Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Mai 2021

71/72 Kingsway CGI

Datblygiad mawr Ffordd y Brenin i ddechrau yn yr haf

Disgwylir i'r gwaith ar ddatblygiad swyddfa uwch-dechnoleg newydd a fydd yn darparu lle ar gyfer 600 o swyddi ddechrau yng nghanol dinas Abertawe yr haf hwn.

Colliers Way

Hanner cant o gartrefi newydd yn barod i groesawu tenantiaid cyntaf

Mae rhai o'r cartrefi newydd cyntaf i gael eu hadeiladu gan Gyngor Abertawe ers cenhedlaeth yn cael eu cwblhau y mis hwn.

Paws-on-patrol

Dywedwch helô dros hanner tymor wrth Bawennau ar Batrol

Bydd cynrychiolwyr o rwydwaith atal troseddau Pawennau ar Batrol Abertawe o gwmpas y lle yn ystod hanner tymor.

Golden Grove Park

Disgyblion yn cymeradwyo lle chwarae newydd

Mae plant ym Mhengelli wedi cymeradwyo lle chwarae sydd newydd gael ei uwchraddio yn y pentref.

Copr Bay (May 2021)

Fideo a ffotograffau newydd yn dangos cynnydd Bae Copr

Mae ffilm a ffotograffau a dynnwyd gan ddrôn yn dangos cynnydd pellach ar gyfer ardal cam un Bae Copr Abertawe.

Concrete block installation (Mayhill)

Y cyngor yn canmol gwirfoddolwyr am eu hymdrechion clirio cymunedol

Mae staff Cyngor Abertawe'n parhau i gefnogi teuluoedd yn dilyn anrhefn neithiwr yng nghymuned Mayhill a Waun Wen.

Mayhill & Waun Wen clean-up

Y cyngor yn defnyddio adnoddau ychwanegol yn y gymuned ar ôl cythrwfl

Mae Cyngor Abertawe wedi defnyddio adnoddau ychwanegol yn ardal Mayhill a Waun Wen yn y ddinas yn dilyn cythrwfl neithiwr (20 Mai).

Action_shack_men's_sheds

Hwb ariannol ar gyfer rhwydwaith Men's Sheds y ddinas

Mae naw prosiect sy'n darparu mannau cymunedol lle gall pobl o bob math o gefndiroedd gwrdd, sgwrsio a chymryd rhan mewn gweithgareddau i helpu i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd wedi rhannu mwy na £30,000 o gyllid gan Gyngor Abertawe.

Oystermouth_Castle_scaffolding

Gwaith cadwraeth hanfodol i gadw'r castell

Mae contractwyr ar y safle ar hyn o bryd yn gwneud gwaith cadwraeth hanfodol i helpu i ddiogelu un o dirnodau mwyaf hanesyddol Abertawe.

Tanylan_ariel

Rhagor o ysgolion i elwa o'r buddsoddiad mwyaf erioed

Gallai Ysgol Uwchradd Tre-gŵyr, YG Bryn Tawe ac ysgolion arbennig Abertawe fod nesaf i elwa o'r buddsoddiad mwyaf erioed mewn adeiladau ysgol yn y ddinas.

St David's site

Cynnig i sefydlu parc dros dro ar gyfer canol dinas Abertawe

Bydd parc dros dro a fydd yn cynnwys mannau gwyrdd a chynwysyddion lliwgar ar gyfer busnesau bwyd a diod newydd yn cael ei gyflwyno yng nghanol dinas Abertawe.

City centre

Cynllun pwysig yn yr arfaeth i gefnogi holl fusnesau Abertawe

Bydd cynllun gwerth £1 miliwn yn cael ei lansio'n fuan i annog siopa lleol drwy helpu busnesau lleol ym mhob cymuned ar draws Abertawe i adfer o effaith COVID-19.

mark_maes_derw

Yr Arglwydd Faer yn agor ysgol newydd i ddisgyblion diamddiffyn

Mae ysgol newydd sy'n cefnogi rhai o bobl ifanc fwyaf diamddiffyn Abertawe wedi cael ei hagor yn swyddogol gan Arglwydd Faer y ddinas.

Jo Merrett and Carl Wiltshire

Oes gennych chi le yn eich calon a'ch cartref i ofalu?

Mae cwpwl a ddaeth yn ofalwyr maeth bron blwyddyn yn ôl yn dweud ei fod wedi rhoi cryn falchder iddynt wrth helpu i newid bywyd ifanc er gwell.

Outdoor Dining

Y cyngoryn darparu cymorth ariannol gwerth £1.2m i helpu bwytai, barau a chaffis.

Bydd busnesau lletygarwch yn Abertawe yn elwa o gannoedd ar filoedd o bunnoedd o gymorth gan y cyngor i helpu masnachu yn yr awyr agored.

Eating Outdoors

Masnachu awyr agored: Hwb newydd i ddiwydiant lletygarwch Abertawe

​​​​​​​Mae Cyngor Abertawe wedi rhoi hwb arall i'r diwydiant lletygarwch.

TIP TREASURE 11.5.21

Trysorau'r Tip yn barod i groesawu cwsmeriaid yn ôl

Bydd ymwelwyr â Thrysorau'r Tip yn sylwi bod eu hoffi siop ailddefnyddio wedi'i hehangu a'i hadnewyddu i gynnwys adran ddillad newydd diolch i arian gan Lywodraeth Cymru.

poo bins stickers

Ewch â baw eich anifail anwes adref gyda chi

Mae Cyngor Abertawe yn annog perchnogion cŵn i wneud y peth iawn a rhoi baw eu cŵn yn y bin neu fynd ag ef adref gyda nhw.

Plantasia NewBorn

Sŵ'r goedwig law yn dathlu genedigaeth rhywogaeth mewn perygl

Mae staff Plantasia yn dathlu genedigaeth dwy rywogaeth mewn perygl yn eu lleoliad yn Abertawe.

Port Eynon beach

Translation Required: More blue flags for our beautiful beaches

Translation Required: THREE of our beautiful Gower beaches have retained their Blue Flag status just in time for the late May Bank Holidays.

Mumbles Seawall

Amddiffynfeydd môr y Mwmbwls Ymgynghoriad yn symud i'r cam nesaf

Mae Cyngor Abertawe'n lansio'r cam nesaf yn ei raglen ymgynghori i uwchraddio amddiffynfeydd môr i helpu i amddiffyn y Mwmbwls am y ganrif nesaf.

Clyne Gardens (view of Swansea Bay).

Cronfa adfer ddinesig gwerth £20 miliwn ar gyfer cymunedau'r ddinas

Mae pecyn cymorth gwerth £20 miliwn ar gyfer ein cymunedau'n bwriadu sicrhau nad yw unrhyw un yn cael ei adael ar ôl wrth i Abertawe adfer o'r pandemig.

GlynnVivianByNight290818

Lleoliadau poblogaidd yn paratoi i ailagor

Mae tri o leoliadau poblogaidd ein dinas yn paratoi i groesawu ymwelwyr yn ôl yn ddiogel wrth i Lywodraeth Cymru barhau i lacio cyfyngiadau COVID-19.

FREELANCER FUND WELSH

Rownd newydd o grantiau busnes gweithwyr llawrydd ar gael

Bydd Cyngor Abertawe yn cynnig rownd newydd o grantiau i helpu gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol drwy'r pandemig.

potholes

Cyllideb atgyweirio ffyrdd yn cael hwb o £1.1m

Bydd cymunedau ar draws y ddinas yn derbyn miliwn o bunnoedd yn ychwanegol ar gyfer gwaith atgyweirio ffyrdd dros y flwyddyn i ddod.

Former BHS

Cannoedd wedi cael cyfle i ddweud eu dweud mewn ymgynghoriad ar hwb cymunedol

​​​​​​​Rhoddwyd mwy na 500 o ymatebion ffurfiol i arolwg gan Gyngor Abertawe ar gynlluniau i greu hwb cymunedol mewn adeilad sy'n bodoli eisoes yng nghanol y ddinas.

Swansea_at_night

Penodiadau newydd i Gabinet Cyngor Abertawe

Bydd Cyngor Abertawe yn bwrw ymlaen a'i gynlluniau uchelgeisiol i gyflawni blaenoriaethau pobl y ddinas wrth iddi ddod drwy'r pandemig.

potholes

Cymunedau i dderbyn miliwn o bunnoedd i wella ffyrdd

Bydd cymunedau ar draws y ddinas yn derbyn miliwn o bunnoedd yn ychwanegol ar gyfer gwaith atgyweirio ffyrdd dros y flwyddyn i ddod.

Swansea at Night

Cabinet Cyngor Abertawe'n cymeradwyo'r gronfa cymorth a dargedir fwyaf erioed

Mae Cabinet Cyngor Abertawe wedi cymeradwyo'r pecyn mwyaf erioed o gymorth a dargedir ar gyfer cymunedau'r ddinas sy'n adfer o'r pandemig.

Housing

Cymorth ychwanegol yn yr arfaeth i bobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Bydd teuluoedd a phobl ifanc ddiamddiffyn, yr henoed ac eraill sydd mewn perygl o fod yn ddigartref yn cael miliynau o bunnoedd o gymorth ychwanegol gan Gyngor Abertawe yn y flwyddyn i ddod.

road_closed_sign

Translation Required: Road closed for £200.000 upgrade

Translation Required: Swansea Council is starting a £200,000 resurfacing project this weekend in Carmel Road, Winch Wen.

Cllr Mary Jones (Lord Mayor)

Cynghorydd hir-wasanaeth yn dod yn Arglwydd Faer

Mae dau o gynghorwyr hwyaf eu gwasanaeth Abertawe wedi dod yn Arglwydd Faer ac yn Ddirprwy Arglwydd Faer heddiw.

Laboratory Building Plan

Cynllun i helpu i achub adeilad hanesyddol yn Abertawe yn cael ei gymeradwyo

Mae cynlluniau Cyngor Abertawe i achub hen adeilad diwydiannol hanesyddol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol wedi'u cymeradwyo.

Mumbles Tiles

​​​​​​​Hwb i fywyd morol gan dîm teils gwyddonol Abertawe

Bywyd morol gwerthfawr yn cael help llaw i ffynnu yn nyfroedd y Mwmbwls.

Period_poverty

Cymorth i grwpiau sy'n mynd i'r afael â thlodi'r misglwyf

Mae elusennau a sefydliadau sy'n gweithio i frwydro yn erbyn tlodi'r misglwyf yn Abertawe yn cael eu cefnogi gan y cyngor unwaith eto.

Volunteer_Week_2021-Welsh

Mae'n bryd i ni dalu teyrnged i'n gwirfoddolwyr

Mae Abertawe'n dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr Genedlaethol drwy dalu teyrnged i'r miloedd o bobl sy'n rhoi o'u hamser er mwyn helpu eraill yn y ddinas.

Blackpill Lido

Lido'n barod i ailagor ar gyfer hanner tymor

Mae Lido poblogaidd Abertawe yn Blackpill yn ailagor y penwythnos gŵyl y banc hwn ar gyfer haf o hwyl yn y ddinas.

Anti Litter Campaign Poster

Ymdrechion glanhau yn cael hwb gan weithlu glanhau newydd y cyngor

Bydd ymdrechion Cyngor Abertawe i fynd i'r afael â phroblemau gwastraff sy'n effeithio ar ein cymunedau yn cael hwb pellach dros y misoedd nesaf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM