Chwilio'r wefan
English

Gwaith tîm yn helpu i fynd i'r afael â digartrefedd yn Abertawe

Mae lefelau digartrefedd a chysgu allan yn Abertawe'n gostwng yn sylweddol diolch i ymdrechion parhaus Cyngor Abertawe a sefydliadau partner.

Swansea Council Logo (Portrait)


Yn dilyn pryderon am gynnydd mewn digartrefedd a chysgu allan yn y ddinas ar ôl cychwyniad y pandemig Coronafeirws ym mis Mawrth, addawodd y cyngor y byddai'n gwneud popeth yn ei allu i atal pobl rhag dod yn ddigartref.

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod dros 200 o aelwydydd wedi gadael llety dros dro i fyw mewn cartrefi mwy diogel ers cyhoeddi'r cyfyngiadau symud ym mis Mawrth.

Mae arolwg am gysgu allan hefyd wedi dangos bod amcangyfrif o 3-5 person wedi cysgu allan bob nos y mis hwn, er bod ffigurau 2019 yn dangos rhwng 18-20 person.

Er gwaetha'r effaith ar wasanaethau ers dechrau'r pandemig a'r cyfyngiadau symud ym mis Mawrth, mae'r cyngor a phartneriaid wedi parhau i baratoi eiddo gwag ar gyfer y rheini y mae angen cartrefi arnynt.

Mae Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi, Ynni a Thrawsnewid Gwasanaethau'n cydnabod y cynnydd a wnaed, gan bwysleisio'r ymroddiad a ddangoswyd i gael gwared ar ddigartrefedd yn Abertawe.

Meddai'r Cyng. Lewis, "Mae'r cyflawniadau a wnaed eleni o ran mynd i'r afael â digartrefedd a chysgu allan wedi bod yn rhyfeddol.   Mae pawb yn gwybod bod y flwyddyn hon wedi bod yn anodd iawn oherwydd y pandemig Coronafeirws.

"Bydd effeithiau'r pandemig yn effeithio'n benodol ar y rheini sydd mewn perygl o fod yn ddigartref a hefyd y rheini sy'n byw ar ein strydoedd.

"Mae'r cydweithio a gafwyd ag amrywiaeth eang o bartneriaid yn Abertawe, y mae pob un ohonynt yn mynd i'r afael â digartrefedd a thlodi, wedi arwain at stori lwyddiant go iawn wrth i ni ddarparu cartrefi i deuluoedd ac unigolion fel y gallant deimlo'n ddiogel.

"Yn bersonol, hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran, gan gynnwys staff y cyngor, elusennau lleol a sefydliadau eraill sydd wedi gweithio'n ddiflino i gyflawni'r hyn rydym wedi'i wneud hyd yn hyn."

Yn gynharach eleni, rhoddodd Llywodraeth Cymru arian i gynghorau yng Nghymru er mwyn iddynt allu darparu llety dros dro i helpu i gefnogi pobl mewn angen.

Mae Cyngor Abertawe bellach wedi sicrhau £5.6 miliwn yn ychwanegol gan LlC ar gyfer cam 2 y cynllun sy'n helpu i fynd i'r afael â thlodi ac yn helpu i ddatblygu llety mwy parhaol i bobl yn y ddinas - ac a fydd yn ariannu'r gwaith i ddatblygu 100 o gartrefi ag un ystafell wely.

Ychwanegodd y Cynghorydd Lewis, "Bydd yr arian diweddaraf yn sicrhau y gall y rheini mewn llety dros dro ymgartrefu mewn cartrefi mwy parhaol yn y dyfodol. Cyn y pandemig, gwnaethom addo nad oes angen i unrhyw un yn Abertawe fod yn ddigartref - ac rydym yn parhau i gadw'r addewid hwnnw fel y gall pawb yn y ddinas fyw mewn cartref diogel."

Mae'r sefydliadau allweddol sy'n gweithio ochr yn ochr â'r cyngor i fynd i'r afael â digartrefedd yn cynnwys Pobl, Cymdeithas Tai Teuluoedd, Coastal, Y Wallich, Crisis, Plattform, Goleudy (Caer Las yn flaenorol), Barod, Prifysgol Abertawe a Chymorth i Fenywod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM