Chwilio'r wefan
English

Taliadau hunanynusu'n dechrau

Mae gweithwyr sydd wedi gorfod hunanynysu am fod ganddynt COVID-19 neu am eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif wedi hawlio grantiau mawr eu hangen gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cyngor Abertawe.

Swansea Council Logo (Portrait)

Lansiwyd y cynllun Cymorth Hunanynysu, gyda'r bwriad o gefnogi unigolion y dywedwyd wrthynt gan wasanaeth profi, olrhain a diogelu GIG Cymru bod yn rhaid iddynt hunanynysu, yn Abertawe 10 niwrnod yn ôl a hyd yn hyn mae bron 50 o bobl wedi derbyn taliadau o £500 i'w helpu yn ystod y cyfnod hwn.

Dyluniwyd y lwfansau i sicrhau nad yw pobl gymwys y gofynnir iddynt hunanynysu'n colli incwm trwy ddilyn y rheolau. Gweinyddir y trefniadau gan gynghorau ond nodwyd y rheolau gan Lywodraeth Cymru sydd hefyd yn ariannu'r cynllun.

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr fodloni meini prawf cymhwysedd penodol i fod yn gymwys ar gyfer un o ddau fath o daliad Cymorth Hunanynysu.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Mae'n newyddion da y bydd y rheini y mae hawl ganddynt i'r taliadau yn eu cael mor gyflym â phosib. Rydym yn deall pa mor anodd y gall pethau fod pan ofynnir i bobl wneud y peth iawn a hunanynysu i ddiogelu eu hunain, eu teuluoedd a'u cymunedau.

"Bydd y taliadau'n ollyngdod i bobl, yn enwedig nawr yn y cyfnod cyn y Nadolig."

Gallai unrhyw rai sy'n gyflogedig neu'n hunangyflogedig y mae Swyddog Olrhain Cysylltiadau GIG Cymru wedi dweud wrthynt am hunanynysu ar neu ar ôl 23 Hydref eleni, hawlio taliad hunanynysu.

Fodd bynnag, bydd angen iddynt fodloni nifer o feini prawf llym eraill i gael y grant.

Rhaid iddynt fod yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig, yn methu gweithio gartref ac yn mynd i golli incwm o ganlyniad i hynny. Hefyd, mae'n rhaid eu bod yn derbyn o leiaf un o'r budd-daliadau canlynol:

·       Credyd Cynhwysol

·       Credyd Treth Gwaith

·       Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm

·       Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm

·       Cymhorthdal Incwm

·       Budd-dal Tai

·       Credyd Pensiwn

Yn ogystal â hynny, mae ail gynllun Cymorth Hunanynysu sy'n caniatáu i awdurdod lleol wneud taliad dewisol o £500 i bobl mewn amgylchiadau eithriadol sy'n bodloni'r rhan fwyaf o'r meini prawf ar gyfer y prif grant ond nad ydynt yn derbyn un o'r budd-daliadau ar y rhestr.

Er mwyn derbyn taliad dewisol, rhaid i berson fod yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio wrth hunanynysu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu enghreifftiau o pryd y maen nhw'n ystyried y gellid gwneud taliad dewisol:

·       I bobl nad oes ganddynt hawl i arian cyhoeddus (hynny yw, unrhyw un na chaniateir iddo hawlio'r mwyafrif o fudd-daliadau, credydau treth neu gymorth tai a delir gan y wladwriaeth).

·       I bobl mewn aelwydydd y mae cyfanswm eu hincwm yn llai na £350 yr wythnos A chanddynt gynilion sy'n llai na £6,000. Ar gyfer cyplau, dyma fydd eu symiau incwm a chynilion ar y cyd.

I gael rhagor o wybodaeth am grantiau Taliadau Hunanynysu a sut i gyflwyno cais am un, ewch i www.llyw.cymru/cynllun-cymorth-hunanynysu neu www.abertawe.gov.uk/Taliadauhunanynysu

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM