Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Pridiannau tir lleol

Rydym yn cynnal chwiliadau tir lleol sy'n rhan o'r broses trawsgludo eiddo. Mae'n galluogi prynwyr eiddo arfaethedig a benthycwyr morgais i gael gwybodaeth sydd gennym am eiddo.

Mae chwiliad LLC1 yn hysbysu darpar brynwyr ar gyfyngiadau ar y defnydd o eiddo, megis gorchmynion cadw coed, hysbysiadau gorfodi, caniatâd cynllunio a thaliadau ariannol.

Mae'r ffurflenni ymholiad (CON29) a CON29(O)) yn rhoi gwybodaeth megis cynlluniau lleol, mabwysiadu ffyrdd a chynlluniau ffyrdd etc.

Chwiliadau personol

Ar gyfer chwiliad personol yr ydych yn cael ateb drwy e-bost.

Mae'r wybodaeth a roddwyd gennym am chwiliad personol yn cynnwys chwilio'r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol. Ni ddarperir ymatebion i ymholiadau CON29 gan y swyddfa Pridiannau Tir Lleol fel rhan o'r broses chwilio bersonol. Fodd bynnag, gellir gofyn cwestiynau ar wahân i adrannau unigol pan fo angen.

Ar hyn o bryd, mae Dinas a Sir Abertawe'n gweithredu'n unol â'r ddogfen "Chwiliadau Personol: Arweiniad i Awdurdodau Lleol a Chwilwyr Personol (2005)."

Trefniadau CON29

I gael mwy o wybodaeth am CON29 cysylltwch â'r swyddfa Pridiannau Tir Lleol.

Pan na fydd gwybodaeth yn rhan o'r gofrestr statudol, dogfen neu gofnod cyhoeddus, rydym wrthi'n ceisio gwneud mwy o'r wybodaeth honno ar gael (am bris) cyn gynted ag sy'n ymarferol bosib, yn unol â'r ddogfen "Chwiliadau Personol o Gofrestr Pridiannau Tir Lleol a chofnodion eraill a gedwir gan Awdurdodau Lleol (2008)."

Rydym yn aros am unrhyw arweiniad neu benderfyniadau polisi canlyniadol a allai godi drwy ddogfen ymgynghori'r llywodraeth ar fynediad i wybodaeth. Rydym hefyd yn aros am ganlyniadau gwaith yr ymgymerir ag ef ynghylch tri opsiwn y Swyddfa Masnachu Teg (SMT) ar gyfer trefn codi tâl i gael mynediad i a/neu ddarparu gwybodaeth a wneir ar hyn o bryd ar ran Llywodraeth Ganolog mewn ymateb i adroddiad SMT Rhagfyr 2006 o ran y Farchnad Chwiliadau Eiddo.

Ffioedd

Yn dilyn penderfyniad diweddar Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi i godi cyfradd safonol TAW o 20% ar gynnyrch CON29R a gyflwynir i'r Awdurdod Lleol, o 28 Mawrth byddwn yn cynyddu ein ffioedd ar gyfer cynnyrch CON29R a CON29O 20%. Nid yw'r newid hwn yn effeithio ar Dystysgrif Chwilio Swyddogol LLC1 statudol.

Gellir gweld crynodeb o'r ffioedd i'w gweld isod. Am rhestr fanylach o ffioedd Pridiannau Tir Lleol

Ffioedd chwilio

** When submitting separately (ie without CON29) please add an admin fee of £12.00.

Math o chwiliad neu ymholiadFfioedd (inc. VAT)
Chwiliad ac ymholiadau (LLC1 a CON29)Preswyl £120.00
Masnachol £159.60

Chwiliad yn unig

Additional parcel of land 

£6.00

£1.00

CON29O C4 i C20**£14.40
CON29O C21 i C22**£31.20
Darn ychwanegol o dir ar gyfer CON29  £19.20
Chwiliad personolAm ddim
CON29 yn unigPreswyl £114.00
Masnachol £153.60

** Wrth gyflwyno ar wahân (h.y. heb CON29(R)) ychwanegwch ffi weinyddu o £12.00 + VAT (£14.40)

Dylid talu drwy BACS ar ôl derbyn ein anfoneb fisol. Gwnewch yn siŵr bod ein rhif anfoneb wedi'i nodi pan fydd y taliad yn cael ei wneud er mwyn y gall ein hadran gyllid cysoni taliadau.

Mae ein manylion banc yw:
Cod didoli: 30-00-00
Banc Lloyds
Rhif y cyfrif: 00283290

cyllideb Dyfyniad cyf: 01 251 25027 800001 00000 000000

Cwestiynau cyffredin am bridiannau tir lleol

Cwestiynau cyffredin am bridiannau tir lleol.

Chwiliadau iechyd yr amgylchedd

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ofyn am chwiliad ar Hysbysiadau neu Ffïoedd Ariannol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM