Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Mehefin 2021

school_meal_freeze

Prisiau prydau ysgol wedi'u rhewi nes 2022

Bydd prisiau prydau ysgol yn aros yr un peth un Abertawe ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Childrens_rights_image1

Dweud eich dweud am hawliau plant

Gofynnir i bobl o bob oed yn Abertawe helpu'r cyngor i ddatblygu ei Gynllun Hawliau Plant ymhellach.

71/72 Kingsway - Greenery

Dyluniad cynllun yn Abertawe yn derbyn cydnabyddiaeth am ragoriaeth amgylcheddol

Cydnabuwyd gwaith dylunio ar gyfer datblygiad swyddfeydd newydd a fydd yn darparu 600 o swyddi yn Abertawe am ei ffocws ar helpu i leihau ôl troed carbon y ddinas ymhellach.

Arena venue management team

Tîm rheoli lleoliad wedi'i benodi ar gyfer Arena Abertawe

Mae tîm rheoli lleoliad Arena Abertawe wedi'i gyhoeddi gan y cwmni a fydd yn cynnal yr atyniad.

Donna Kendall LAC

Recriwtiaid newydd yn gweithio bellach yng nghymunedau'r ddinas

Mae chwe Chydlynydd Ardal Leol newydd wedi dechrau gweithio yn Abertawe ac maent bellach yn mynd o gwmpas eu hardaloedd yn dod i adnabod preswylwyr a sefydliadau.

Digital

Hwb digidol mawr ar gyfer gweledigaeth 'dinas gall' Abertawe

Mae gweledigaeth Abertawe i fod yn 'ddinas gall', gysylltiedig ar waith, diolch i hwb ariannol gwerth miliynau o bunnoedd.

Copr Bay logo

Gallwch gael y diweddaraf ar gynnydd Bae Copr drwy gyfryngau cymdeithasol

Mae cyfrifon cyfryngau cymdeithasol newydd wedi'u lansio i helpu i roi'r diweddaraf i bobl ar gynnydd ardal cam un Bae Copr newydd Abertawe.

Lisa Mart at the arena

Datblygiad yn creu argraff ar Lisa, Rheolwr yr Arena

Mae rheolwr cyffredinol newydd Arena Abertawe, Lisa Mart, yn dweud bod y datblygiad newydd yn edrych yn drawiadol iawn.

Guildhall_sanctuary

Dinas yn dathlu pen-blwydd ei statws fel dinas noddfa

Heno bydd Neuadd y Ddinas yn cael ei goleuo i ddathlu 11 mlynedd ers i Abertawe dderbyn statws Dinas Noddfa.

Arena bird's eye

Mae'r fideo diweddaraf yn dangos yr arena y tu ôl i'r llenni

Mae'r fideo diweddaraf yn dangos cynnydd pellach ar ddatblygiad nodedig cam un Bae Copr sy'n cynnwys Arena Abertawe.

7172Kingsway3

Contractwr wedi'i benodi ar gyfer cynllun newydd ar Ffordd y Brenin yn Abertawe

Mae contractwr wedi'i benodi i adeiladu datblygiad swyddfeydd uwch-dechnoleg mawr newydd a fydd yn darparu lle i 600 o swyddi yng nghanol dinas Abertawe.

all weather pitch

Galw ar y Cabinet i dalu am gae pob tywydd

Disgwylir i Gyngor Abertawe neilltuo bron £250,000 i ariannu maes chwarae pob tywydd â llifoleuadau ym Mhontarddulais.

Kier_tan-y-lan

Cerddi'n dod o hyd i gartref mewn seiliau ysgol newydd

Mae cerddi a ysgrifennwyd gan ddisgyblion a staff ysgol gynradd Gymraeg yn Abertawe wedi cael cartref parhaol yn seiliau eu hadeilad ysgol newydd gwerth £9.9m

Hubbub

Cynllun i ailgylchu hen ffonau clyfar i helpu eraill

Gofynnir i breswylwyr a busnesau yn Abertawe roi eu hen ffonau clyfar i gynllun sy'n cefnogi eraill i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau ac i gael mynediad at wasanaethau hanfodol.

West Cross prom lights at night

Cynllun newydd yn bwrw goleuni ar bromenâd yn West Cross

Mae busnesau a beicwyr wedi croesawu cynllun goleuadau newydd gwerth £80,000 ar hyd y promenâd yn West Cross.

Mychoices(E)

Help ar gael i ddisgyblion gynllunio'u dyfodol

Mae cymorth wrth law i ddisgyblion ysgol uwchradd yn Abertawe wrth iddynt gynllunio cam nesaf eu haddysg neu eu hyfforddiant galwedigaethol.

Oystermouth Castle

Angen gwirfoddolwyr i helpu i ofalu am y castell

Mae gwirfoddolwyr sy'n helpu i ofalu am un o gestyll gorau Cymru a'i arddangos yn falch i ymwelwyr yn chwilio am ragor o bobl i'w helpu.

Crucial_safety

Disgyblion yn cael cyngor diogelwch hanfodol oddi wrth weithwyr rheng flaen

Bydd mwy na 2,000 o ddisgyblion ysgolion cynradd yn Abertawe yn derbyn cyngor amhrisiadwy ar ddiogelwch gan y rheini sy'n gweithio ar y rheng flaen.

UKG Visit

Cynnydd Bae Copr yn gwneud 'argraff fawr' ar Weinidogion y Llywodraeth

Mae dau o weinidogion Llywodraeth y DU wedi gweld â'u llygaid eu hunain y cynnydd sylweddol sy'n cael ei wneud ar gynllun gwerth £135m yn ardal Cam Un Bae Copr yn Abertawe.

Fforestfach_war_memorial

Cofebion Rhyfel i'w diogelu ar gyfer y dyfodol

Bydd cyngor Abertawe yn sicrhau dyfodol hirdymor yr holl gofebion rhyfel yn y ddinas drwy gymryd cyfrifoldeb am eu cynhaliaeth.

Keith Roberts

Yn eisiau: Atgofion i helpu i ddod â bywyd newydd i safle allweddol yn y ddinas

Mae hanes safle diwydiannol hanesyddol yn Abertawe'n dod yn fyw diolch i atgofion pobl sydd wedi nabod y safle dros y degawdau.

Team Raven

Mae'r Ravens o Gymru'n edrych ymlaen at Sioe Awyr Cymru 2022

Mae ein tîm erobateg cartref, The Ravens, yn bwriadu hedfan dros awyr Abertawe yn Sioe Awyr Cymru 2022.

olchfa-clyne in progress

Llwybr cerdded a beicio 'gwyrdd' newydd drwy Glun bron â'i gwblhau

Bydd rhan o goetir gorau Abertawe ar agor i bawb cyn bo hir diolch i lwybr cerdded a beicio newydd sy'n cysylltu'r Olchfa â'r môr drwy Ddyffryn Clun.

The Former BHS

Penodi tîm arbenigol i helpu i greu hwb canol y ddinas cyhoeddus

Bydd tîm o weithwyr eiddo proffesiynol blaenllaw yn helpu Cyngor Abertawe i greu hwb cymunedol mewn adeilad sydd eisoes yn bodoli yng nghanol y ddinas.

Jessie Donaldson

Anrhydeddu ymgyrchydd atal caethwasiaeth gyda phlac glas

Bydd Jessie Donaldson o Abertawe, a frwydrodd yn ddewr yn erbyn caethwasiaeth yn America tua 170 o flynyddoedd yn ôl, yn cael ei hanrhydeddu gan ei dinas enedigol ar 19 Mehefin (a elwir hefyd yn ŵyl Juneteenth) - y dathliad hynaf y gwyddys amdano o ddiwedd caethwasiaeth yn yr Unol Daleithiau.

Port Eynon

Lleoliadau golygfaol i gael hwb ariannol

Bydd rhai o gyrchfannau treftadaeth, hamdden a harddwch naturiol mwyaf poblogaidd Gŵyr yn cael eu twtio yn y misoedd i ddod.

Barry Plummer and Belle

Cardiau post gan y cyhoedd yn helpu gydag ailagor oriel yn y ddinas

Mae cannoedd o bobl wedi anfon cardiau post i Oriel Gelf Glynn Vivian Abertawe ac maent bellach yn rhan o arddangosfa sy'n helpu'r lleoliad i ailagor yn ddiogel.

Swansea Market

Llwyddiant gradd A i farchnad ynni effeithlon Abertawe

Mae Marchnad Abertawe wedi sicrhau'r sgôr ynni uchaf posib o sgorau ynni Llywodraeth y DU.

Swansea Bay view

Y cyngor i fuddsoddi yn nyfodol cymunedau'r ddinas

Bydd Cyngor Abertawe yn helpu i arwain y ffordd allan o'r pandemig dros y misoedd i ddod, gyda chymorth miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad mewn gwasanaethau cymunedol.

Swansea Museum

Yr amgueddfa hynaf yn agor ei drysau

Bydd amgueddfa hynaf Cymru yn agor ei drysau i groesawu ymwelwyr yn ôl am y tro cyntaf mewn 14 mis heddiw (8 Mehefin).

The LC

Cyfleusterau hamdden yr effeithiwyd arnynt gan y pandemig i dderbyn cymorth ychwanegol gan y cyngor

Bydd Cyngor Abertawe'n ehangu ei gyllideb ar gyfer y pandemig i'w gyfleusterau hamdden allweddol er mwyn sicrhau bod eu gwasanaethau o safon yn parhau i breswylwyr ledled y ddinas.

active travel

Cynlluniau i drawsnewid hen linell reilffordd ranbarthol Abertawe ar gyfer cerddwyr a beicwyr

Bydd hen linell reillffordd yng ngogledd Abertawe'n cael ei thrawsnewid yn llwybr cerdded a beicio newydd.

Loughor play equipment

Y Cyngor yn buddsoddi £18,000 i roi hwb i ymdrechion cyllido torfol cymunedol

Mae cronfa i wella cyfleusterau lles a phrosiect i gynaeafu ffrwythau ffres wedi denu cymorth ariannol gan gyngor Abertawe.

gum 2021

Rhowch eich gwm cnoi yn y bin

Mae Cyngor Abertawe a BID yn dod ynghyd i annog pobl i beidio â thaflu gwm cnoi ar lawr ar strydoedd yng nghanol y ddinas.

More wild flowers

Y ddinas yn cynnig gwledd o flodau i wenyn Abertawe

Bydd ardaloedd yn Abertawe'n llawn blodau yr haf hwn wrth i fenter plannu blodau gwyllt y cyngor ddechrau mynd rhagddi.

Admiral Swansea Bay 10k

Cofrestrwch yn awr ar gyfer ras 10k Bae Abertawe Admiral.

Gwahoddir rhedwyr i gofrestru ar gyfer ras 10K Bae Abertawe Admiral a fydd ar thema'r 80au.

Port Eynon beach

Mannau prydferth Gŵyr yn cael eu twtio

Bydd rhai o gyrchfannau treftadaeth, hamdden a harddwch naturiol mwyaf poblogaidd Gŵyr yn cael eu twtio yn y misoedd i ddod diolch i grantiau gwerth £325,000.

Swansea Bay view

£39m i'w fuddsoddi yn nyfodol ein cymunedau

Disgwylir i gymunedau, ysgolion a gwasanaethau gofal cymdeithasol Abertawe dderbyn cymorth ychwanegol gwerth miliynau o bunnoedd yn y flwyddyn sydd i ddod.

The LC

Translation Required: Pandemic-hit leisure facilities set for extended council support

Translation Required: Swansea Council is set to extend its pandemic funding for its key leisure facilities to keep up their high-quality services for residents across the city.

The LC

​​​​​​​Cyfleusterau hamdden yr effeithiwyd arnynt gan y pandemig i dderbyn cymorth newydd gan y cyngor

Bydd Cyngor Abertawe'n ehangu ei gyllideb ar gyfer y pandemig i'w gyfleusterau hamdden allweddol er mwyn sicrhau bod eu gwasanaethau o safon yn parhau i breswylwyr ledled y ddinas.

The Island Sky Ship

Llongau teithio'n dod i Abertawe

​​​​​​​Bydd dwy long deithio'n dod i Abertawe yr wythnos hon, a byddant yn cludo twristiaid o'r DU.

The new Glynn Vivian banner

Artistiaid yr Oriel yn cynnig croeso cynnes i Abertawe

Mae ymwelwyr ag Oriel Gelf Glynn Vivian Abertawe wedi cynhyrchu gwaith celf lliwgar newydd sy'n cynnig croeso cynnes i bawb.

Y ddinas yn talu teyrnged ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog

Bydd Arglwydd Faer Abertawe, y Cynghorydd Mary Jones, ac arweinwyr lleol yn talu teyrnged i'r rheini sydd wedi gwasanaethu eu gwlad yn y lluoedd arfog mewn seremoni arbennig yn Rotwnda Neuadd y Ddinas Abertawe ddydd Sadwrn.

Plantasia Crocodile

Plantasia'n lansio'r unig brofiad bwydo crocodeilod yng Nghymru

Mae sŵ'r goedwig law Parkwood Leisure, Plantasia, yn lansio profiad bwydo crocodeilod y mis hwn.

Covid-19 Vaccination

Teithio rhyngwladol hanfodol yn bosib trwy dystysgrif brechu

Mae timau olrhain cysylltiadau a TG Cyngor Abertawe'n ei gwneud hi'n bosib i bobl o Gymru, y mae ganddynt reswm hanfodol dros deithio'n rhyngwladol, gael tystysgrifau brechu mewn pryd ar gyfer eu taith.

limeslade coast path

Gwaith adnewyddu llwybr yr arfordir wedi'i drefnu ar hyd arfordir Gŵyr

Mae un o rannau mwyaf poblogaidd llwybr yr arfordir ym mhenrhyn Gŵyr yn cael ei ddargyfeirio i amddiffyn y llwybr rhag erydu arfordirol.

New playground - Newton Road

Rhagor o leoedd chwarae i blant wedi'u clustnodi ar gyfer cymunedau'r ddinas

Bydd lleoedd chwarae newydd neu wedi'u hailwampio yn cael eu hadeiladu mewn 9 cymuned ar draws Abertawe'r mis hwn fel rhan o fuddsoddiad £2m gan Gyngor Abertawe.

Rebecca Benham

Gwirfoddolwyr ifanc yn helpu hen straeon gwaith copr y ddinas i oroesi

Mae hanes safle diwydiannol eiconig yn Abertawe'n dod yn fyw diolch i ymdrechion gwirfoddolwyr newydd.

high street units

Helpwch i lywio dyfodol hen siopau'r Stryd Fawr

Gwnaed gwaith adnewyddu ar res o hen eiddo masnachol ar Y Stryd Fawr a gofynnir i breswylwyr a grwpiau cymunedol gyflwyno awgrymiadau ynghylch sut i'w defnyddio yn y dyfodol.

Swansea Bay view

Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi newidiadau i'r ffiniau o fewn Abertawe

Bydd Cyngor Abertawe'n gweld lleihad yn nifer y wardiau a chynnydd o dri yn nifer y cynghorwr a etholir i wasanaethu pobl Abertawe dan newidiadau y cytunwyd arnynt gan Lywodraeth Cymru.

summer of fun

Gwnewch gais yn awr am grantiau Haf o Hwyl

Mae grwpiau a sefydliadau cymunedol ledled Abertawe yn cael eu hannog i helpu i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ein cymunedau'n cael haf o hwyl.

Rebecca Wade

Byddwch yn gymdeithasol! Busnesau newydd yn Abertawe i gael eu clwb eu hunain

Bydd busnesau newydd yn Abertawe yn cael dosbarth meistr mewn defnyddio pŵer cyfryngau cymdeithasol.

lft test

Profion feirws am ddim ar gael yn llyfrgelloedd y ddinas

Mae Cyngor Abertawe'n ei gwneud hi'n haws nag erioed i breswylwyr wirio a oes ganddynt feirws COVID-19.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM