Chwilio'r wefan
English

Cannoedd wedi cael cyfle i ddweud eu dweud mewn ymgynghoriad ar hwb cymunedol

​​​​​​​Rhoddwyd mwy na 500 o ymatebion ffurfiol i arolwg gan Gyngor Abertawe ar gynlluniau i greu hwb cymunedol mewn adeilad sy'n bodoli eisoes yng nghanol y ddinas.

FormerBHS

Roedd yr ymatebion yn gefnogol o'r cynigion ac yn dangos yr elfennau allweddol i'w hystyried gan gynnwys gwneud y lleoliad mor hygyrch â phosib, sicrhau ei fod yn y lleoliad iawn a bod modd defnyddio'r rhyngrwyd yno.

Mae'r cyngor yn bwriadu creu lleoliad aml-bwrpas i hybu cydlyniant cymunedol, cyfleoedd ar gyfer hunan-ddatblygu a thwf, cynhwysiad digidol, lles ac undod.

Nodwyd siop What! (hen safle BHS), ar Stryd Rhydychen fel lleoliad posib gan fod perchnogion y siop wedi dweud wrth y cyngor yn ddiweddar eu bod yn bwriadu gadael y safle hwnnw a chanolbwyntio'u hymdrechion manwerthu mewn lleoliadau eraill yn Abertawe.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Rydym am greu llyfrgell fodern, newydd fwy hygyrch a siop dan yr unto ar gyfer gwasanaethau a ddarperir gan y cyngor ac eraill. Rydym am i'r hwb hwn roi gwell mynediad at wasanaethau i breswylwyr nag erioed o'r blaen.

"Drwy ailbwrpasu hen adeilad mawr BHS, byddwn yn osgoi cost codi adeilad newydd, yn lleihau costau cyffredinol ac yn helpu i adfywio canol y ddinas lle mae gwaith adfywio gwerth £1 biliwn eisoes yn mynd rhagddo."

Mae'r cyngor yn bwriadu cael gafael ar fuddiant prydlesol yn hen adeilad BHS ac adnewyddu'r eiddo gyda'r nod o agor fel hwb cymunedol yn 2023.

Mae'r cyngor yn dadansoddi'r holl ymatebion i'r arolwg a bydd yn eu defnyddio i lywio cynlluniau ar gyfer yr adeilad.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM