Chwilio'r wefan

Datganiad Preifatrwydd Refeniw a Budd-daliadau

I weinyddu'r gwasanaethau amrywiol y mae'n eu rheoli, bydd Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau'r cyngor yn casglu data personol amdanoch chi a'ch teulu.

Gwybodaeth a gedwir amdanoch chi

Gall yr wybodaeth hon a gesglir gynnwys:

 • Manylion amdanoch chi, megis cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, rhif Yswiriant Gwladol, dyddiad geni, nifer ar yr aelwyd a manylion incwm.
 • Gwybodaeth berthnasol arall y mae ei hangen i brosesu eich cais megis manylion cyswllt eich landlord neu faint o ofal rydych chi'n ei dderbyn.

Sut byddwn yn defnyddio'r wybodaeth sydd gennym amdanoch?

Byddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch er mwyn:

 • Cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol megis casglu Treth y Cyngor ac Ardrethi Busnes Annomestig
 • Asesu eich ceisiadau am Fudd-dal Tai, Gostyngiad Treth y Cyngor, Prydau Ysgol am Ddim ac asesiadau ariannol ar gyfer Gofal Cymdeithasol neu unrhyw drethi, gostyngiadau, gwasanaethau neu fudd-dal lleol arall yr ydych yn cyflwyno cais amdano
 • Caniatáu i'r cyngor gyfathrebu a darparu gwasanaethau sy'n briodol i'ch anghenion megis cyflwyno cais am Fathodyn Glas
 • Cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol eraill a/neu ganfod troseddau gan gynnwys twyll.

Efallai y byddwn yn cymharu peth o'r wybodaeth rydych wedi'i darparu â ffynonellau eraill i sicrhau bod eich data'n gywir.

 phwy y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth?

I weinyddu unrhyw drethi, gostyngiadau, gwasanaethau neu fudd-daliadau lleol y mae'r cyngor yn gyfrifol amdanynt, rydym yn rhannu gwybodaeth dan ein rhwymedigaethau cyfreithiol ac â sefydliadau partner, gan gynnwys:

 • Adrannau eraill y cyngor
 • Adrannau'r Llywodraeth
 • Cyllid a Thollau EM.
 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Archwilio Cymru
 • Cynghorau eraill lle mae'r gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny

Mewn amgylchiadau penodol, rydym yn caniatáu i adrannau eraill o fewn y cyngor gael mynediad cyfyngedig at ein data a Chronfa Bensiwn y cyngor lle mae'n ofyniad statudol iddynt gynnal cyfeiriadau cywir a chyfoes ar gyfer eu cleientiaid.

Ar adegau, efallai y bydd sefydliadau cefnogaeth TG a gontractwyd yn cael gweld eich gwybodaeth wrth gyflwyno cefnogaeth TG. Bydd mynediad gan gefnogaeth TG ar gyfer trwsio materion technegol gyda meddalwedd yn unig.

Am ba hyd rydym yn cadw eich cofnodion?

Mae ein hamserlen gadw'n nodi pa mor hir rydym yn cadw gwybodaeth bersonol.  

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM