Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Medi 2020

new_council-logo

Ffordd wedi'i chau yng Ngŵyr yn sgîl pryder y gallai gwympo

Mae prif ffordd yng Ngŵyr wedi'i chau oherwydd mae perygl y gallai gwympo'n fuan.

Swansea Council Logo (Portrait)

Abertawe dan gyfyngiadau symud lleol o nos Sul

Bydd Abertawe dan gyfyngiadau symud lleol o 6pm nos Sul i amddiffyn iechyd ein cymunedau ac i reoli ymlediad y feirws.

stock image of a baby

Babanod yn aros i gael eu cofrestru yn Abertawe

Mae gwasanaeth cofrestryddion prysur Abertawe wedi helpu cannoedd o fabanod i gwblhau eu taith i'r byd ers dechrau'r pandemig.

Swansea Council Logo (Portrait)

Cefnogaeth i ddisgyblion y mae'n rhaid iddynt hunanynysu

Ni ddylai disgyblion yn ysgolion y ddinas golli'r cyfle i ddysgu os gofynnir iddynt hunanynysu oherwydd pandemig COVID-19.

Gofal Preswyl a Nyrsio.

Gweithwyr gofal i elwa o daliad o £500

Disgwylir i dros 800 o weithwyr gofal y cyngor elwa o daliad untro o £500 i gydnabod eu cyfraniad at amddiffyn pobl ddiamddiffyn yn ystod y pandemig.

NewBridge140920

Pont i ddyfodol Abertawe'n cyrraedd yr wythnos hon

Bydd cynllun adfywio gwerth £135m yn Abertawe'n cymryd cam mawr ymlaen yr wythnos hon.

New_Tirdeunaw

Contractwyr yn cyrraedd y safle er mwyn adeiladu ysgol gwerth £11.5m

Mae contractwyr wedi cyrraedd y safle i ddechrau codi adeilad newydd gwerth £11.5m ar gyfer YGG Tirdeunaw.

Judith presents the Freedom scroll she designed to Alun Wyn Jones

Sesiynau dosbarth meistr byw am ddim i ddathlu Wythnos Addysg Oedolion

Wythnos nesaf yw Wythnos Addysg Oedolion lle bydd amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gael i bobl leol sydd am ddysgu sgiliau newydd ar-lein.

PATCH team road repairs

Rhagor o welliannau i ffyrdd Abertawe

Bydd ffyrdd mewn cymuned Abertawe'n derbyn triniaeth PATCH yr wythnos hon i helpu i atgyweirio rhannau mawr o arwyneb y ffordd sydd wedi dirywio.

Library Coronavirus Collage Image

Llyfrgelloedd y ddinas yn dechrau ailagor

Mae'r rheini sy'n dwlu ar ddarllen yn cael y cyfle i ddychwelyd i'w llyfrgell leol i bori drwy'r silffoedd a defnyddio'r gwasanaethau eraill sydd ar gael.

Cllr Andrew Stevens (new)

Gwasanaethau hanfodol y cyngor yn parhau i wella

Mae gwasanaethau hanfodol sy'n gwneud gwahaniaeth i fywydau preswylwyr yn Abertawe bob dydd yn parhau i wella yn ôl adroddiad perfformiad blynyddol y cyngor.

Local Area Coordination

Gwasanaethau cyhoeddus yn cryfhau yn sgîl pandemig

Mae gwasanaethau cyhoeddus hanfodol sydd wedi helpu i gefnogi Abertawe drwy'r pandemig yn parhau i gael eu cryfhau i gefnogi cymunedau ein dinas i'r dyfodol, yn ôl adroddiad newydd.

stock image of beer

Busnesau lletygarwch yn gwneud eu rhan o ran rheolau COVID-19.

Mae gwiriadau ar hap gan dîm y cyngor wedi datgelu bod busnesau lletygarwch yn Abertawe'n gwneud eu rhan i gefnogi'u cymunedau drwy'r pandemig.

Recycling Centre parking bay

Bywyd newydd i bren gwastraff

Bydd pren gwastraff yn cael bywyd newydd dan brosiect arfaethedig gwerth £100,000 ar gyfer canolfan ailgylchu Llansamlet Cyngor Abertawe.

surfability

Gallai prosiect syrffio Big Build helpu i ddod o hyd i bencampwr y byd newydd

Mae un o aelodau'r tîm sy'n cynnal ysgol syrffio Surfability Abertawe ym Mae Caswell yn gobeithio y bydd cyfleuster newydd sbon arfaethedig yn helpu i lansio pencampwr y byd newydd ym maes syrffio.

Swansea Bay TTP Coronavirus Logo

Caiff preswylwyr eu hannog i ddilyn rheolau Coronafeirws i osgoi cychwyniad arall yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Mae arweinwyr Cynghorau Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot wedi uno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i annog pobl i ddilyn y rheolau wrth i nifer y profion positif yn yr ardal barhau i gynyddu.

2m_school_gates

Rhieni'n cael eu hannog i gadw pellter cymdeithasol wrth gatiau ysgolion

Anogir rhieni a gofalwyr Abertawe i gadw at y mesurau cadw pellter cymdeithasol wrth ollwng a chasglu eu plant o'r ysgol.

Solar farm (stock image)

Cynllun Pŵer Solar ar gyfer Tir John

Bydd cynlluniau i sefydlu fferm solar a weithredir gan y cyngor ar safle Tir John yn mynd gerbron y Cabinet yr wythnos nesaf.

playground

Ceisio cymeradwyaeth ar gyfer cynllun i fuddsoddi £1m mewn cyfleusterau chwarae

Mae Cyngor Abertawe'n bwriadu buddsoddi £1m yn ychwanegol i wella cyfleusterau chwarae ar draws y ddinas.

Swansea covid leaflet welsh

Annog cartrefi i ddarllen a chadw deunydd pwysig am coronafeirws sy'n dod drwy'r post

Wrth i'r gaeaf ddynesu, ac wrth i'r nifer o achosion godi'n lleol ac yn genedlaethol, mae pob cartref ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot ar fin derbyn gwybodaeth bwysig am coronafeirws drwy'r post.

Coronavirus masked group

Timau Olrhain Cysylltiadau yn barod i gefnogi'n cymunedau

Mae timau olrhain cysylltiadau a arweinir gan awdurdodau lleol yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn cefnogi'r GIG i gadw'n cymunedau'n ddiogel.

Civic Centre

Cynlluniau'r cyngor i ailagor derbynfeydd

Mae Cyngor Abertawe'n gweithio ar gynigion i ailagor rhai o'i dderbynfeydd wyneb yn wyneb wrth i fesurau'r cyfyngiadau symud a gyflwynwyd o ganlyniad i'r pandemig gael eu llacio.

broadway completion

Cyffordd newydd yn helpu i leihau tagfeydd yn Abertawe

Mae cwblhau cyffordd traffig newydd mewn lleoliad allweddol yn Abertawe wedi arwain at welliant syth mewn llifoedd traffig.

blackpill lido mascot present

Miloedd o bobl yn mwynhau haf llawn hwyl yn Abertawe

Mae wedi bod yn haf llawn hwyl i deuluoedd o'r ddinas wrth i filoedd o bobl achub ar y cyfle i weld yr hyn sydd gan Abertawe i'w gynnig ar-lein ac all-lein.

Debenhams

Busnesau'r ddinas yn elwa o werth £100m o gefnogaeth COVID-19

Mae busnesau yn Abertawe wedi derbyn bron £100m o gymorth ariannol yn ystod argyfwng Coronafeirws dan gynlluniau Cyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru.

lifelong_painting

Rhaglen lawn o ddosbarthiadau dysgu gydol oes dros yr hydref

Mae Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe wedi rhoi rhaglen lawn o ddosbarthiadau ar-lein at ei gilydd ar gyfer tymor yr hydref a gall pobl gofrestru i ymuno ynddynt yn awr.

Pandora's Box

Masnachwyr Marchnad Abertawe'n gwneud yn dda

Gall masnachwyr sy'n dechrau yn ôl yn eu gwaith yn dilyn y cyfnod dan gyfyngiadau symud gael eu cysuro gan Lyn MacKay, masnachwr ym marchnad dan do Abertawe, y mae ei busnes yn y lleoliad arobryn yn mynd o nerth i nerth.

Wind Street

Gwelliannau Wind Street yn gwneud cynnydd

Mae cynllun blaengar gyda'r nod o brofi sut bydd Abertawe'n elwa o Wind Street heb draffig yn gwneud cynnydd ar ôl i'r prosiect peilot fod ar waith am fis.

library service childrens books

Plant yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn ein sialens ddarllen

Mae cyfle o hyd gan blant yn y ddinas i ddarllen llyfr ac ymuno yn Sialens Ddarllen yr Haf flynyddol y llyfrgelloedd.

Stella_Catrin

Ymgyrch gofalwyr maeth yn targedu'r rheini y mae eu plant wedi gadael cartref

Mae Maethu Abertawe yn annog rhieni i ystyried maethu fel ffordd o 'lenwi cartref gwag' pan fydd eu plant hŷn yn gadael cartref.

Fusion Programme lockdown project

Ysgrifenwyr yn Abertawe yn adrodd hanesion y cyfnod dan gyfyngiadau symud

Mae egin ysgrifenwyr o bob oed wedi'u hysbrydoli i gofnodi eu meddyliau am ddiwrnodau rhyfedd y cyfnod dan gyfyngiadau symud mewn arddangosfa newydd a gefnogir gan brosiect Cyfuno Abertawe.

GerwynSMB

Gwasanaeth symudedd allweddol canol y ddinas yn ailagor

Mae gwasanaeth pwysig yng nghanol dinas Abertawe wedi ailagor.

Copperworks01

Chwilio'n fyd-eang am bartner adfywio i lywio Abertawe

Mae ymgais ffurfiol, fyd-eang i chwilio am ddatblygwr i helpu i roi hwb i ganol dinas Abertawe yn dilyn effeithiau COVID yn dechrau'r wythnos hon.

WindSt110920

Wind Street: Cyngor mewn trafodaethau ag ystod eang o breswylwr

Trafodir gwelliannau i gyrchfan allweddol yng nghanol y ddinas â phreswylwyr ac ymwelwyr â'r stryd.

Croeso cynnes i lansiad byd-eang ymgyrch Adfywio Abertawe

Mae digwyddiad uchel ei broffil i ddenu buddsoddiad mawr i stori adfywio gwerth £1 biliwn Abertawe wedi gweld penawdau cadarnhaol yn cael sylw ar draws y byd.

Canslo dau ddigwyddiad i gadw'r gymuned yn ddiogel

Canslwyd dau o ddigwyddiadau gaeafol blynyddol Abertawe er mwyn helpu i gadw pobl leol yn ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws.

GV03

Y darlun yn gyflawn unwaith eto - prif oriel gelf y ddinas

Disgwylir i Oriel Gelf Glynn Vivian Abertawe ailagor yfory - Dydd Sadwrn, 19 Medi.

PalacePlan

Yn eisiau! Busnes i gynnal theatr y Palace Abertawe, sydd wedi'i thrawsnewid

Mae'r broses chwilio am denant arweiniol i gynnal tirnod hanesyddol canol y ddinas sy'n cael ei hadfywio gan Gyngor Abertawe wedi dechrau.

Pavilion01

Dadorchuddio dyluniad ar gyfer caffi pafiliwn mewn parcdir newydd

Dadorchuddiwyd dyluniadau trawiadol ar gyfer caffi-bwyty a leolir yng nghanol parcdir newydd ger arena dan do Abertawe sy'n dod i'r amlwg.

market220920

Asiantaeth greadigol i ail-greu ardal allweddol ym Marchnad Abertawe

Bydd tîm o arbenigwyr dylunio arobryn yn ailfodelu ardal allweddol o Farchnad Abertawe.

Grantiau ar gael i weithwyr diwylliannol a chreadigol llawrydd yn Abertawe

Disgwylir i Gyngor Abertawe gynnig grantiau i helpu gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol drwy'r pandemig.

Swansea City Centre

Canmoliaeth y cyngor i fusnesau sy'n gwneud y peth iawn i amddiffyn eu cwsmeriaid

Mae chwe siop farbwr yn Abertawe wedi derbyn hysbysiadau gwella am fethu â chydymffurfio â rheoliadau COVID-19.

NHS COVID-19 App

Translation Required: Download the NHS Covid-19 App

Translation Required: Swansea residents are being urged to download the NHS COVID-19 app to help stop the spread of coronavirus and protect themselves and their loved ones as case numbers rise.

Lab300920

Cynllun yn cael ei gyhoeddi i arbed adeilad hanesyddol yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe yn gweithio i arbed hen adeilad diwydiannol pwysig ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM