Chwilio'r wefan
Men in hands

Swyddi Gwag Cynorthwywyr Cefnogi Byw'n Annibynnol

Mae amryw o swyddi cynorthwywyr cymorth ar gael yn ardal Abertawe i roi cymorth i unigolion fyw mor annibynnol â phosibl. Gall ein cleientiaid fod o bob oedran, cefndir ac â gwahanol anableddau.

Mae'r bobl sy'n derbyn ein cymorth yn dymuno cyflogi unigolion ymroddedig sy'n gweithio'n galed ac sydd wir eisiau gwneud gwahaniaeth i'w bywydau.

P'un a'ch bod wedi gweithio mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol o'r blaen fel Gweithiwr Cymorth neu Gynorthwyydd Gofal, neu'n edrych am newid yn eich gyrfa, mae'r bobl sy'n derbyn ein cymorth yn credu bod gan bawb rywbeth i'w gynnig, ac yn credu mai sgiliau byw, y gwerthoedd iawn, agwedd a dyhead gwirioneddol i'w helpu i wella eu bywydau yw nodweddion pwysicaf Gweithiwr Cymorth. 

Cyfeirnod y swydd: DP - ILSA 
Lleoliad: Lleoliadau amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe 
Dyddiad cau: Parhaus
Cyflog: £8.21 - £10.50 yr awr
Math o swydd: Parhaol
Oriau yr wythnos: Amrywiol

Amdanoch chi

A allech chi wneud gwahaniaeth?
Ydych chi'n mwynhau helpu pobl?
Ydych chi'n gallu cyfathrebu'n dda?
Ydych chi'n ymroddedig i gydraddoldeb a darparu cymorth o ansawdd?

Gallai fod yn ddefnyddiol petai gennych drwydded yrru a defnydd o gar er mwyn helpu pobl i fwynhau gweithgareddau o'u dewis nhw; fodd bynnag, ni ddylai hyn eich rhwystro rhag gwneud cais gan nad oes rhai pobl angen hyn.

Ynglŷn â'r swydd 

Word Document Cynorthwyydd Cymorth Byw'n Annibynnol: disgrifiad o'r swydd a manyleb person (Word, 18KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys:

  • Rhyngweithio a chyfathrebu gyda'r bobl sy'n derbyn eich cymorth mewn ffordd sy'n hybu annibyniaeth, urddas a pharch.
  • Rhoi cymorth i bobl fyw bywyd bob dydd. 

Gallai eich dyletswyddau hefyd gynnwys:

  • Helpu'r unigolyn sy'n derbyn eich cymorth i ymgysylltu â'u teuluoedd, eu ffrindiau a'r gymuned ehangach.
  • Trafod â llaw, coginio a rhoi cymorth gyda gofal personol.

Byddwch yn cytuno ar eich oriau gyda'ch cyflogwr (yr un sy'n derbyn eich cymorth gan amlaf), a allai ofyn i chi weithio oriau hyblyg, a all gynnwys rhai penwythnosau a gwyliau banc. Bydd eu gofynion penodol yn cael eu trafod yn y cyfweliad, ond byddwn yn gwneud ein gorau i gadw at eich dewisiadau cyn y cyfweliad.

Cyflog

Byddwch yn cytuno ar eich cyflog gyda'ch cyflogwr. Fel arfer, gallwch ddisgwyl £8.21 - £10.50  yr awr.

Cadarnhaol o ran cynhwysiant

Mae'r bobl sy'n derbyn ein cymorth yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bawb.

Eisiau gwneud cais am y swydd hon?

Word Document Cynorthwyydd Cymorth Byw'n Annibynnol: ffurflen gais (Word, 76KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu'n dymuno trafod y swydd yn fanylach, rhowch alwad i'r Tîm Byw'n Annibynnol ar 01792 636445.

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hunaniaeth a'ch hawl i weithio yn y DU. Yn ogystal, os nad oes gennych ddatganiad GDG cyfredol, neu os yw'ch cyflogwr yn gofyn i'ch gwiriad GDG gael ei adnewyddu, bydd Dinas a Sir Abertawe yn ysgwyddo cost y gwiriad GDG. Bydd Dinas a Sir Abertawe hefyd yn gofyn i chi geisio am wasanaeth GDG cludadwy, ac unwaith eto, bydd Dinas a Sir Abertawe yn talu am hynny.

Os nad oes gennych dystysgrif GDG cyfredol, bydd angen i chi roi'r dyddiad cyhoeddi, rhif y dystysgrif a'r dyddiad terfyn i'ch cyflo. 

Sylwer: Rydym yn gweithredu ar ran trydydd parti ac ni fyddwn yn gyflogwr arnoch nac yn atebol am unrhyw faterion sy'n deillio o'ch cyflogaeth pe baech yn cael y swydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM