Chwilio'r wefan
English

Cyhoeddiad bod cae chwarae pob tywydd yn dod i'r Bont

Mae cae chwarae pob trywydd â llifoleuadau yn dod i Bontarddulais.

all weather pitch

Cyhoeddodd Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, fod cyllid ar gael ar gyfer y prosiect gwerth £200,000 yng nghyfarfod llawn y cyngor yn ysgol gyfun y dref.

Bydd y cae chwarae hwn yn cymryd lle'r hen gyrtiau tennis ar dir yr ysgol sydd wedi dadfeilio.

Bydd yr ysgol yn defnyddio'r cae yn ystod y dydd, a bydd ar gael i'r gymuned ehangach y tu allan i oriau ysgol.

Yn ogystal ag arian gan y cyngor, bydd y ddau aelod ward yn defnyddio'u cyfran hwy o gronfa chwarae gwerth £1m sydd newydd ei lansio gan y cyngor.

Bydd cyfran o'r gronfa hon ar gael i bob cynghorydd yn Abertawe i wella cyfleusterau chwarae yn eu cymunedau.

Meddai'r Cyng. Stewart, "Rwyf wrth fy modd o allu cyhoeddi'r buddsoddiad hwn, a chyflawni addewid a wnaethom ychydig flynyddoedd yn ôl, a fydd o fudd mawr i ddisgyblion yr ysgol a'r gymuned ehangach.

"Bydd y gefnogaeth ychwanegol gan y cyngor yn ogystal â chyfraniadau o'r gronfa chwarae ac aelodau lleol yn golygu y bydd £200,000 ar gael i gyflwyno cae chwarae pob tywydd ym Mhontarddulais."

"Mae eleni yn fwy nag erioed o'r blaen wedi amlygu'r angen am leoedd chwarae, hamdden ac ymarfer corff diogel o safon a dyna pam rydym wedi cyflwyno'r gronfa chwarae newydd i helpu i gyflwyno cyfleusterau chwarae gwell ledled Abertawe. Rwy'n siŵr y bydd y cyfleuster pob tywydd hwn yn y Bont yn cael ei groesawu a'i ddefnyddio'n helaeth.

"Mae'r cyngor hwn wedi buddsoddi'n drwm yn y ddarpariaeth chwaraeon yn Abertawe. Rydym wedi cyflwyno caeau newydd yn Nhreforys, Pentrehafod a Phenyrheol. Rydym hefyd yn gweithio i gefnogi cyfleusterau chwaraeon pob tywydd ychwanegol yng Nghefn Hengoed, Dylan Thomas, yr Olchfa a drws nesaf i YG Bryn Tawe."

Meddai Pennaeth Ysgol Gyfun Pontarddulais,Gareth Rees, "Mae'r cyfleuster hwn sy'n cael ei roi i'r ysgol yn un gwych a mawr ei angen, ac rydym yn ddiolchgar iawn am yr arian. Bydd yn sicrhau y gall ein disgyblion a'n dinasyddion chwarae a gwneud ymarferion, beth bynnag fo'r tywydd, gan roi hwb i'w hiechyd a'u lles.

"Mae'r pandemig cyfredol wedi rhwystro ystod fawr o ddarpariaeth chwaraeon yr ysgol a'r ardal leol. Edrychwn ymlaen yn fawr at yr adeg y bydd pawb yn gallu dod at ei gilydd eto a defnyddio'r cyfleuster, a fydd yn dod â mwynhad a hwyl i lawer o bobl am flynyddoedd i ddod."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM