Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Rhagfyr 2020

abc_blocks

Cynlluniau wedi'u trefnu ar gyfer ailagor ysgolion ym mis Ionawr

Bydd ysgolion Abertawe'n dechrau ailagor ddydd Mercher 6 Ionawr ar ôl gwyliau'r Nadolig a disgwylir y bydd y rhan fwyaf o ysgolion wedi ailddechrau addysgu wyneb yn wyneb erbyn 11 Ionawr.

Tirdeunaw_steelframe

Ysgolion cyfrwng Cymraeg newydd yn datblygu

Mae cartref newydd ar gyfer YGG Tirdeunaw yn Abertawe'n dechrau datblygu gyda ffrâm ddur ar gyfer y datblygiad gwerth £11.5m yn cael ei chodi.

2m_school_gates

Ysgolion Abertawe i gyflwyno dysgu cyfunol

Bydd holl ysgolion Abertawe'n cyflwyno dysgu cyfunol o ddydd Llun yn dilyn y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

marina_dunes

Gwaith yn cael ei wneud i amddiffyn twyni tywod

Mae gwaith yn cael ei wneud i wella bioamrywiaeth yn y twyni tywod ger marina Abertawe ac i amddiffyn rhywogaethau brodorol rhag ddinistrio'r cynefin.

Swansea Council Logo (Landscape square)

Pennaeth iechyd yn rhybuddio y gall fod trychineb os nad ydym yn dilyn rheolau COVID-19

Mae arbenigwr iechyd wedi rhybuddio y gallai lefelau Coronafeirws yn ardal Bae Abertawe gyrraedd lefelau trychinebus yn fuan oni bai fod pobl yn dilyn y rheolau ar gadw pellter cymdeithasol yn ystod tymor y Nadolig.

Welsh Language Rights Day 2020

Diwrnod Hawliau'r Gymraeg.

Mae'n Ddiwrnod Hawliau'r Gymraeg heddiw (Dydd Llun, Rhagfyr 7), digwyddiad blynyddol a drefnwyd ac a hyrwyddwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg i ddathlu gwasanaethau Cymraeg a'r hawliau sydd gan bobl i ddefnyddio'r iaith.

Penyrheol_comp

Cynhaliodd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch archwiliadau ar hap mewn sampl o 10 o ysgolion yn Abertawe.

Canmolwyd disgyblion a staff yn ysgolion Abertawe am eu hymroddiad i lynu wrth rheoliadau COVID-19 yn dilyn archwiliadau ar hap gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

SpacehiveLogo

Cyngor Abertawe'n buddsoddi £20,000 i roi hwb i ymdrechion cyllido torfol cymunedol

Mae cynllun ar gyfer offer dringo newydd i blant yn eu harddegau a chynllyn e-feiciau cymunedol wedi denu cymorth ariannol gan Gyngor Abertawe.

Kirtsy_penybryn

Gweinidog yn canmol prosiectau disgyblion yn ystod ymweliad rhithwir

Mae Gweinidog Addysg Cymru wedi ymweld yn rhithwir ag ysgol yn Abertawe i weld sut mae ei grwpiau menter yn defnyddio'r Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Arweinwyr cynghorau'n galw am becyn cymorth i gynorthwyo dinasoedd

Mae arweinwyr y tri chyngor mawr yng Nghymru yn galw am becyn cymorth cynhwysfawr a sylweddol i helpu dinasoedd drwy'r pandemig.

Debenhams

Datganiad gan arweinydd y cyngor Rob Stewart

LibrariesXmas

Yma dros y Nadolig - Llyfrgelloedd Abertawe

Mae llyfrgelloedd ar draws Abertawe'n bwriadu darparu cymaint o hwyl â phosib y Nadolig hwn.

Elaine_Sommers

Ysgol yn dathlu 40 mlynedd o wasanaeth goruchwyliwr amser cinio

Yn ystod y flwyddyn y dechreuodd Elaine Sommers weithio yn Ysgol Gynradd Penyrheol, etholwyd Ronald Reagan yn Llywydd yr Unol Daleithiau, roedd ABBA ar frig y siartiau ac roedd gwylwyr ar draws y byd yn gwylio'r ddrama sebon Dallas i weld pwy saethodd JR.

Digital3

Hwb digidol gwerth miliynau o bunnoedd i ddiogelu'r Dinas-ranbarth i'r dyfodol

Mae buddsoddiad gwerth £55 miliwn a fydd yn helpu i ddiogelu seilwaith digidol Dinas-ranbarth Bae Abertawe tuag at y dyfodol wedi cymryd cam mawr ymlaen.

LlwynderwSkateRamp

Parc sglefrio arfaethedig: y broses yn parhau

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau heddiw fel rhan o broses a all arwain at ddatblygu parc sglefrio ar safle ar lan y môr yn Llwynderw, West Cross.

PoblCoprBay2

Cytundeb tai fforddiadwy'n cael ei lofnodi fel rhan o'r gwaith gwerth £1biliwn i adfywio Abertawe

Mae Cyngor Abertawe wedi llofnodi cytundeb gyda grŵp Pobl, Landlord Cymdeithasol Cofrestredig mwyaf Cymru, i reoli 33 o fflatiau fforddiadwy fel rhan o Gam Un prosiect adfywioBae Copr.

LordMayor_playawards

Yr Arglwydd Faer yn diolch i arwyr chwarae di-glod

Mae'r Arglwydd Faer wedi diolch i wirfoddolwyr sy'n rhoi o'u hamser eu hunain i gefnogi cyfleoedd chwarae plant ar draws Abertawe.

retractable_theatre

Cyfleusterau mewn ysgol ffyniannus yn parhau i wella

Mae cyfleusterau addysg, y celfyddydau a chwaraeon awyr agored mewn ysgol gyfun ffyniannus yn Abertawe yn cael eu hailwampio a'u diweddaru i wella amgylchedd yr ysgol ar gyfer disgyblion, staff a'r gymuned ehangach.

Swansea BID Logo

Cais am bum mlynedd arall ar gyfer y Rhanbarth Gwella Busnes

Mae sefydliad busnes sydd wedi helpu i chwarae rôl hanfodol wrth gefnogi canol dinas Abertawe drwy bandemig COVID-19 ar fin holi barn ei aelodau am bedwerydd tymor y flwyddyn nesaf.

WindSt101220

Cynlluniau ar gyfer Wind Street sy'n addas i deuluoedd yn cymryd cam mawr ymlaen

Disgwylir i Gabinet Cyngor Abertawe gymeradwyo buddsoddiad o bron £3m i wella Wind Street yng nghanol y ddinas.

ChapinPalace

Caniatâd cynllunio'n cael ei roi i ddod â bywyd newydd i drysor hanesyddol

Mae caniatâd cynllunio wedi'i roi i adnewyddu ac addasu adeilad hanesyddol Theatr y Palace yn Abertawe.

Road Resurfacing

Miliynau'n rhagor i helpu i atgyweirio ffyrdd y ddinas

Bydd gwelliannau ac atgyweiriadau ffyrdd yn cael hwb ariannol o £2m dros y misoedd nesaf dan gynigion y bydd Cabinet Cyngor Abertawe yn eu gweld yr wythnos nesaf.

Translation Required: Museum Park Christmas attraction to close

Translation Required: All of Swansea's Museum Park Christmas attractions will close tomorrow night, December 12.

Swansea Bay view

Bydd gorsafoedd pleidleisio etholiad y Senedd yn lleoedd diogel

Bydd pobl Abertawe'n pleidleisio'r flwyddyn nesaf ar gyfer etholiad y Senedd ac mae'r cyngor yn gweithio'n agos gyda'r Comisiwn Etholiadau i sicrhau bod y profiad yn ddiogel i bleidleiswyr.

Y cyngor yn ymgynghori ar gynlluniau i gyflwyno pwerau ymddygiad gwrthgymdeithasol ychwanegol

Bydd Cyngor Abertawe'n ymgynghori â phreswylwyr a busnesau ar gynlluniau i gyflwyno pwerau newydd i ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn rhai ardaloedd yn ein dinas.

JerseySakura

Coed ceirios yn dod â llawenydd newydd i barciau'r ddinas

Mae ymwelwyr âdau barc yn Abertawe'n mwynhau'r olygfa drawiadol o 100 o goed ceirios newydd.

EmergencyFoodFlyer

Help ar gyfer pobl ddigartref yn Abertawe'r Nadolig hwn

Mae mesurau'n cael eu rhoi ar waith i helpu pobl ddigartref ar draws Abertawe yn ystod cyfnod yr ŵyl.

covid

Translation Required: Swansea Bay residents urged not to party with friends this Christmas

Translation Required: Residents across Swansea Bay are being urged not to go to festive parties or meet friends and family this Christmas season.

Swansea Bay view

Miliynau'n rhagor yn cael eu talu i gefnogi busnesau drwy COVID-19

Mae Cyngor Abertawe wedi talu miliynau o bunnoedd yn ychwanegol i gefnogi busnesau lleol i ddiogelu swyddi a dod drwy waethaf COVID-19.

MarketWin2020

Arddangosfa stondin yn y farchnad yn ennill gwobr y Nadolig

Enwyd busnes teuluol poblogaidd fel y stondin mwyaf atyniadol ym Marchnad Abertawe y Nadolig hwn.

christmas wrapping paper

Papur lapio yn gallu wedi'i gynnwys ar gyfer ailgylchu

Bydd aelwydydd yn Abertawe yn gallu ailgylchu rhagor o'u gwastraff y Nadolig eleni.

covid

Llywodraeth Cymru i anfon cyngor wedi'i ddiweddaru at y bregus ynghylch Covid-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y dylai'r rheini yr oedd angen iddynt warchod yn ystod cyfyngiadau symud cyntaf eleni gymryd camau pellach i amddiffyn eu hunain rhag COVID-19.

schoolpencils

Y Sefyllfa Ddiweddaredig o ran Ysgolion Abertawe'n dychwelyd i Ddysgu Wyneb yn Wyneb

Mae holl ysgolion Abertawe'n bwriadu dychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb o ddydd Llun 11 Ionawr yn hytrach na 6 Ionawr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM