Chwilio'r wefan

Datganiadau i'r wasg Gorffennaf 2019

Seaview_Primary

Gwaith i foderneiddio ysgol gynradd boblogaidd yn dechrau yn ystod gwyliau'r haf

Bydd gwaith i adnewyddu rhan o ysgol gynradd boblogaidd yn Abertawe'n dechrau yn ystod gwyliau'r haf gan gynnwys estyniad ystafell ddosbarth newydd.

Sports_barn

Gall y gymuned weld cynlluniau ysgubor chwaraeon

Bydd disgyblion, staff a'r gymuned ehangach yn gallu cael rhagor o wybodaeth am gynlluniau ar gyfer hwb chwaraeon a chymunedol o'r radd flaenaf ar ochr ddwyreiniol Abertawe yn ystod digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ddydd Llun.

Gary_Crosby

Artist yn bywiogi bywydau eraill ar ôl cael cefnogaeth gan Gydlynu Ardaloedd Lleol

Mae artist o Abertawe yn defnyddio'i dalentau i fywiogi bywydau eraill ar ôl iddo dderbyn help i adennill ei hyder ei hun ac i archwilio ei ddinas enedigol.

Wales National Pool Swansea

Cyrsiau achub bywyd yn agor drysau i fyd o gyfleoedd

Cynhelir cyrsiau achub bywyd sy'n rhoi'r sgiliau achub bywyd hanfodol i bobl ac sy'n arwain at gymwysterau a gydnabyddir ledled y byd ym Mhwll Cenedlaethol Cymru'r haf hwn.

BrynTawe_Estyn

Disgyblion yn cyfrannu'n eithriadol at fywyd mewn ysgol gyfun Gymraeg

Mae arolygwyr wedi nodi bod disgyblion yn cyfrannu'n eithriadol at fywyd mewn ysgol gyfun Gymraeg yn Abertawe a'u bod nhw, yn ogystal â'r staff a'r gymuned ehangach, yn amlwg yn hynod falch o'u hysgol.

HanifMiah

Perchennog busnes o Abertawe i ddiolch i EUB Tywysog Cymru

Bydd dyn o Abertawe a lwyddodd i newid ei fywyd gyda chymorth Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru yn cwrdd â Thywysog Cymru ar 3 Gorffennaf.

PowerhouseJuly2019

Proses chwilio am arbenigwr adeiladu i helpu i drawsnewid gwaith copr wedi dechrau

Chwilir am fusnes o'r radd flaenaf i ymgymryd â gwaith adeiladu hanfodol i adfywio hen ardal ddiwydiannol yn ne Cymru.

Kingsway proposed layout (Potter's Wheel roundabout view).

Newidiadau i'r ffyrdd yng nghanol y ddinas y penwythnos hwn

Bydd modurwyr yn Abertawe'n elwa o ddau welliant i ffyrdd canol y ddinas y penwythnos hwn wrth i Sioe Awyr Cymru gael ei chynnal.

DigiEvent

Digwyddiad digidol yn rhoi neges gadarnhaol i'r rhai sy'n chwilio am waith

Rhoddwyd blas ar y diwydiant technoleg a digidol i bobl sy'n chwilio am waith yn ystod digwyddiad arbennig yn Abertawe.

Townhill_Swansea50

Disgyblion yn camu nôl mewn amser ar gyfer 50 mlwyddiant y ddinas

Mae disgyblion mewn ysgol yn Abertawe wedi bod yn dysgu sut fywyd oedd gan fyfyrwyr ifanc 50 mlynedd yn ôl.

Basculebridge

Gwaith adfer yn bont i'r dyfodol

Bwriedir i eiliad allweddol o ran diogelu tirnod hanesyddol yn Abertawe gymryd lle ddydd Sul 14 Gorffennaf.

Swansea Council Logo (Portrait)

Adroddiad yn canmol ymdrechion i drawsnewid bywydau

Mae mentrau beiddgar sydd â'r nod o drawsnewid bywydau pobl yn Abertawe'n dechrau cael effeithiau cadarnhaol ar blant ifanc, pobl ddiamddiffyn a'r henoed yng nghymunedau'r ddinas.

Red Arrows Air Show

Sioe Awyr Cymru yn syfrdanu torfeydd enfawr

Mae Sioe Awyr Cymru wedi dathlu blwyddyn lwyddiannus arall yn Abertawe gyda channoedd ar filoedd o bobl yn ymweld â'r ddinas i fwynhau sioe am ddim fwyaf y wlad.

CliveLloyd090719

Cronfa Bensiwn yn dechrau lleihau ei hôl troed carbon ar ôl trosglwyddo £0.5bn

Mae un o gronfeydd pensiwn llywodraeth leol mwyaf Cymru wedi dechrau lleihau ei hôl troed carbon trwy leihau cyfanswm yr arian y mae'n ei fuddsoddi mewn cwmnïau gyda dwysedd carbon uchel.

Old Council Logo

Cynlluniau diweddaraf ar gyfer Stryd y Gwynt newydd i'w hystyried

Mae cynlluniau i ailfodelu un o strydoedd mwyaf poblogaidd Abertawe ar gyfer adloniant yn barod i symud ymlaen i'r cam nesaf.

Arena060818

Hwb ariannol gwerth miliynau o bunnoedd i Fargen Ddinesig Bae Abertawe

Bydd partneriaid Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cael hwb ariannol gwerth £18 miliwn yn fuan i ddechrau cyllido nifer o brosiectau trawsnewid yn ne-orllewin Cymru.

BasculeLifted

Gwaith adfer yn bont i'r dyfodol

Cynhaliwyd eiliad allweddol o ran diogelu tirnod hanesyddol yn Abertawe ddydd Sul 14 Gorffennaf.

MobilityRepairs

Gallai cynllun gwasanaeth sgwteri helpu i arbed cannoedd o bunnoedd

Lansiwyd gwasanaeth yng nghanol y ddinas i helpu pobl yn Abertawe sy'n berchen ar sgwteri symudedd.

ynystawe cyclepath

Cyn-ddisgybl ysgol yn Abertawe yn helpu i ddarparu llwybr beicio newydd ger ei ysgol

Agorwyd llwybr beicio newydd yn Abertawe ger ysgol gynradd leol, llwybr a ddyluniwyd gan gyn-ddisgybl.

WindStreetVision120918

Cynlluniau diweddaraf ar gyfer Stryd y Gwynt ar ei newydd wedd yn symud yn eu blaen

Mae cynlluniau i ailfodelu un o strydoedd adloniant mwyaf poblogaidd Abertawe'n symud ymlaen i'r cam nesaf.

Old Council Logo

Catrawd 157 (Cymru) y Corfflu Logisteg Brenhinol yn paratoi ar gyfer gorymdaith rhyddid

Mae Catrawd 157 (Cymru) y Corfflu Logisteg Brenhinol yn dathlu derbyn Rhyddid er Anrhydedd Abertawe gyda gorymdaith yng nghanol y ddinas ar 27 Gorffennaf.

VivianEH

Cymorth ariannol yn helpu i drawsnewid safle Gwaith Copr yr Hafod-Morfa

Mae gwaith i adfywio un o safleoedd diwydiannol mwyaf hanesyddol Cymru'n gwneud cynnydd da.

MaryRose

Trysorau o long ryfel y Mary Rose i'w gweld am y tro cyntaf yn Abertawe.

Bydd eitemau o'r llong ryfel, y Mary Rose, balchder llynges Harri VIII, i'w gweld yn Oriel Gelf Glynn Vivian Cyngor Abertawe.

Catherine Zeta Jones

Diwrnod arbennig i Catherine Zeta-Jones wrth iddi dderbyn Rhyddid er Anrhydedd

Mae'r actores sydd wedi ennill Oscar, Catherine Zeta-Jones, wedi derbyn Rhyddid er Anrhydedd ei ddinas enedigol mewn seremoni ysblennydd yn Neuadd y Ddinas Abertawe.

LiamL

Gweithwyr ifanc, Liam a Harri, yn cynrychioli treftadaeth ddiwylliannol Cymru

Mae dau ddyn ifanc yn dangos bod dyfodol mawr yn nhreftadaeth ddiwylliannol Abertawe.

LCgymConcept200619

Lleoliadau gorau'n denu bron 1.3 miliwn o ymwelwyr mewn blwyddyn

Denodd tri o atyniadau hamdden a diwylliannol gorau Abertawe bron 1.3 miliwn o bobl mewn blwyddyn, yn ôl adroddiad i Gyngor Abertawe.

OldwayHeightJune2018

Gwaith gwerth £45 miliwn i drawsnewid adeilad nodedig yn Abertawe bron wedi'i gwblhau

Disgwylir i un o brosiectau adeiladu trawsnewidiol mwyaf canol dinas Abertawe gael ei gwblhau yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf.

RSarena300719

Arena Abertawe: Gwaith adeiladu cynnar yn mynd rhagddo

Mae gwaith adeiladu paratoadol yn mynd rhagddo ar gyfer Arena Ddigidol Abertawe sydd â lle i 3,500 o bobl.

cooking-oil-lido

Translation Required: Vandal attack forces lido closure

Translation Required: SWANSEA Council has been forced to close Blackpill Lido for repairs after an overnight attack by vandals left the attraction with a huge cooking oil slick

Wedi'i bweru gan GOSS iCM