Chwilio'r wefan
English

Cynllun cymorth hunanynysu

Caiff cynllun sydd â'r nod o gefnogi unigolion y dywedwyd wrthynt i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ei lansio yn Abertawe am 3pm heddiw (dydd Llun, 16 Tachwedd).

Do not use

Gall pobl y dywedwyd wrthynt i hunanynysu gan fod ganddynt COVID-19 neu am eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â COVID-19 fod yn gymwys ar gyfer taliad gwerth £500 gan Lywodraeth Cymru.
Bydd angen i ymgeiswyr fodloni meini prawf cymhwysedd penodol i fod yn gymwys ar gyfer un o ddau fath o daliad Cymorth Hunanynysu.

Diben y lwfansau yw sicrhau nad yw pobl gymwys y gofynnwyd iddynt hunanynysu yn colli incwm wrth ddilyn y rheolau. Caiff y trefniadau eu rheoli gan y cynghorau ond gosodwyd y rheolau gan Lywodraeth Cymru a fydd hefyd yn ariannu'r cynllun.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Bydd y taliadau hyn yn rhoi rhyddhad i'r unigolion cymwys hynny sydd wedi gwneud y peth iawn, wedi gwrando ar y cyngor ac wedi penderfynu hunanynysu i ddiogelu pobl eraill rhag COVID-19.

"Mae awdurdodau lleol wedi bod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru am nifer o wythnosau i'w hannog i gymryd y camau gweithredu angenrheidiol i roi'r taliadau hyn ar waith.

"Maent yn hanfodol oherwydd y gall rhai pobl mewn cyflogaeth neu sy'n hunangyflogedig wynebu'r posibilrwydd o golli swm sylweddol o'u hincwm os ydynt yn hunanynysu. Ar y llaw arall, os ydynt yn parhau i weithio - yn groes i ddeddfau newydd a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru - maent yn mentro ymledu'r clefyd yn eu cymuned ac i'w cydweithwyr.

Mai, "Os ydym am reoli ymlediad y feirws, ac os ydym yn gofyn i'r rheini sydd eisoes ar gyflog isel golli ychydig o'u hincwm i wneud hynny, mae ond yn deg bod Llywodraeth Cymru yn gwneud popeth o fewn ei gallu i'w cefnogi i wneud y peth iawn.

"Yn Abertawe, ein nod yw cyflwyno taliadau i'r rheini sydd â hawl iddynt mor gyflym â phosib."

Cyflwynir y cynllun hwn wrth i'r cyngor barhau i dalu grantiau busnes i gwmnïau lleol i'w helpu i oroesi ac i ddiogelu swyddi lleol yn ystod y pandemig. Yn ystod y chwe mis diwethaf talwyd dros £100m i fwy na 4,000 o fusnesau cymwys.

Mae'n bosib y gallai unrhyw un sy'n gweithio neu sy'n hunangyflogedig y dywedwyd wrtho gan swyddog olrhain cysylltiadau i hunanynysu ar ôl 23 Hydref eleni hawlio taliad hunanynysu.

Fodd bynnag, bydd angen iddo fodloni meini prawf llym i dderbyn y grant.

Mae'n rhaid iddo fod mewn cyflogaeth neu'n hunangyflogedig, yn methu  gweithio gartref ac yn mynd i golli incwm o ganlyniad i hynny. Hefyd, mae'n rhaid ei fod yn derbyn o leiaf un o'r budd-daliadau canlynol:

o    Credyd Cynhwysol

o    Credyd Treth Gwaith

o    Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm

o    Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm

o    Cymhorthdal Incwm

o    Budd-dal Tai

o    Credyd Pensiwn

Yn ogystal, mae ail gynllun Cymorth Hunanynysu sy'n caniatáu i'r awdurdod lleol wneud taliad dewisol o £500 i bobl mewn amgylchiadau eithriadol sy'n bodloni'r rhan fwyaf o'r meini prawf ar gyfer y prif grant ond nad ydynt yn derbyn un o'r budd-daliadau ar y rhestr. 

Er mwyn dyfarnu taliad dewisol, mae'n rhaid bod y person yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio wrth hunanynysu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu enghreifftiau o'r achlysuron pan y gellid ystyried gwneud taliad dewisol:
 

·      Pobl nad oes ganddynt hawl i gael arian cyhoeddus (mewn geiriau eraill, unrhyw un nad yw'n gallu hawlio'r rhan fwyaf o fudd-daliadau, credydau treth neu gymorth tai a delir gan y wladwriaeth).

·      Pobl â chyfanswm incwm sy'n llai na £350 yr wythnos A chynilion sy'n llai na £6,000. I gyplau, bydd hyn yn golygu eu cyd-incwm a'u cynilion.

I gael rhagor o wybodaeth am grantiau taliadau hunanynysu a sut i wneud cais am un ohonynt, ewch i llyw.cymru/cynllun-cymorth-hunanynysu neu www.swansea.gov.uk/TTPpayment  

 

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM