Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Hydref 2020

Christmas countdown 2020

Y cyfnod cyn y Nadolig yn cychwyn yn Abertawe gyda chyrhaeddiad yr Olwyn Fawr

Bydd y cyfnod cyn y Nadolig yn cychwyn yn Abertawe'r penwythnos hwn wrth i waith ddechrau i osod Pentref Alpaidd Nadoligaidd yng nghanol Parc yr Amgueddfa.

Do not use

Busnesau i elwa wrth i gynllun grant agor

Bydd miloedd o fusnesau'r ddinas yn elwa o ddau gynllun grant gwerth miliynau o bunnoedd sydd ar gael heddiw (dydd Mercher).

ArenaSouthToNorth

Busnesau Cymru'n cael cyfle newydd i wneud cais am waith ar arena Abertawe

Anogir busnesau Cymru i wneud cais am waith ar brosiect Cam Un Abertawe Ganolog sy'n werth £135m.

You_are_not_alone

Cefnogaeth cam-drin domestig 24/7 yn ystod y cyfnod atal byr

Mae cefnogaeth yn parhau i fod ar waith 24/7 yn Abertawe i bobl sy'n dioddef cam-drin domestig neu sydd mewn perygl o'i ddioddef.

2m_school_gates

Rhieni'n cael gwybod am drefniadau ysgolion

Mae Cyngor Abertawe wedi ysgrifennu at rieni a gofalwyr i egluro trefniadau ysgolion ar gyfer yr ychydig wythnosau nesaf, a'u hannog i helpu i gadw Coronafeirws allan o'r ystafell ddosbarth.

Swansea Working / Gweithio Abertawe logo

Cefnogaeth a hyfforddiant swyddi ar gael i bobl y mae'r pandemig wedi effeithio arnynt

Caiff pobl sydd wedi colli eu swyddi yn ystod pandemig Coronafeirws eu sicrhau bod cefnogaeth a hyfforddiant ar gael i'w helpu i ddychwelyd i'r gweithle.

Black History Month logo

Llyfrgelloedd yn dathlu awduron fel rhan o Fis Hanes Pobl Dduon

Anogir pobl Abertawe sy'n dwlu ar ddarllen i roi cynnig ar rai o'r llyfrau gorau a diweddaraf gan awduron du wrth i wasanaeth llyfrgelloedd y cyngor ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon

new_council-logo

Y cyngor yn croesawu cyllid ar gyfer prydau ysgol am ddim dros y gwyliau

Bydd Cyngor Abertawe'n darparu prydau ysgol am ddim i rieni a gofalwyr dros wyliau'r hanner tymor, y Nadolig a'r Pasg.

Tirdeunaw_turf

Gwaith gwerth £11.5m yn mynd rhagddo ar adeilad ysgol newydd

Mae gwaith gwerth £11.5m yn mynd rhagddo i adeiladu adeilad ysgol newydd i YGG Tirdeunaw yn Abertawe.

Swansea Bay view

Y cyngor yn datgelu cynlluniau ar gyfer y cyfnod wedi COVID-19

Mae Cyngor Abertawe'n llunio cynlluniau er mwyn trawsnewid ein gwasanaethau cymunedol i wynebu heriau'r cyfnod wedi COVID-19.

suppliers guide welsh

Canllaw i gyflenwyr yn helpu i gadw busnesau'n lleol

Mae cyfeiriadur ar-lein newydd i gyflenwyr Cyngor Abertawe wedi cael ei lansio i helpu i gadw arian yn yr economi leol.

Guildhall

Cyngor yn llofnodi siarter Troseddau Casineb

Mae Cyngor Abertawe wedi ailddatgan ei ymrwymiad i gefnogi a hyrwyddo hawliau dioddefwyr a chymunedau pan fydd troseddau a digwyddiadau casineb yn codi.

Swansea_at_night

Hwb digidol gwerth miliynau o bunnoedd ar y gweill i Dde-orllewin Cymru

Mae buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd ar y ffordd i hybu cysylltedd digidol ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Coronavirus (on red)

Busnesau'n cael eu canmol am wneud eu rhan o ran COVID-19

Mae busnesau Abertawe wedi cael eu canmol am eu hymrwymiad i wneud eu rhan i ddiogelu cymunedau lleol drwy ddilyn rheolau COVID-19.

Foodbank

Apêl i gefnogi banciau bwyd y gaeaf hwn

Anogir pobl Abertawe i barhau i roi bwyd i rwydwaith y banciau bwyd yn y ddinas wrth i ragor o deuluoedd droi atynt am gefnogaeth.

BarclaysPlan

Caniatâd cynllunio wedi'i gymeradwyo ar gyfer ailwampio hen fanc yng nghanol y ddinas

Mae cynlluniau wedi'u cymeradwyo i drawsnewid hen adeilad masnachol adnabyddus yng nghanol dinas Abertawe.

PalaceFuture

Cynlluniau wedi'u cyflwyno i ddod â bywyd newydd i'r trysor hanesyddol

Mae cynlluniau wedi'u cyflwyno er mwyn adnewyddu ac addasu adeilad hanesyddol Theatr y Palace yn Abertawe.

Do not use

Canmol cymunedau am chwarae rôl allweddol yn y frwydr yn erbyn COVID-19

Canmolwyd tair cymuned yn Abertawe am helpu'r ddinas i ymladd yn erbyn y pandemig mewn ffordd newydd.

MarketWC051020

Ar agor yn awr: Toiledau cyhoeddus newydd Marchnad Abertawe

Nid oes angen i chi wario arian i ddefnyddio toiledau cwsmeriaid newydd Marchnad Abertawe.

Timau Olrhain Cysylltiadau yn gweithio'n ddiflino i arafu ymlediad COVID-19

Mae timau o swyddogion olrhain cysylltiadau'n sy'n gweithredu dros y cyngor yn Abertawe a Chastell-nedd wedi bod yn gweithio'n ddiflino dros yr wythnosau diwethaf i helpu i arafu ymlediad COVID-19.

king071020

Rhagor o resymau dros Garu eich Cynefin yn Abertawe

Mae busnesau Abertawe'n gweithio gyda'r cyngor i wneud yr ardal hyd yn oed yn fwy deniadol i bobl leol yn ystod y cyfyngiadau symud presennol.

Do not use

Bwriad i sefydlu Safle Profi Lleol ar gyfer COVID mewn theatr yn Abertawe

Bydd pobl yn Abertawe sy'n dangos symptomau COVID-19 yn cael defnyddio Safle Profi Lleol (SPLl) y gellir galw heibio iddo 7 niwrnod yr wythnos.

Do not use

Y cyngor mewn sefyllfa gadarn o ran cyllid er gwaethaf costau COVID

Mae adroddiad newydd yn dangos bod Cyngor Abertawe'n rheoli ei gyllideb yn ofalus eleni er ei fod yn chwarae rôl hanfodol wrth ymdrin â Coronafeirws.

Housing

Y cyngor yn addo buddsoddiad ychwanegol i fynd i'r afael â digartrefedd

Mae Cyngor Abertawe wedi addo gwneud popeth y gall ei wneud i sicrhau na fydd y bobl mae wedi'u cefnogi yn ystod y pandemig yn dod yn ddigartref eto.

Y cyngor yn gweithio gyda busnesau i gynllunio adferiad economaidd yn dilyn COVD-19

Bydd Cyngor Abertawe'n cydweithio â busnesau a chymunedau i gynllunio adferiad economaidd ein dinas yn dilyn argyfwng COVID-19.

Cefnogaeth ar gael i'r rheini sy'n gwneud cais am grant Abertawe wledig gwerth hyd at £50k

Mae Cyngor Abertawe'n cynnig hyd at £50,000 o arian grant i brosiectau blaengar a arweinir gan y gymuned a fyddai'n gwella ardaloedd gwledig y sir.

Diwylliant ac adeiladu'n dod ynghyd i edrych i'r dyfodol

Mae sefydliad celfyddydau yn Abertawe'n dod â gwaith celf rhyngwladol i'r strydoedd drwy ddefnyddio hysbysfyrddau diogelwch sydd o amgylch yn o safleoedd adeiladu proffil uchel y ddinas.

Bwyd môr ar y fwydlen wrth i ddisgyblion ysgolion Abertawe dderbyn cyngor ynghylch maeth

Rhoddir y cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd ddysgu rhagor am fwyd môr lleol a maeth.

Covid 1

Peidiwch â diystyru COVID - neges i weithwyr

Atgoffir gweithwyr yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot am bwysigrwydd dilyn arweiniad COVID-19 ar eu ffordd i'r gwaith ac oddi yno, yn ogystal ag yn ystod seibiannau.

council housing

Cynlluniau moderneiddio i denantiaid y cyngor yn Abertawe

Bydd cynlluniau â'r bwriad o foderneiddio gwasanaethau tai i denantiaid yn Abertawe'n cael eu hystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf.

Rhagor o grantiau ar gael i weithwyr llawrydd diwylliannol a chreadigol Abertawe

Disgwylir i Gyngor Abertawe gynnig rownd newydd o grantiau i helpu gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol drwy'r pandemig.

Nigel Williams BEM

Y Frenhines yn anrhydeddu gweithiwr Cyngor Abertawe am ei ymdrech yn ystod pandemig Coronafeirws

Mae un o weithwyr Cyngor Abertawe sydd wedi helpu i gydlynu ymateb y ddinas i Coronafeirws wedi derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM).

Diweddariad Cabinet: Cyllid y cyngor yn parhau i fod mewn sefyllfa gadarn

Mae adroddiad yn dangos bod Cyngor Abertawe yn rheoli ei gyllideb yn ofalus eleni wrth chwarae rôl allweddol wrth fynd i'r afael â Coronafeirws.

Y cyngor i weithio gyda busnesau i gefnogi adferiad economaidd y ddinas

Bydd Cyngor Abertawe'n cydweithio â busnesau a chymunedau i gynllunio adferiad economaidd ein dinas yn dilyn argyfwng COVID-19.

Trawsnewid gwasanaethau'r cyngor yn y cyfnod newydd ar ôl COVID-19

Mae Cabinet Cyngor Abertawe wedi cytuno ar gynlluniau er mwyn trawsnewid ein gwasanaethau cymunedol i wynebu heriau'r cyfnod wedi COVID-19.

Hwb digidol gwerth miliynau o bunnoedd cam yn agosach ar gyfer de-orllewin Cymru

Mae buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd i wella cysylltedd digidol ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe wedi cymryd cam mawr ymlaen heddiw.

Jessie Donaldson

Ymgyrchydd yn erbyn caethwasiaeth yn cael ei anrhydeddu gyda phlac glas

Caiff menyw o Abertawe, Jessie Donaldson, a fu'n ymladd yn ddewr yn erbyn caethwasiaeth yn America 170 o flynyddoedd yn ôl, ei hanrhydeddu gan y ddinas lle'i magwyd.

Busnesau'n cael eu hannog i chwarae rolau allweddol yng nghatalydd adfywio'r ddinas

Mae busnesau manwerthu a lletygarwch yng Nghymru'n cael eu hannog i archwilio cyfleoedd newydd gydag un o gynlluniau adfywio proffil uchaf y wlad.

School Solar Panels - Gowerton

Ysgolion Abertawe'n arwain y ffordd wrth fynd i'r afael ag argyfwng yr hinsawdd

Mae tair ysgol yn Abertawe ar fin gweld eu biliau ynni'n lleihau ar ôl i gelloedd solar gael eu gosod yn ystod gwyliau'r haf.

Swansea Council Logo (Portrait)

Gwasanaethau'r cyngor yn barod i gefnogi cymunedau trwy'r cyfnod atal byr

Mae Cyngor Abertawe yn trawsnewid y ffordd y mae'n gweithio i gefnogi cymunedau a theuluoedd a diogelu swyddi a busnesau.

SteveCrouchOct2020

Gweithiwr y mis, Steve Crouch, yn dwlu ar ei swydd newydd

Mae cynllun llwyddiannus sy'n annog pobl i ddychwelyd i waith wedi helpu dyn o Abertawe i ddisgleirio ar un o ddatblygiadau mwyaf erioed y ddinas.

market220920

Y farchnad yn agor i ddarparu gwasanaethau hanfodol

Bydd marchnad dan do ein dinas yn aros ar agor ar gyfer busnesau manwerthu a gwasanaethau caffis cludfwyd hanfodol yn ystod y cyfnod atal COVID-19.

Swansea at Night

Y cyngor yn addo cefnogaeth bellach i fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan y cyfnod atal byr.

Disgwylir i fusnesau'r ddinas dderbyn miliynau o bunnoedd yn rhagor o gefnogaeth i'w helpu i oroesi cyfnod atal byr COVID-19 Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ddydd Llun.

AdrianRanger221020

Ceidwaid ar ddyletswydd yn ystod y cyfnod atal byr

Bydd ceidwaid canol y ddinas ar ddyletswydd drwy gydol cyfnod atal byr Llywodraeth Cymru i gefnogi busnesau a siopwyr.

ToppingOutMarinerSt

ISG ac Abertawe'n ffynnu oherwydd prosiect adfywio

Dathlodd ISG a Chyngor Abertawe wrth iddynt gyrraedd y garreg filltir ddiweddaraf ar gyfer bloc tŵr Cyfuno Abertawe yn ystod y seremoni gosod carreg gopa'r wythnos hon.

GlynnVivian180918

Diwylliant yn mynd ar-lein i helpu preswylwyr drwy'r cyfnod atal byr

Mae rhai o wasanaethau diwylliannol arweiniol Abertawe yn bwriadu sicrhau bod preswylwyr yn cael eu hysgogi drwy gydol y cyfnod atal byr.

Kingsway231020

Contractwyr i barhau i weithio ar gynllun Ffordd y Brenin drwy gydol y cyfnod atal byr

Caiff rhagor o waith ei wneud ar brosiect Ffordd y Brenin Abertawe yn ystod y cyfnod atal byr wrth iddo ddod yn agosach at gael ei gwblhau.

Road Repairs

Translation Required: Main route through Swansea community to be improved

Translation Required: One of the main routes through a Swansea community is being upgraded as part of Swansea Council multi million pound investment of the city's roads.

Communities Together

Translation Required: New local care projected trialled in two Swansea communities

Translation Required: A project connecting people to local care and support services to help them remain in their own homes is being trialled in two Swansea communities.

pasta_meal

Translation Required: Free school meal funding for Christmas and Easter

Translation Required: Pupils in Swansea who are eligible for free school meals will continue to receive them during the school holidays including this Christmas and up to and including the Easter break in 2021.

Lac_painting

Translation Required: Support in place for lonely and isolated

Translation Required: A HUGE community effort during the first lockdown means there is already support in place for many lonely or isolated people in the city during the current firebreak.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM