Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Mawrth 2021

Swansea Council Logo (Portrait)

Llyfrgelloedd i ailagor wrth i gyfyngiadau symud gael eu llacio

Disgwylir i lyfrgelloedd y ddinas, gweithgareddau awyr agored ParkLives i bobl ifanc a phatrolau traeth yr RNLI ailagor wrth i gyfyngiadau symud barhau i gael eu llacio.

census 2021 logo

Peidiwch â chael eich twyllo gan dwyllwyr Cyfrifiad 2021

Mae preswylwyr y ddinas yn cael eu hannog i beidio â chael eu twyllo gan dwyllwyr sy'n ceisio manteisio ar Gyfrifiad 2021 i gael gafael ar arian neu fanylion ariannol pobl.

Swansea Council Logo (Portrait)

Cymorth i fusnesau yn Abertawe yr effeithiwyd arnynt gan y pandemig yn cynyddu i £155m

Mae Cyngor Abertawe'n rhoi miliynau o bunnoedd o gymorth ychwanegol i helpu busnesau lleol i ddiogelu swyddi ac i oroesi pandemig COVID-19.

Swansea at Night

Annog preswylwyr i roi'r gair ar led am 'Dywedwch fwy wrthyf fi'

Mae preswylwyr yn cael eu hannog i roi'r gair ar led ac annog eu ffrindiau a'u teuluoedd i gael brechlyn Covid-19.

Swansea at Night

Cynllun adferiad i dywys Abertawe i'r cyfnod wedi'r pandemig

Mae Cyngor Abertawe wedi datgelu cynllun gweithredu adferiad economaidd uchelgeisiol ar gyfer y ddinas a fydd yn ceisio helpu i dywys y ddinas i'r cyfnod wedi'r pandemig.

Youth_hub_streets

Tîm yr Hwb Ieuenctid yn mynd o gwmpas y strydoedd

Mae ein swyddogion datblygu'r Hwb Ieuenctid yn parhau i weithio gyda phobl ifanc trwy gydol y cyfnod clo.

Mark_at_gorseinon

Arglwydd Faer yn clywed bod disgyblion yn mwynhau bywyd yn eu hysgol newydd

Mae Arglwydd Faer Abertawe wedi clywed bod disgyblion a staff yn Ysgol Gynradd Gorseinon wedi ymgartrefu yn eu hysgol newydd ac yn dwlu ar fywyd yno.

UN_anti_racism_day

Arweinwyr y cyngor yn dod ynghyd i gefnogi Diwrnod Gwrth-hiliaeth y Cenhedloedd Unedig

Mae arweinwyr y cyngor o ddwy o ddinasoedd mwyaf Cymru wedi dod ynghyd i gefnogi ymgyrch Stand Up to Racism cyn Diwrnod Gwrth-hiliaeth y Cenhedloedd Unedig.

Theatr Grand.

Gwefan newydd yn cyfleu dyfodol cyffrous pan fydd Theatr y Grand yn ailagor

Mae Theatr y Grand Abertawe wedi lansio gwefan newydd sbon â brandio newydd sy'n adlewyrchu cymeriad newidiol y theatr a'r ddinas.

new_council-logo

Rhagor o Gydlynwyr Ardal Leol yn cael eu penodi wrth i'r cynllun ehangu

Mae chwe Chydlynydd Ardal Leol ychwanegol ar fin dechrau gweithio yn Abertawe wrth i'r cynllun gael ei ehangu i fwy o gymunedau yn y ddinas.

Matthew_Street_flats

Preswylwyr yn cael eu cynorthwyo ar ôl gorfod gadael eu fflatiau

Mae Cyngor Abertawe yn gweithio'n galed i helpu preswylwyr blociau o fflatiau yn Matthew Street i ddychwelyd i'w cartrefi cyn gynted â phosib ar ôl iddynt orfod gadel eu fflatiau wedi i'r system taenellu dŵr gael ei chychwyn yn fwriadol.

Cupid Way

Athletwr a dorrodd pob record wedi'i anfarwoli yn enw stryd ym Mae Copr

Bydd enw Cyril Cupid, athletwr o Abertawe a dorrodd pob record, yn cael ei anfarwoli fel rhan o adfywiad Bae Copr yng nghanol y ddinas.

Guildhall

Y ddinas i ddathlu cyfraniadau gwahanol i hanes Abertawe

Bydd Abertawe'n gwneud mwy i ddathlu'r cyfraniad a wnaed gan bobl o ddiwylliannau a chefndiroedd gwahanol i ddatblygiad a hanes y ddinas.

Cllr Mary Jones

Cynghorwyr hir eu gwasanaeth i dderbyn rôl fel llysgennad

Bydd dau o gynghorwyr hwyaf eu gwasanaeth Abertawe'n dod yn Arglwydd Faer ac yn Ddirprwy Arglwydd Faer.

Covid_school_banner

Ysgolion yn paratoi i weld rhagor o ddisgyblion yn dychwelyd

Mae Cyngor Abertawe'n gweithio gydag ysgolion wrth iddynt baratoi i weld rhagor o ddisgyblion yn dychwelyd i'r dosbarth yn ddiogel.

Ace sisters

Abertawe'n dathlu menywod sydd wedi llywio'r ddinas

Mae Cyngor Abertawe'n dathlu ac yn tynnu sylw at fenywod sydd wedi chwarae rôl hanfodol yn hanes y ddinas a'r rhai sy'n parhau i wneud hynny.

Bishopston_nature_RDP

£250k o arian grant ar gael i roi hwb i economïau gwledig

Mae dros £250k ar gael i gefnogi prosiectau blaengar a arweinir gan y gymuned a fydd yn helpu i roi hwb i ardaloedd gwledig Abertawe.

market pergola

Canolbwynt deildy newydd yn cael ei chefnogi gan Farchnad Abertawe

Bydd ymwelwyr â Marchnad Abertawe'n gallu cymdeithasu wrth fwynhau cynnyrch ffres a bwyd a diod flasus a brynwyd yn y farchnad mewn canolbwynt sydd wedi'i greu o'r newydd yn y cyrchfan arobryn hwn.

Food_poverty_cooker

Pedwar deg grŵp yn derbyn arian i fynd i'r afael â thlodi bwyd

Mae dros 40 o elusennau a grwpiau gwirfoddol a chymunedol sy'n mynd i'r afael â thlodi bwyd wedi bod yn llwyddiannus yn eu ceisiadau am grantiau gan Gyngor Abertawe i gefnogi eu gwaith.

Daffodils - End of Life

Mwynhewch Ddydd Gwŷl Dewi!

Dethlir Dydd Gŵyl Dewi yn Abertawe mewn ffordd ychydig yn wahanol eleni. Er na allwn gynnal y digwyddiad Croeso arferol yng nghanol y ddinas, byddwn yn rhoi manylion i chi ynghylch sut gallwch wneud pryd tri chwrs blasus yng nghysur eich cartref eich hun.

Kerry Pillai

Abertawe'n helpu llyfrgelloedd Cymru i gyrraedd y byd rhithwir

Bydd gan staff llyfrgelloedd ledled Cymru fynediad at becyn hyfforddiant digidol wedi'i deilwra'n arbennig diolch i swyddog o Gyngor Abertawe a grant gan Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru.

Hanging basket (Southgate single).

Ffordd wych o sicrhau haf blodeuog eleni

Bydd cannoedd o breswylwyr a busnesau'n manteisio ar y cyfle i wella'u cartrefi a'u cymunedau'r haf hwn gydag ychydig o gymorth gan wasanaeth basgedi crog enwog Cyngor Abertawe.

Swansea Market

Rhagor o gefnogaeth cymorthdaliadau i fasnachwyr Marchnad Abertawe

Bydd masnachwyr ym Marchnad Abertawe yn derbyn rhagor o arian i'w helpu drwy'r cyfnod clo presennol.

Bridge

Pont arbennig yn cael ei gosod y penwythnos hwn

Caiff pont arbennig Bae Copr ei gosod ar draws Oystermouth Road mewn ffordd ofalus iawn y penwythnos hwn.

Swansea Council Logo (Portrait)

Y cyngor yn cytuno ar y lefelau uchaf erioed o fuddsoddiad

Mae Cyngor Abertawe wedi cytuno ar y lefelau uchaf erioed o fuddsoddiad mewn gwasanaethau cymunedol ac un o'r codiadau treth y cyngor isaf yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Guildhall

Pecyn ysgogi gwerth £20m yn rhoi hwb i swyddi

Mae cronfa newydd gwerth £20m yn cael ei chreu gan Gyngor Abertawe i helpu busnesau'r ddinas a'i chymunedau i ddod allan o bandemig COVID yn gryfach.

Cymerwch ran yng Nghyfrifiad 2021

Mae'r cyngor yn galw ar bob teulu ym mhob cartref yn Abertawe i gymryd rhan yn yr arolwg mwyaf o'i fath a gynhaliwyd ym Mhrydain ers degawd.

NewBridge

Pont dirnod wedi'i gosod wrth i raglen adfywio gwerth £1 biliwn Abertawe fynd yn ei blaen

Cafodd pont dirnod newydd Bae Copr Abertawe ei rhoi'n ofalus yn ei lle mewn ymgyrch adeiladu fawr neithiwr a bore 'ma.

Pontarddulais_Comprehensive

Ysgolion y ddinas i elwa o gronfa cynnal a chadw gwerth £9m

Ysgolion y ddinas fydd prif fuddiolwyr £9m ar gyfer gwaith cynnal a chadw a chynlluniau adnewyddu hanfodol dros y flwyddyn sydd i ddod.

langland bay beach huts

Mesurau i dywys Abertawe i'r cyfnod wedi'r pandemig.

Mae Cyngor Abertawe wedi datgelu cynllun gweithredu adferiad economaidd uchelgeisiol ar gyfer y ddinas a fydd yn ceisio helpu i dywys y ddinas i'r cyfnod wedi'r pandemig.

olchfa active travel

Gwaith yn dechrau ar uwchraddio llwybr ceffylau

Bydd Cyngor Abertawe yn dechrau ar y gwaith o uwchraddio llwybr ceffylau Dyffryn Clun i greu llwybr cerdded a beicio croesawgar sy'n cysylltu'r Olchfa â'r môr.

Cyfrifiad.

Staff y llyfrgell wrth law i helpu gyda'r Cyfrifiad

Mae staff Llyfrgell Abertawe wrth law i gefnogi'r rheini y mae angen help arnynt i gwblhau Cyfrifiad eleni.

Swansea Songs Artwork

Artistiaid Abertawe'n ychwanegu ychydig o liw i strydoedd canol y ddinas

Mae dau gasgliad newydd o waith celf a wnaed gan bobl o Abertawe'n cael eu harddangos yng nghanol y ddinas.

census 2021 logo

Goleuo Y Guildhall, Abertawe yn borffor i ddathlu Cyfrifiad 2021

Bydd Y Guildhall, Abertawe yn ymuno â thros gant o adeiladau a thirnodau ledled Cymru a Lloegr a gaiff eu goleuo'n borffor i ddathlu'r cyfrifiad a'i bwysigrwydd i gymunedau.

City Centre (Swansea)

Cynllun adferiad i dywys Abertawe i'r cyfnod wedi'r pandemig

Mae Cyngor Abertawe wedi datgelu cynllun gweithredu adferiad economaidd uchelgeisiol ar gyfer y ddinas a fydd yn ceisio helpu i dywys y ddinas i'r cyfnod wedi'r pandemig.

Pontarddulais_Comprehensive

Ysgolion i elwa o £9m ar gyfer gwaith cynnal a chadw

Ysgolion y ddinas fydd prif fuddiolwyr £9m ar gyfer gwaith cynnal a chadw a chynlluniau adnewyddu hanfodol dros y flwyddyn sydd i ddod.

Patch Team

£5.3 miliwn wedi'i wario ar wella ffyrdd

Bydd y rhaglen ailwynebu ffyrdd cymunedol hynod boblogaidd, PATCH, yn cael hwb fel rhan o'r buddsoddiad gwerth £5.3m mewn ffyrdd ar draws y ddinas yn y flwyddyn i ddod.

Clydach Canal Centre

Y cyngor yn helpu gyda phrosiect camlas

Mae Cymdeithas Camlas Tawe wedi prynu hen fangre cyflenwr adeiladwyr yn Hebron Road, Clydach.

Diffodd goleuadau ar gyfer yr Awr Ddaear

Mae preswylwyr Abertawe yn cael eu hannog i gefnogi digwyddiad diffodd goleuadau Awr Ddaear Cymru'r wythnos nesaf i ddathlu'r blaned a nodi'r angen i'w diogelu.

active travel

Y Cyngor wrthi'n trefnu llwybrau teithio llesol newydd yn y ddinas.

Bydd beicwyr a cherddwyr yn Abertawe yn elwa o naw cilometr o lwybrau beicio a cherdded newydd yn y misoedd i ddod.

Louise Harris

Cytundeb pwysig ar gyfer Theatr y Palace

​​​​​​​Mae un o fusnesau mannau gweithio digidol mwyaf blaengar Cymru yn barod i roi bywyd newydd i adeilad eiconig yn Abertawe.

Library reading

Gallwch glicio a chasglu'ch llyfr nesaf o'ch llyfrgell leol yn Abertawe.

Mae miloedd o breswylwyr o bob rhan o Abertawe'n dal i fyny a'u hoff lyfrau yn ystod y cyfnod clo diolch i wasanaethau llyfrgell y cyngor.

Former BHS

Gallai adeilad allweddol yng nghanol y ddinas ddod yn hwb cyhoeddus i wasanaethau allweddol Abertawe.

​​​​​​​Disgwylir i adeilad enwog yng nghanol y ddinas ddod yn gartref newydd i brif lyfrgell Cyngor Abertawe a llu o wasanaethau cymunedol eraill.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM