Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Tachwedd 2020

Do not use

Y cyngor yn croesawu cyfle i weithio ar y cyd gyda Heddlu De Cymru o ran COVID-19

Mae Cyngor Abertawe a Heddlu De Cymru wedi dod at ei gilydd i helpu busnesau lletygarwch a busnesau eraill i arafu ymlediad COVID-19.

teacher_awards

Athrawon yn cael eu cydnabod mewn gwobrau cenedlaethol

Mae dau athro ysbrydoledig o Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Llywodraeth Cymru eleni.

YG Gwyr frame

Cynnydd da ar 5 prosiect ysgol mawr

Mae gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar bum prosiect mawr i fuddsoddi mewn ysgolion yn Abertawe.

play areas

Cronfa chwarae £1m yn sbarduno gwelliannau i gyfleusterau chwarae

Mae pob cynghorydd yn Abertawe yn cael ei wahodd i ddefnyddio cyfran o'r £1m i wella cyfleusterau chwarae ledled y ddinas.

3G pitch generic

Cae chwaraeon arfaethedig ar gyfer Ysgol Dylan Thomas

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas fydd yr ysgol gyfun ddiweddaraf yn Abertawe i elwa o gae chwaraeon pob tywydd.

Computer Keyboard

Un o themâu allweddol #WythnosGenedlaetholDiogelu yr wythnos hon yw Aros mewn Cysylltiad

Mae Cyngor Abertawe'n hyrwyddo cyrsiau am ddim i helpu mwy o bobl i fynd ar-lein yn ystod Wythnos Genedlaethol Diogelu Oedolion.

PoppiestoPaddington

Abertawe'n anfon #PabïauIPaddington

Rhoddwyd torchau pabïau ar drên arbennig yn Abertawe a fydd yn teithio i Lundain.

Remembrance bench

Cyngor yn gweithio gyda'r Lleng Brydeinig Frenhinol ar gyfer digwyddiadau Coffa diogel

Mae'r Lleng Brydeinig Frenhinol a Chyngor Abertawe wedi ymuno i nodi'r rheini yn y lluoedd arfog sydd wedi gwasanaethu eu gwlad.

PRU_hoardings

Disgyblion yn ychwanegu ychydig o liw at safle adeiladu ysgol newydd

Mae'r Uned Cyfeirio Disgyblion newydd sy'n cael ei hadeiladu yn Abertawe eisoes yn waith celf.

corona_increase_slide

Ple i'r cyhoedd wrth i bwysau Covid gynyddu ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol lleol

Mae pobl yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn cael eu hannog i barhau i chwarae eu rhan i gadw gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol rhag cael eu gorlethu.

Cofiwch dalu teyrnged gartref ar Sul y Cofio

Mae Cyngor Abertawe'n annog preswylwyr i ymuno yn y distawrwydd dwy funud cenedlaethol ddydd Sul am 11am drwy sefyll ar garreg eu drws i gofio am y rheini sydd wedi gwasanaethu eu gwlad.

Guildhall

Y ddinas yn anelu at statws Dinas sy'n Ystyriol o Oed

Mae dinas Abertawe'n anelu at gael statws Dinas sy'n Ystyriol o Oed swyddogol gan Sefydliad Iechyd y Byd.

WCW2020

Translation Required: Council's carbon neutral pledge

Translation Required: Swansea Council is pledging to become net carbon neutral within the next 10 years.

Swansea Council Logo (Portrait)

Gwaith tîm yn helpu i fynd i'r afael â digartrefedd yn Abertawe

Mae lefelau digartrefedd a chysgu allan yn Abertawe'n gostwng yn sylweddol diolch i ymdrechion parhaus Cyngor Abertawe a sefydliadau partner.

all weather pitch

Cyhoeddiad bod cae chwarae pob tywydd yn dod i'r Bont

Mae cae chwarae pob trywydd â llifoleuadau yn dod i Bontarddulais.

Coronavirus

Grantiau gwerth £10.7m y cyfnod atal byr yn mynd i filoedd o fusnesau'r ddinas

Bydd miloedd o fusnesau'r ddinas yn elwa yr wythnos hon o bron £10.7m mewn grantiau i'w helpu i ddod drwy'r cyfnod atal byr COVID-19 diweddaraf.

Cymorth ychwanegol os oes ei angen i PCCA

Mae Cabinet Cyngor Abertawe wedi cytuno i gynnig cefnogaeth newydd i helpu Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe drwy argyfwng COVID-19.

Literature and Trauma

Translation Required: City culture project wins top UK award

Translation Required: A project run by Swansea Council's Dylan Thomas Service has won a UK national award.

CarParkSign

Lansio ysgogiad parcio yng nghanol y ddinas

Caiff cynllun ysgogi parcio newydd ei gyflwyno yng nghanol dinas Abertawe o 9 Tachwedd i helpu'r ddinas i wella o effeithiau pandemig y Coronafeirws.

LanglandMarketing

Yn eisiau: Datblygwr i ddod â chyfleusterau cyhoeddus o'r radd flaenaf i safle ardderchog ar lan y môr

Gwahoddir datblygwyr i ddod â chyfleusterau cyhoeddus o'r radd flaenaf i safle ar lan y môr heb ddigon o ddefnydd arno.

Guildhall

Translation Required: Services resume after firebreak ends

Translation Required: Recycling centres and libraries are among council services that will resume in Swansea on Monday as the firebreak lockdown in Wales comes to an end.

gower sinkhole complete

Ffordd yn ardal Gŵyr' yn ailagor ar ôl gwaith atgyweirio i'r llyncdwll

Mae prif ffordd trwy ardal Gŵyr wedi ailagor i fodurwyr yn dilyn cwblhau gwaith atgyweirio brys i lyncdwll mawr.

CoprBayLogo

​​​​​​​Ardal fywiog y dyfodol yn adlewyrchu treftadaeth ddiwydiannol Gymreig a chyfoethog y ddinas

Bydd cenedlaethau o deuluoedd Abertawe a helpodd yr ardal i ddod yn ganolfan ddiwydiannol o fri yn cael eu cydnabod yn enw'r ardal newydd, fywiog sy'n cael ei chreu yng nghanol y ddinas.

TECHNOLEG DDIGIDOL SY'N RHOI GOLWG O'R DYFODOL FEL RHAN O'R GWAITH GWERTH £1 BILIWN I ADFYWIO ABERTAWE

Dadorchuddiwyd technoleg arloesol fel rhan o brosiect adfywio yng nghanol dinas Abertawe, a fydd yn caniatáu ymwelwyr i gael golwg o'r dyfodol.

Buses at Swansea Bus Station

Gwasanaeth bws newydd a gynhelir gan y cyngor yn helpu yn ystod gwaith cynnal a chadw'r bont

Cyflwynir gwasanaeth bws mini newydd dros dro gan Gyngor Abertawe i helpu i gludo preswylwyr rhwng Gorseinon a Phontarddulais.

Ymfalchïo yn Wythnos Rhyng-ffydd

Mae Cyngor Abertawe a Fforwm Rhyng-ffydd y ddinas wedi ymuno i ddathlu Wythnos Rhyng-ffydd yr wythnos hon.

ArenaTO

​​​​​​​Fideo dramatig yn nodi awr o bwys i Abertawe.

Nodwyd carreg filltir yn un o gynlluniau adfywio cyfredol proffil uchel mwyaf Cymru gan fideo dramatig a ryddhawyd ar-lein heddiw.

Do not use

Cyllid ychwanegol i fusnesau lleol

Bydd mwy na £1.1m o gymorth ariannol ychwanegol ar gael i fusnesau lleol dros yr wythnosau nesaf gyda'r nod o amddiffyn swyddi a goresgyn heriau COVID-19.

AlpineVill01

Rydym yn eich helpu i gadw'n ddiogel y Nadolig hwn, meddai'r cyngor

Bydd tymor yr ŵyl yn dechrau'r penwythnos hwn - a bydd yn wahanol i bob blwyddyn arall.

Do not use

Cynllun cymorth hunanynysu

Caiff cynllun sydd â'r nod o gefnogi unigolion y dywedwyd wrthynt i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ei lansio yn Abertawe am 3pm heddiw (dydd Llun, 16 Tachwedd).

Miloedd yn mwynhau Gorymdaith y Nadolig Rithwir o gysur eu cartrefi eu hunain.

Roedd oddeutu 25,000 o bobl wedi gwylio Cyngor Abertawe'n dechrau cyfri'r dyddiau tan y Nadolig gyda Gorymdaith y Nadolig Rithwir.

Swansea Council Logo (Landscape square)

Un o ffyrdd y ddinas ar gau oherwydd gwaith ailadeiladu yn dilyn tirlithriad

Disgwylir y bydd un o ffyrdd Abertawe, sydd wedi bod ar gau ers mis Hydref 2019, yn cael ei hailadeiladu i'w gwneud yn ddiogel eto.

Datganiad ar y Cyd ar gyfer Caerdydd ac Abertawe - Atyniadau'r Llwybr Iâ

Yn dilyn diweddariad cyngor iechyd cyhoeddus gan swyddfa Prif Swyddog Meddygol Cymru dros y penwythnos, penderfynwyd y bydd atyniadau'r llwybr iâ, a oedd i fod i agor yng nghanol dinasoedd Caerdydd ac Abertawe, yn aros ar gau i'r cyhoedd.

intheloop

Translation Required: On street recycle scheme reaps benefits in Swansea

Translation Required: A pilot recycling scheme launched in Swansea city centre in 2019 has led to a huge increase in recycling.

Palace181120

Gwaith i ailwampio trysor hanesyddol ar y trywydd iawn

Mae gwaith ar brosiect dwy flynedd i adnewyddu adeilad hanesyddol Theatr y Palace Abertawe ar y trywydd iawn.

all weather pitch

Translation Required: Cabinet backing for £200k all-weather pitch at Dylan Thomas School

Translation Required: Swansea Council's cabinet has approved plans for a new £200,000 all-weather sports facility at Dylan Thomas Community School.

Swansea_at_night

Cynlluniau newid yn yr hinsawdd yn cael eu cymeradwyo

Gallai Abertawe fod yn ddi-garbon net erbyn canol y ganrif dan weledigaeth uchelgeisiol y cytunwyd arni gan Gabinet y cyngor heddiw (19 Tachwedd).

Shop Local Morriston 01

Siopwch yn lleol, siopwch yn Abertawe, meddai masnachwyr a'r cyngor

Mae masnachwyr Abertawe'n annog pobl i barhau i siopa'n lleol yn ystod y cyfyngiadau symud ac wedi hynny.

new_council-logo

Busnesau'n derbyn diolch am ddilyn y rheolau ar Ddiwrnod Beaujolais

Diolchwyd i dai trwyddedig ar draws Abertawe am weithio'n agos gyda'r cyngor a Heddlu De Cymru yn ystod Diwrnod Beaujolais

Do not use

Undebau Credyd yn cynnig dewis arall i fenthyciadau llog uchel dros y Nadolig

Anogir pobl Abertawe i osgoi ffïoedd llog uchel ar fenthyciadau dros y Nadolig, a defnyddio undeb credyd y ddinas yn lle.

Y cyngor yn cefnogi Diwrnod y Rhuban Gwyn

Yr wythnos hon mae Cyngor Abertawe'n hyrwyddo ymgyrch genedlaethol i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod.

Llwybrau sialc yn dangos y ffordd i lawer mwy o hwyl i blant

Mae plant y ddinas yn cael y cyfle i ychwanegu rhywfaint o hwyl at eu troeon dyddiol mewn rhai o'u parciau lleol diolch i fenter newydd gan y cyngor.

AlpineVill01

Atyniadau'n agor ym Mharc yr Amgueddfa yng nghanol dinas Abertawe

Bydd gan breswylwyr y ddinas y cyfle i fwynhau ymweliad diogel llawn hwyl yr ŵyl ag atyniadau'r Nadolig ym Mharc yr Amgueddfa yng nghanol dinas Abertawe.

Y ddinas yn canolbwyntio ar sut gall celf helpu gweithredaeth

Bydd arddangosfa bwerus newydd yn Abertawe yn dangos sut gall y celfyddydau gael eu defnyddio i brotestio - a sut gall dyhead am newid cymdeithasol ysgogi creadigrwydd.

Newid i'r ffordd yn golygu siopa Nadolig cyflymach i fodurwyr

Bydd siopwyr Nadolig yn Abertawe sy'n ystyried gwario'u harian yn siopau canol y ddinas ar eu hennill oherwydd gwelliant ffordd.

City Centre Shops

Y cyngor yn cefnogi tenantiaid busnesau drwy ganiatáu ail wyliau rhent

Bydd busnesau a sefydliadau eraill yn Abertawe sy'n berchen ar ugeiniau o adeiladau a berchnogir gan y cyngor yn cael cyfnod ychwanegol heb orfod talu rhent i'w helpu i ymdopi â chost y cyfnod atal byr.

Hand holding money with green grass background

Y gronfa bensiwn ar y trywydd iawn i daro'r targed gwyrdd

Dywedir wrth gyfarfod y cyngor llawn yr wythnos nesaf fod cronfa bensiwn arobryn Cyngor Abertawe ar y trywydd iawn i dorri'i ôl troed carbon i 50% o lefelau mynegai erbyn y flwyddyn nesaf.

hako clean machine

Translation Required: Mini clean machines get to work in the city centre

Translation Required: Swansea city centre is set for cleaner streets following the launch of new innovative cleaning vehicles.

Swansea Council Logo (Portrait)

Taliadau hunanynusu'n dechrau

Mae gweithwyr sydd wedi gorfod hunanynysu am fod ganddynt COVID-19 neu am eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif wedi hawlio grantiau mawr eu hangen gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cyngor Abertawe.

Matthews House Food Serving

Translation Required: Fund set up to help feed families facing poverty

Translation Required: Charities and volunteers aiming to transform lives by helping to put food on the tables of families facing hardship have the chance to do even more for their communities.

Swansea Council Logo (Portrait)

Translation Required: Council pledges support for businesses

Translation Required: Swansea Council is pledging to do all it can to support local businesses as much as possible in the countdown to Christmas.

new_council-logo

Translation Required: Council pledges support for business

Translation Required: SWANSEA Council is pledging to do all it can to support local businesses as much as possible in the countdown to Christmas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM