Chwilio'r wefan
English
graph with dots

Perfformiad a gwelliant

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau rheoli perfformiad i fodloni gofynion y Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 a'r Fframwaith Mesur Perfformiad Cenedlaethol

Cliciwch ar unrhyw un o'r canlynol am wybodaeth bellach neu cysylltwch â'r Cyngor drwy e-bost: improvement@swansea.gov.uk

Cynllun Corfforaethol

Mae'r Cynllun Corfforaethol yn disgrifio gweledigaeth y cyngor dros Abertawe, ein 6 blaenoriaeth allweddol (amcanion lles ac amcanion gwella) a gwerthoedd ac egwyddorion ein sefydliad a fydd yn sylfaen i gyflwyno'n blaenoriaethau a'n strategaeth gyffredinol.

Adolygiad Perfformiad Blynyddol

Hunanasesiad y cyngor ar ei berfformiad wrth gyflwyno blaenoriaethau a amlinellir yng Nghynllun Gwella Corfforaethol 2019-20 yw Adolygiad Perfformiad Blynyddol.

Adroddiadau Perfformiad Chwarterol a Blynyddol

Adroddir ar ddangosyddion perfformiad (DP) bob mis, bob chwarter a bob blwyddyn. Defnyddir y DP hyn ar hyn o bryd i ddangos sut mae'r awdurdod yn perfformio i gynulleidfa ehangach.

Archif perfformiad

Gwybodaeth am berfformiad amrywiol sydd wedi cael ei gyhoeddi yn y blynyddoedd blaenorol.

Adroddiad adolygu gan gymheiriaid CLlLC

Darparodd CLlLC adolygiad cymheiriaid ar gyfer y cyngor yn ystod hydref 2014 cyn asesiad corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru.

Rheoli Risg Corfforaethol

Mae nodi a rheoli risg yn hanfodol wrth wella gwasanaethau'r cyngor a gwella atebolrwydd, yn ogystal â sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau a gweithdrefnau ffurfiol.

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae diwallu anghenion y presennol gan ddiogelu anghenion cenedlaethau'r dyfodol yn egwyddor sydd wrth wraidd pob penderfyniad a wneir gan Gyngor Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM