yn bwrw iddi ac yn datblygu cynlluniau ar gyfer eu wardiau.

"Mae aelodau'n aml yn derbyn ceisiadau i ddod o hyd i ffyrdd o helpu i ddarparu neu wella cyfleusterau chwarae a diolch i'r gronfa £1m hon, bydd yn bosib i fuddsoddi mwy yn y math o flaenoriaethau y mae pobl leol am eu gweld gan y byddant yn gwneud gwahaniaeth yn eu cymdogaethau.

"Bydd Cynghorwyr yn dal i allu defnyddio'u cyllidebau eu hunain naill ai i ychwanegu at brosiectau a gefnogir gan y gronfa newydd neu i ymateb i geisiadau am gynlluniau eraill."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM