Chwilio'r wefan
English
Sign post

A-Y o barciau a gwarchodfeydd natur

Mwy o wybodaeth am barciau, gerddi a gwarchodfeydd natur o amgylch Abertawe.

Ardal Amwynderau Bae Langland

Gerllaw traeth deniadol Bae Langland mae cyrtiau tenis, promenâd glan môr ger cytiau traeth sydd wedi eu hadnewyddu'n ddiweddar ac ardal ddymunol o lwyni a seddau.

Ardal Gêmau Amlddefnydd y Blaenymaes

Parc trefol yng nghanol Blaenymaes. Mae'n cynnig gweithgareddau gwych i blant ifanc a phlant hwn.

Ardal Gêmau Amlddefnydd y Clâs

Mae'r tir hamdden hwn yng ngogledd y ddinas mewn ardal tai cymunedol brysur ac mae'n darparu man agored i blant redeg o'i gwmpas.

Ardal Gêmau Amlddefnydd Mayhill

Mae'r parc gweithgareddau bach hwn drws nesaf i ganolfannau cymunedol a hamdden yr ardal.

Ardal Gêmau Amlddefnydd Townhill

Man agored yn Townhill.

Arfordir De Gŵyr, Rhosili i Oxwich

Mae'r darn hwn o arfordir yn doreithiog o fywyd gwyllt a hanes ac yn dirwedd amrywiol a thrawiadol o olygfeydd clogwyni, coetiroedd a thwyni tywod.

Ashlands/Bandfield

Dyma ddau safle, mae Ashlands a Bandfield gyferbyn â'i gilydd. Ceir meysydd pêl-droed a chaeau chwarae.

Bae Abertawe

Mae bywyd gwyllt a nodweddion naturiol a hanesyddol Bae Abertawe'n creu amgylchedd o safon eithriadol i fyw, gweithio a datblygu twristiaeth gynaliadwy ynddo.

Bae Bracelet

Bae Bracelet yw cartref Gorsaf Gwylwyr y Glannau a Goleudy'r Mwmbwls, gyda golygfeydd ar draws Môr Hafren i Ddyfnaint ar ddiwrnod clir.

Blaendraeth Llwchwr

Ardal laswelltog ddymunol yw hon, gyda llawer o goed ac, fel mae'r enw yn ei awgrymu, mae'n agos at Foryd Llwchwr.

Broughton, Hillend a Thwyni Llangynydd

Ardal helaeth o dwyni tywod ar hyd yr arfordir yw hon ac mae'n gynefin i sawl rhywogaeth warchodedig bywyd gwyllt. Mae'n agos at Draeth Llangynydd a Rhos Llangynydd sy'n safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SINC).

Bryn Llanmadog a Rhos Tankeylake

Mae'r ardal hon ym mhen gorllewinol penrhyn Gŵyr, rhwng pentrefi bach Llanmadog a Cheriton i'r gogledd-ddwyrain a Llangynydd i'r de-orllewin.

Camlas Abertawe

Mae Camlas Abertawe'n goridor gwyrdd deniadol ac yn lle hyfryd i fynd am dro.

Camlas Tennant

Mae camlas Tennant yn 8 milltir o hyd o Bort Tennant, Abertawe i'w chyffordd â Chamlas Nedd yn Aberdulais ac mae'n daith gerdded hyfryd a hamddenol drwy dirweddau heb eu difetha er gwaethaf ei chysylltiadau diwydiannol.

Castell Casllwchwr

Yn y parc bach hwn, sy'n llai na hectar, gellir gweld adfeilion Castell Casllwchwr.

Cefn Bryn

Mae Cefn Bryn yn grib o dir comin, pum milltir o hyd, a adnabyddir yn lleol fel asgwrn cefn Gŵyr. Un o brif atyniadau'r Bryn yw heneb Neolithig fawr o'r enw Maen Ceti, nid nepell o ben y crib.

Clogwyni a Thwyni Pennard (Bae'r Tri Chlogwyn )

Mae Clogwyni Pennard (ym mherchnogaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn bennaf) yn ddarn o arfordir hardd gwyllt a garw yn ne Gwyr, gyda Bae'r Tri Chlogwyn, sy'n destun poblogaidd mewn ffotograffau, ar un pen, a Bae Pwll Du, sydd yr un mor hardd, ar y pen arall. Mae tua 4 milltir rhwng y ddau.

Clogwyni Langland

Mae'r clogwyni hyn yn estyn o'r dwyrain o Fae Langland i Limeslade.

Clogwyni Newton a Chlogwyni Summerland

Mae'r tir comin 35 hectar hwn ar lethr y clogwyn rhwng Bae Langland a Bae Caswell.

Coed Cwm Penllergaer

Ar gyrion gogleddol Abertawe y mae Coed Cwm Penllergaer sy'n weladwy o draffordd yr M4.

Coed Hendrefoelan

Cymysgedd o goetir llydanddail a phlanhigfa sydd ar ôl ers clirio coedwig wreiddiol y cwm rai degawdau yn ôl i adeiladu'r safle tai a phentref y myfyrwyr gerllaw.

Coed Parc Sgeti

Mae Coed Parc Sgeti'n cwmpasu grŵp o bum coedwig fach leol yn ardal Sgeti yn Abertawe, y mae dwy ohonynt yn hawdd mynd iddynt.

Coed y Melin

Mae Coed y Melin yn ymestyn dros 126 hectar sy'n llydanddail yn bennaf.

Coed y Parc

Coetir poblogaidd yw Coed y Parc (164 hectar) yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr.

Coedwig Chwarel Crymlyn

Coetir dail llydan bach a dôl yw Coedwig Chwarel Crymlyn.

Coedwig y Cocyd

Parc dymunol gyda choed a choetir aeddfed gerllaw safle o bwysigrwydd cadwraeth natur o'r enw Coedwig a Pharc y Cocyd. Coetir derw yw prif nodwedd yr ardal hon heblaw am waelod y dyffryn lle gwelir gwern yn bennaf.

Coedwig Penllergaer

Mae Coedwig Penllergaer, sy'n eiddo i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn ardal gymharol fawr (tua 193 hectar) o goetir, yr ystyrir ei bod o werth gymunedol sylweddol.

Coetir West Cross

Parc coediog canolig ei faint yw hwn gyda nant ddymunol yn rhedeg drwyddo.

Comin Barlands

Comin bach (14.6 hectar) llonydd gyda llwybrau cerdded yn arwain at Gomin Fairwood a Chomin Clun. Mae'n agos at Gomin Barlands ar y B4436.

Comin Clun a Maes Mansel

Dyma ardal helaeth o dir comin (286 hectar) a groesir gan y B4436, gyda datblygiadau West Cross a Mayals ar ffin ddwyreiniol Comin Clun a phentref Murton nesaf i Faes Mansel i'r de-orllewin.

Comin Llangyfelach

Mae ffyrdd mawr yn torri trwy'r comin ychydig i'r gogledd o Gyffordd 46 yr M4 a gerllaw'r safle Parcio a Theithio.

Comin Mynydd Bach

Mae Comin Mynydd Bach ar gyrion trefol Abertawe i'r gogledd o Ysgol Mynydd Bach (Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw), dwy fynwent, tai a ffermdir.

Comin Mynydd Cadle

Mae Comin Mynydd Cadle ar gyrion trefol Penderi.

Comin Pengwern a Chomin Fairwood

Mae Pengwern a Fairwood yn ddwy ardal fawr o dir comin nesaf at ei gilydd (cyfanswm o 157 hectar a 462ha yn eu tro) sy'n cynnwys glaswelltir rhostirol llaith, glaswelltir corsiog a rhedyn a phrysgwydd ar y tir uchel.

Comin Stafford

Mae'r comin hwn yn glytwaith o rostir isel a glaswelltir corsiog. Mae'r gwair ar ran o'r safle'n cael ei dorri'n rheolaidd a cheir rhai meysydd chwaraeon.

Cors Llan-y-tair-mair (Knelston)

Mae Cors Llan-y-tair-mair yn ardal bwysig o borfeydd hesg o ansawdd uchel, wedi'i hamgylchynu gan dir âr a glaswellt wedi'i wella.

Cronfeydd Dŵr Lliw Isaf ac Uchaf

Mae'r cronfeydd dŵr mewn ardal â golygfeydd mynyddig syfrdanol sy'n nodweddiadol o Fawr, i'r gogledd o Abertawe.

Cyfleusterau Chwaraeon Elba

Mae gan y parc gweithgareddau hwn nifer o gyrtiau, caeau a chyfleusterau ar gyfer nifer o chwaraeon awyr agored.

Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Mae Dyffryn Llandeilo Ferwallt (ger pentref Llandeilo Ferwallt), yn ymestyn o Kittle yn y gogledd i Fae Pwll Du yn y de.

Gerddi Argyll

Parc trefol bach gyda choed aeddfed, meinciau, toiledau a gwelyau blodau/llwyni ger y prif safle bws yng Ngorseinon.

Gerddi Botaneg Singleton

Mae'r Gerddi Botaneg yn gartref i un o gasgliadau planhigion pennaf Cymru gyda borderi blodau lliwgar a thai gwydr mawr.

Gerddi Clun

Mae Gerddi Clun yn cynnwys casgliadau cenedlaethol amrywiol o blanhigion mewn parcdir prydferth. Yn enwog yn rhyngwladol am ei chasgliadau ysblennydd o Rododendronau, Pieris ac Enkianthus, mae'r gerddi'n cynnig hafan o lonyddwch, plannu toreithiog a nodweddion diddorol.

Gerddi Southend

Parc cymunedol gwych yn y Mwmbwls. Eisteddwch yn ôl a mwynhau'r olygfa dros Fae Abertawe wrth i'r plant gael hwyl ar y cyfleusterau chwarae gwych.

Gerddi St James

Parc cowrt trefol bach a ffurfiol gyda choed yn eu llawn dwf a seddau.

Glaswelltir Bryn Lliw a Thir Comin Mynydd Lliw

Tir comin yw Mynydd Lliw. Hen domenni rwbel yw'r brif nodwedd ond maent wedi'u gorchuddio â llystyfiant.

Glaswelltir Corsiog y Trallwn gan gynnwys Parc Halfway

Mae Glaswelltir Corsiog y Trallwn yn ardal o oddeutu 23 hectar o laswelltir wedi'i wella a'i wella'n rhannol, planhigfeydd coniffer (Coedwig y Trallwn) gyda datblygiad trefol o amgylch y corstir. Mae Rheilffordd Bro Tawe ar ymyl ogleddol y safle.

Graig y Coed

Mae'r ardal hon yn cynnwys coetir cymunedol newydd sy'n cael ei ddatblygu o dan Brosiect Coetiroedd Gogledd Gŵyr, ynghyd â meysydd chwarae.

Gwaith Brics Dyfnant

Mae safle'r hen waith brics bellach yn goetir llydanddail gyda phwll, dôl, rhostir, brigiadau creigiog ac adfeilion adeiladau'r hen waith brics.

Gwarchodfa Natur Bro Tawe

Mae Gwarchodfa Natur Bro Tawe ym Mro Tawe, maestref yng ngogledd-ddwyrain Abertawe.

Gwarchodfa Natur Leol Bryn y Mwmbwls

Ym 1991, dynodwyd 23 hectar Bryn y Mwmbwls yn Warchodfa Natur Leol (GNL) er mwyn diogelu'r safle i fywyd gwyllt a phobl.

Gwarchodfa Natur Leol Coed Cwmllwyd

Yn bennaf mae'r warchodfa'n cynnwys coed derw sydd tua 100 mlwydd oed a gafodd eu plannu ar ôl cliriad blaenorol.

Gwarchodfa Natur Leol Coed yr Esgob

Mae Gwarchodfa Natur Leol Coed yr Esgob yn cynnwys 46 o erwau (19 hectar) o goetir a glaswelltir calchfaen.

Gwarchodfa Natur Leol Cors Cilâ

Mae Cors Cilâ yn ymestyn dros 21.3 erw (8.62 hectar), yn cynnwys mosäig o gynefinoedd ac yn meddu ar rai enghreifftiau rhagorol o lawer o gynefinoedd gwlypdir a ddiogelir ac sydd dan fygythiad.

