Chwilio'r wefan
English

Cyllid ychwanegol i fusnesau lleol

Bydd mwy na £1.1m o gymorth ariannol ychwanegol ar gael i fusnesau lleol dros yr wythnosau nesaf gyda'r nod o amddiffyn swyddi a goresgyn heriau COVID-19.

Do not use

Llai na 10 niwrnod ar ôl i Lywodraeth Cymru lansio'r cynlluniau grantiau busnes rhoddodd y cyngor £11m i oddeutu 3,600 o fusnesau lleol yn Abertawe i'w helpu yn ystod y cyfnod hwn.

Nawr bydd cannoedd yn rhagor yn elwa wrth i'r cyngor edrych trwy geisiadau ar gyfer grantiau dewisol o gronfa gwerth £1.17m gan Lywodraeth Cymru.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, "Mae ein timau cyllid wedi bod yn gweithio'n ddiflino dros yr wythnosau diwethaf yn sicrhau bod y grantiau cywir yn cyrraedd y busnesau cywir ar yr amser cywir - sef cyn gynted â phosib.

"Lle y bu'n bosib, rydym wedi talu'r arian yn syth i'r busnesau hynny sy'n gymwys gan eu bod eisoes y rhan o'r cynlluniau ardrethi busnes ac mae gennym eu manylion perthnasol.

"Yn awr mae ein swyddogion yn prosesu cannoedd o geisiadau ar gyfer grantiau dewisol. Bydd hyn yn cymryd mwy o amser am fod angen asesu pob grant yn unigol. Gofynnwn i fusnesau fod yn amyneddgar yn y cyfamser.

"Rydym hefyd am eu sicrhau mai ein bwriad yw sicrhau bod y rheini sy'n gymwys ar gyfer yr arian yn ei dderbyn cyn gynted ag sy'n bosib. Gwyddom pa mor arwyddocaol yw'r arian i helpu i amddiffyn swyddi lleol a busnesau lleol drwy'r amseroedd anodd hyn."

Hyd yn hyn mae dros 100 o grantiau dewisol wedi'u cymeradwyo, sy'n werth £1,500 neu £2,000 gan ddibynnu ar faint y busnes. Hyd yn hyn mae £164,000 o'r gronfa £1.1m wedi'i neilltuo.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer grant dewisol, rhaid i fusnes fodloni meini prawf cymhwysedd penodol sy'n cynnwys datgelu tystiolaeth o fasnachu gweithredol hyd at y cyfnod atal byr a bod y trosiant wedi gostwng yn sylweddol. Byddai angen i fusnesau ddarparu tystiolaeth, gan gynnwys cyfriflenni banc perthnasol.

Yn ogystal, ni fydd busnes sy'n talu ardrethi busnes yn gallu derbyn y grant dewisol oni bai fod gwerth trethadwy'r eiddo yn fwy na £51,000.

I gael rhagor o wybodaeth am grantiau dewisol a grantiau eraill sydd ar gael i fusnesau yr effeithir arnynt gan y cyfnod atal byr, ewch i:https://www.abertawe.gov.uk/grantiaucyfnodatalbyr

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth sydd ar gael i fusnesau am sut i oroesi pandemig COVID-19 yma: https://www.swansea.gov.uk/remembrance19

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM