Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Apeliadau cynllunio

Mae'r Gwasanaeth Apeliadau Cynllunio'n prosesu'r holl apeliadau a gyflwynir yn erbyn ceisiadau cynllunio a wrthodwyd, apeliadau yn erbyn rhybuddion gorfodi a cheisiadau heb eu penderfynu o fewn y cyfnod statudol ac mae'n cynrychioli'r cyngor yn yr achosion hyn.

Os ydych yn ceisio am ganiatâd i wneud gwaith i'ch eiddo ac nid yw'ch cais yn cael ei benderfynu o fewn cyfnod penodol, neu os ydych yn anghytuno â phenderfyniad eich cyngor lleol, mae gennych yr hawl i apelio. Mae gennych yr hawl i apelio hefyd os ydych wedi derbyn Rhybudd Gorfodi

Mae'r holl apeliadau'n cael eu gweinyddu, ar ran Llywodraeth Cymru, gan yr Arolygiaeth Gynllunio sydd yn Adeiladau'r Goron, Parc Cathays, Caerdydd.

Y broses apelio
Arolygwyr sy'n penderfynu ar y rhan fwyaf o apeliadau ond, pan fyddant yn cyflwyno adroddiad ar achos i Weinidogion Cymru, Gweinidogion Cymru fydd yn penderfynu ar yr apêl.

Ar ôl i chi gyflwyno'ch apêl, caiff ei gwirio i sicrhau bod popeth mewn trefn. Bydd y swyddog achosion sy'n ymdrin â'ch achos yn eich hysbysu beth arall mae angen i chi ei wneud yn ystod y broses apelio a phryd. Pan fydd yr holl ddogfennaeth wedi'i chasglu ynghyd, bydd yr arolygydd yn ystyried yr holl dystiolaeth, gan roi sylw i'r canlynol:

  • y cynllun datblygu
  • polisïau lleol a chenedlaethol
  • eich datganiad achos
  • datganiad achos yr awdurdod lleol
  • sylwadau a wneir gennych chi ar ddatganiad yr awdurdod lleol ac i'r gwrthwyneb
  • sylwadau a gyflwynwyd gan unrhyw un arall

Ystyrir eich cais yn ôl ei deilyngdod. Dylai'ch datganiad gynnwys yr holl bwyntiau sy'n berthnasol yn eich barn chi, ond dylech geisio ei gadw mor gryno â phosib. Mae gan yr arolygydd a benodir i ymdrin â'ch apêl fynediad i'r holl bolisïau cynllunio cenedlaethol ac, os hoffech gyfeirio at un o'r rhain, dylech nodi'r paragraff(au) penodol yn y ddogfen(-nau) berthnasol yn unig.

Os penderfynir ar yr achos gan yr arolygydd, bydd y swyddog achosion yn anfon y penderfyniad atoch. Os nad yw'r arolygydd yn gwneud y penderfyniad, anfonir yr adroddiad at y swyddogion sy'n gweithredu ar ran Gweinidogion Cymru a byddant hwy yn eich hysbysu o'r penderfyniad.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y broses apeliadau neu gyflwyno apêl drwy'r https://llyw.cymru/apeliadau-cynllunio.  

Wedi'i bweru gan GOSS iCM