Gwarchodfa Natur Leol Pwll Du

Mae Gwarchodfa Natur Leol Pwll Du yn cynnwys darn cul o dir gwastad ar ben y clogwyni a'r llethr i lawr i'r creigiau a olchir gan y môr, ac mae'n cynnal amrywiaeth o gynefinoedd a phlanhigion pwysig.

Gwarchodfa Natur Leol Rhos Cadle

Mae Gwarchodfa Natur Leol Rhos Cadle yn un o'r enghreifftiau gorau o rostir trefol yn y wlad.

Gwarchodfa Natur Leol Twyni Whiteford a Morfa Heli Llanrhidian

Mae Morfa Llanrhidian a Thwyni Whiteford yn eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac yn safleoedd arbennig o ran harddwch y dirwedd a'r bywyd gwyllt.

Hardings Down

Mae Hardings Down (sy'n eiddo Llangennith Manors) yn safle rhostir agored ar lethr bryn sy'n ymestyn ar draws oddeutu 65 hectar. I raddau helaeth, nid oedd Hardings Down yn hygyrch tan yn ddiweddar, am fod y rhedyn mor uchel ac mor drwchus.

Leadfield, Ffynnon Deml

Yn wahanol i'r tirlun a ddyluniwyd gerllaw ym Mharc Treforys, mae hon yn ardal fawr o laswelltir (mae merlod yn pori yno ar hyn o bryd) gydag ardal gorsiog sy'n gynefin gwych i amffibiaid fel brogaod, llyffantod a madfallod.

Llethrau Penlan

Amgylchynir llethrau Penlan gan ddatblygiadau trefol Penlan a Brynhyfryd ac yn cynnwys mosaig o rostir sych/laswelltir asidig. Ceir ardaloedd llai sy'n cynnwys prysgwydd yn bennaf a glaswelltir hamdden.

Llethrau Trewyddfa

Mae rhan ogleddol y safle'n cynnwys brith o laswelltir corsiog a phrysgwydd.

Llyn y Fendrod

Mae Llyn y Fendrod yn cynnwys ardal o ryw 13 erw yng nghalon Parc Menter Abertawe.

Llys Nini

Mae Llys Nini yn perthyn i gangen Llys Nini y Gymdeithas Frenhinol Diogelu Anifeiliaid (RSPCA) ac mae'n gartref i ganolfan anifeiliaid.

Mawr/Ucheldir Abertawe

Mae Mawr/Ucheldir Abertawe yn cynnwys Cefn Drum, Graig Fawr, Mynydd y Gopa, Pentwyn Mawr, Mynydd Pysgodlyn, Mynydd y Gwair a thir i'r gogledd-orllewin o Glydach, sef Banc Darren-fawr.

Meysydd Chwarae Brenin Siôr V (Heol y Mwmbwls)

Mae'r safle hwn yn cynnwys meysydd chwarae'n bennaf. Mae coed o gwmpas y terfyn. Mae mynediad agored i'r safle.

Mynydd Bach y Cocs (wedi'i gysylltu â Chomin Fairwood)

Comin 65 hectar yw hwn wedi'i gysylltu gan lwybr troed â Choed Gelli Hir - safle sy'n eiddo i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru sy'n ei reoli.

Mynydd Bach Y Glo

Tir comin tua 34 hectar yw hwn, wedi'i groesi gan reilffordd, ac mae'n cynnwys amrywiaeth o gynefinoedd.

Mynydd Cilfái

Mynydd Cilfái, tirnod blaenllaw, sylweddol (3km sgwâr) yn nwyrain Abertawe. Ceir coetir cymunedol yma a reolir gan Wirfoddolwyr Coetir Cymunedol Cilfái, Menter Coedwigaeth Cymru a Dinas a Sir Abertawe.

Mynydd Garn Goch

Safle 182 hectar o faint ar ymyl ystâd ddiwydiannol Penllergaer yw hwn. Mae Heol Tregŵyr (A484), Heol Abertawe (B4620) a Heol yr Ysbyty yn croesi'r safle.

Mynydd Gelliwastad, Comin Rhyddwen a Choed Homelean

Mynydd hir, cul (79.4 hectar) yw Mynydd Gelliwastad sydd â golygfeydd hyfryd o ddwy ochr y cwm.

Mynwent Ystumllwynarth a'r Castell gan gynnwys Coed Peel

Mae'r ardal hon yn cynnwys Coed Peel, y fynwent gan gynnwys safle claddu coetir a thiroedd y castell.

Parc Bonymaen

Mae Parc Bonymaen, yn ardal drefol gogledd ddwyrain Abertawe, yn ganolbwynt i'r gymuned leol. Mae ganddo nifer o gyfleusterau a fydd yn apelio at bob grŵp oed.

Parc Brynmelyn

Noddfa fach Waun Wen ger canol y ddinas

Parc Brynmill

Parc trefol hynod boblogaidd. Yn ogystal â chyfleusterau ardderchog, mae gan y parc ystafell ddosbarth unigryw hefyd, y Ganolfan Ddarganfod.

Parc Bryn Y Don

Yng nghalon cymuned Waun Wen gyda golygfeydd helaeth dros y ddinas, nid yw'n syndod bod preswylwyr lleol yn dwlu ar Barc Bryn-y-Don.

Parc Coed Bach

Mae'r parc yng ngogledd y sir ac yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau gyda chyfarpar da a fydd yn diddanu'r teulu.

Parc a Chaeau Chwarae Cwm Level

Mae coed aeddfed o amgylch perimedr yr ardal laswellt. Mae dau gae pêl-droed ar gael i chi eu llogi, yn ystod y gaeaf yn unig (Medi i Ebrill), ardal chwarae fechan ac ardal laswellt fawr gyferbyn â'r cae pêl-droed, er gall fod yn wlyb iawn.

Parc Coed Gwilym

Mae'r parc yng ngogledd-ddwyrain y sir ac yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau o'r radd flaenaf. Mae ganddo amrywiaeth ardderchog o gyfleusterau yn ogystal â llwybrau cerdded hardd a gardd flodau.

Parc Cwmbwrla

Mae'r parc mawr agored hwn i'r gogledd o ganol dinas Abertawe yn lle gwych i ymestyn eich coesau a mynd â'r ci am dro.

Parc Cwmdoncyn

Parc hardd yng nghanol y ddinas yw Parc Cwmdoncyn. Gwnaed gwaith adnewyddu sylweddol yn y parc yn ddiweddar, drwy raglen a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Croeso Cymru a Dinas a Sir Abertawe.

Parc Dyfnant

Mae'r parc hwn yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau, o'r lawnt fowlio i ardal chwarae i blant. Mae'r parc yn darparu lle i aelodau'r gymuned gwrdd, a chwarae.

Parc yr Hafod

Man gwyrdd agored eang gyda chyfleusterau ardderchog ar gyfer plant iau a phlant hŷn. Hefyd, ceir digon o le i fynd â'r ci am dro ac ymestyn eich coesau.

Parc Gwledig Dyffryn Clun

Parc Gwledig Dyffryn Clun yw'r unig barc gwledig yn y ddinas. Mae ei 700 erw yn cynnwys amrywiaeth mawr o dirweddau, o lechweddau agored a choediog, ceunentydd a chwareli serth i ddolydd a gwaelod gwlyb y dyffryn.

Parc Heol Las

Mae gan y parc hwn yn ardal Gellifedw, Abertawe, dir hamdden eang ac ardal chwarae i blant, ac mae'n cynnig cyfleusterau i bobl ifanc yr ardal chwarae, beth bynnag eu diddordebau.

Parc Jersey

Mae gan Barc Jersey amrywiaeth o gyfleusterau. Mae'r parc hwn y tu allan i'r ddinas yn darparu gwasanaeth a werthfawrogir gan gymuned leol St Thomas a Dan-y-Graig.

Parc Llewelyn

Parc cymunedol gwych yn nwyrain y ddinas sy'n cynnig ardal gemau amlddefnydd a lle i gicio pêl.

Parc Melin Mynach

Mae Parc Melin Mynach yn dirwedd o bwys hanesyddol, gyda nodweddion treftadaeth ddiwydiannol.

Parc Pontlliw

Mae'r parc hwn i'r gogledd o'r sir ym mhentref Pontlliw.

Parc Primrose

Parc Primrose yn barc bychan yn Llansamlet.

Parc Ravenhill

Mae gan y parc hwn nifer o nodweddion diddorol gan gynnwys cwrt pêl fasged ac amffitheatr goncrit.

Parc Sglefrio West Cross

Mae Parc Sglefrio West Cross, ar y blaendraeth rhwng Lido Blackpill a West Cross, yn lle diogel i sglefrwyr a'r rhai sy'n reidio beiciau BMX ddod ynghyd ac ymarfer eu sgiliau.

Parc Singleton

Ymweliad hanfodol i deuluoedd o bob oedran. Mae gan Barc Singleton erwau o wyrddni diaddurn syml.

Parc Trefansel

Parc trefol bach lle ceir coed yn eu llawn dwf, ardaloedd glaswellt agored, lle chwarae, meinciau a lawnt fowlio a reolir gan y clwb bowls lleol.

Parc Treforys

Parc ardderchog gydag amrywiaeth o gyfleusterau sy'n apelio i bob oed, o fwydo'r hwyaid i neidiau sglefrio.

Parc Underhill

Mae'r parc hwn yng nghanol y Mwmbwls yn lle perffaith i'r teulu gicio pêl a chwarae neu ymlacio wrth fynd â'r ci am dro.

Parc Victoria

Parc trefol twt a hardd rhwng canol y ddinas a'r Mwmbwls.

Parc Waverley

Parc trefol gyda choetir a chae criced ar gyrion Clydach.

Parc Williams

Mae Parc Williams o fewn pellter cerdded i gastell Casllwchwr ac mae'n cynnig llawer o gyfleusterau ar gyfer nifer o weithgareddau awyr agored.

Parc y Werin

Gyda dwy lawnt fowlio a chae pêl-droed, mae gan Barc y Werin nifer o gyfleusterau gwych i ddenu ymwelwyr o bob oed a'u cadw'n actif.

Parc Ynystawe

Mae gan barc gwyrdd a hyfryd Ynystawe, sydd ger glannau'r afon Tawe, amrywiaeth o gyfleusterau i bobl o bob oed.

Rhodfa Bywyd Gwyllt Hillside gan gynnwys Chwarel Rosehill

Mae Rhodfa Bywyd Gwyllt Hillside yn ardal eang naturiol agored (27 hectar), tua milltir o ganol dinas Abertawe.

Rhos Rhosili a Chlogwyni Rhosili

Mae bae ysgubol Rhosili ar ben pellaf Penrhyn Gŵyr. Gyda sgerbwd llongddrylliad ac ynys lanw Pen Pyrod Rhosili i'w gweld ar lanw isel, y ffordd orau i weld y cyfan yw dilyn llwybr sy'n dringo uwch ben y bae i Gomin Rhosili. Cewch olygfeydd ysblennydd a syfrdanol o'r fan honno.

Ryers Down

Ardal o dir comin 68ha yw Ryers Down (sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol).

SoDdGA (Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig) a Chanolfan Bywyd Gwyllt Blackpill

Ym 1986 dynodwyd traeth Blackpill yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) er mwyn cydnabod ei bwysigrwydd i adar lleol a mudol sy'n aros yno dros y gaeaf er mwyn adfer eu nerth ar gyfer eu teithiau ar draws y byd o Affrica i'r Ynys Las a gwastatiroedd Rwsia.

Twyni Penmaen a Nicholaston

Mae nifer o olion archeolegol pwysig ar Dwyni Penmaen ac mae'r safle rhwng Bae'r Tri Chlogwyn a Bae Oxwich yn golygu ei fod yn daith gerdded ddeniadol.

Washinghouse Brook (coetiroedd)

Mae'r nant yn rhedeg drwy'r coetir deniadol hwn o dderw a chyll yn bennaf sy'n gartref i adar megis y dylluan frech, y gnocell werdd, llwyd y gwrych, y fronfraith, y llinos werdd, yr eurbinc a choch y berllan.

Welsh Moor a Chomin y Fforest

Mae'r cominau hyn yn fosaig o laswelltir llaith asid a rhostir sychach. Maent yn gominau tawel iawn ar y cyfan, ychydig yn ddiarffordd, wedi'u cuddio gan brysgwydd a choed.

Y Wern a'r Allt

Mae pum darn bach o tir comin ar wahân yn ardal Llanmorlais/Blue Anchor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM