Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Gorffenaf 2021

Child on bike with helmet

Llawer i'w wneud yn y ddinas ar gyfer ein Haf o Hwyl

Mae'n mynd i fod yn Haf o Hwyl i blant a phobl ifanc Abertawe, gyda channoedd o weithgareddau am ddim sy'n addas i amrywiaeth enfawr o ddiddordebau'n cael eu cynnal yn ystod gwyliau haf ysgolion.

Swansea Council Logo (Portrait)

Gwasanaethau gofal cymunedol dan bwysau mawr

Mae darparwyr iechyd cymunedol a gofal cymdeithasol yn rhybuddio preswylwyr i ddisgwyl newidiadau yn y ffordd y caiff cefnogaeth yn y gymuned ei chyflwyno.

PRU Logo - Charlie Bowden

Disgyblion artistig mewn ysgol newydd yn Abertawe yn creu argraff ar bawb

Mae gan ysgol fwyaf newydd Abertawe logo newydd sbon, diolch i ddoniau un o'i myfyrwyr.

Ryan and Lucy Hole

Teulu o Abertawe i redeg bwyty ym mharc arfordirol newydd y ddinas

Mae teulu o Abertawe wedi ymrwymo i redeg busnes bwyd a diod newydd sy'n rhan o ardal Cam Un Bae Copr sy'n dod i'r amlwg yn y ddinas.

Shopfront

Hwb ariannol ychwanegol mawr ar gyfer cynllun i wella blaenau siopau

Mae tua £3 miliwn bellach yn cael ei fuddsoddi mewn cynllun mawr i wella blaenau siopau i hybu siopa lleol ar draws Abertawe.

Nia Godsmark

Gweithdai i roi cyngor cyfreithiol arbenigol i fusnesau newydd

Bydd cyngor arbenigol ar gael cyn bo hir i helpu busnesau newydd Abertawe gyda'r holl faterion cyfreithiol y dylent fod yn eu hystyried wrth sefydlu eu mentrau newydd.

Swansea city centre (Night)

Economydd arweiniol yn canmol adferiad economaidd Abertawe

Mae Abertawe'n dod allan o'r pandemig fel tynfa ar gyfer buddsoddiadau a swyddi, yn ôl un o economyddion arweiniol Cymru.

RobStuart_Mayhill

Buddsoddiad mawr newydd mewn cymuned yn Abertawe

Bydd buddsoddiad mawr newydd mewn cyfleusterau chwaraeon ac ieuenctid, ffyrdd, yr amgylchedd a busnesau yn helpu i roi hwb i gymuned yn Abertawe.

Safer Swansea Partnership logo

Dewch i gwrdd â'n timau sy'n gwneud Abertawe'n fwy diogel

Mae sefydliadau yn Abertawe wedi ymuno ag ymgyrch genedlaethol sy'n dod â phobl ynghyd i wrthwynebu ymddygiad gwrthgymdeithasol a gwneud cymunedau'n fwy diogel.

More Greenery is Needed

Mae'n wych trafod materion gwyrdd, yn ôl y cyngor

Mae Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, wedi dangos ei gefnogaeth ar gyfer gosodiad trawiadol newydd yng nghanol y ddinas.

Waunarlwydd Galaxy

Atal taliadau dros dro yn 'arwydd enfawr o gefnogaeth' ar gyfer chwaraeon lleol

Mae clwb pêl-droed cymunedol wedi canmol penderfyniad Cyngor Abertawe i atal taliadau ar gyfer caeau chwaraeon tan ddiwedd mis Mawrth y flwyddyn nesaf.

Vaughan Gething Copr Bay visit

Gweinidog yn canmol adfywiad mawr parhaus Abertawe

O gynllun mawr i warchod ei threftadaeth ddiwydiannol gyfoethog i brosiect gwerth miliynau o bunnoedd sy'n gwella canol y ddinas, mae Gweinidog yr Economi Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething, wedi gweld drosto'i hun raddfa enfawr y gwaith adfywio sy'n mynd rhagddo yn Abertawe.

Period_poverty

Cyllid ar gael i frwydro yn erbyn tlodi'r misglwyf

Gall elusennau a sefydliadau sy'n gweithio i frwydro yn erbyn tlodi'r misglwyf yn Abertawe wneud cais bellach am gyllid gan y cyngor.

Foster Wales logo

Abertawe'n ymuno ag ymgyrch faethu Cymru gyfan

Mae gwasanaeth maethu Cyngor Abertawe'n ymuno â'r holl awdurdodau lleol eraill yng Nghymru i ddod yn 'Maethu Cymru'.

Swansea Pride (CPB)

Abertawe'n dathlu Pride ar-lein

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ymhlith y lleoliadau diwylliannol sy'n cefnogi Pride Abertawe eleni.

Children at computer

Buddsoddiad TG gwerth £11m ar gyfer ysgolion y ddinas

Bydd disgyblion o bob ysgol yn Abertawe yn elwa am flynyddoedd i ddod o fuddsoddiad enfawr mewn technoleg ddigidol.

BusinessMeeting

Yr awr cymorth busnes gyntaf i roi awgrymiadau ar seiberddiogelwch

Mae awgrymiadau gan arbenigwyr ar seiberddiogelwch yn mynd i fod ar gael i fusnesau yn Abertawe.

Coastal park CGI

Manylion y parc arfordirol yn dod i'r amlwg wrth i'r gwaith i wyrddlasu'r ddinas gyflymu

Bydd nodweddion dŵr, digon o wyrddni, gwestai pryfed a byrddau tenis bwrdd yn rhan o barc newydd cyntaf canol dinas Abertawe ers y cyfnod Fictoraidd.

Nid fan hyn - gwastraff bwyd.

Ymunwch â'n hymgyrch ailgylchu 'Nid Fan Hyn'

Caiff preswylwyr eu hannog i ymuno ag ymgyrch 'Nid Fan Hyn' ddiweddaraf Cyngor Abertawe er mwyn cyrraedd targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70%.

sharing_table

Ceisiadau ar agor ar gyfer grantiau tlodi bwyd

Gall elusennau, grwpiau gwirfoddol a grwpiau cymunedol sy'n mynd i'r afael â thlodi bwyd yn Abertawe wneud cais yn awr ar gyfer grantiau gan y cyngor i gefnogi eu gwaith.

Swansea Arena CGI

ATG yn cyhoeddi fideo o'r awyr newydd sy'n mynd â gwylwyr i mewn i Arena Abertawe

Mae fideo o'r awyr digidol trawiadol yn dangos sut bydd y tu mewn i Arena Abertawe yn edrych ar ôl iddi agor.

Skills & talent

Buddsoddiad mewn sgiliau gwerth miliynau o bunnoedd i hybu'r rhanbarth

Gallai rhaglen gwerth £30 miliwn, a fydd yn rhoi sgiliau i filoedd o bobl leol i gael swyddi â chyflogau da yn y dyfodol, gymryd cam arall ymlaen yn fuan.

St David's meanwhile area

Unedau bwyd a diod newydd yn barod ar gyfer safle yng nghanol y ddinas

Gallai pedair uned bwyd a diod dros dro ar gyfer busnesau newydd lleol gael eu cyflwyno cyn bo hir yn hen safle Canolfan Siopa Dewi Sant yn Abertawe.

Arena gold coloured panels

Paneli aur yn cael eu gosod yn Arena Abertawe

Mae'r gwaith i osod paneli aur o'r radd flaenaf bellach wedi dechrau yn Arena Abertawe.

eBike MountPleasant

Ymgyrch codi arian newydd i gefnogi prosiectau cymunedol Abertawe

Mae'r fenter codi arian, Cyllido Torfol Abertawe, wedi lansio ymgyrch codi arian newydd a fydd yn gweld syniadau dan arweiniad y gymuned yn helpu'r ddinas i ddod yn fwy bywiog, cydnerth a chysylltiedig.

Painting council flats (4)

Buddsoddiad gwerth £50m ar gyfer cartrefi'r ddinas eleni

Disgwylir i Gyngor Abertawe fuddsoddi £50m gan ymgymryd ag ystod o waith atgywieirio, cynnal a chadw a gwella i gannoedd o gartrefi ledled y ddinas dros y flwyddyn i ddod.

CarParkSign

Cynnig parcio yng nghanol y ddinas yn cael ei estyn i helpu modurwyr

Gall modurwyr yng nghanol dinas Abertawe barhau i elwa o ffïoedd parcio rhatach.

Ivor with sunflowers

Bydd blodau haul yn llenwi oriel ac amgueddfa yn Abertawe'r haf hwn

Mae preswylwyr Abertawe'n helpu i ychwanegu ychydig o liw naturiol at Oriel Gelf Glynn Vivian yng nghanol y ddinas.

pint of lager

Busnesau lletygarwch yn cael eu hannog i ddal ati â'r gwaith da

Diolchwyd i fusnesau lletygarwch a'u cwsmeriaid yn Abertawe am helpu i gadw pobl yn ddiogel, a chânt eu hannog i ddal ati â'r gwaith da wrth i gyfraddau Coronafeirws gynyddu yng Nghymru.

Morriston Tabernacle

Grant COVID hollbwysig gwerth £50,000 wedi'i sicrhau ar gyfer adeilad eiconig

Bydd un o adeiladau mwyaf hanesyddol Abertawe'n elwa o grant hollbwysig gwerth £50,330.

Clock Tower

Gwaith yn datblygu ar safle hanesyddol

Mae gwaith yn datblygu ar un o brosiectau adfywio allweddol Abertawe.

Swansea_at_night

Y cyngor yn ymladd yn erbyn twyll

Mae tîm canfod twyll Cyngor Abertawe'n helpu i arwain y ffordd yng Nghymru trwy fynd i'r afael â phobl sy'n ceisio twyllo'r system trwy hawlio arian neu wasanaethau'r cyngor nad oes ganddynt hawl iddynt.

Swansea city centre (Night)

Y cyngor yn trawsnewid ei hun er mwyn helpu preswylwyr drwy'r pandemig

Yn ôl adroddiad newydd, trawsnewidiodd Cyngor Abertawe y ffordd y mae'n gweithio er mwyn cefnogi cymunedau, achub bywydau ac amddiffyn y GIG yn ystod y pandemig.

John Burns

Rheolwr y farchnad yn ymddeol ar ôl dros 30 mlynedd

Mae'r dyn sy'n rheoli Marchnad Abertawe yn ymddeol ar ôl 31 o flynyddoedd yn y rôl

Shop Local in Clydach

Siopwch yn lleol, siopwch yn Abertawe, meddai'r cyngor a masnachwyr

Mae masnachwyr o gwmpas Abertawe'n annog pobl i barhau i siopa'n lleol wrth i ganolfannau siopa ardal helpu'r ddinas i arwain y ffordd allan o'r pandemig.

Kickstart St Thomas

Cyngor Abertawe'n helpu pobl ifanc i gychwyn eu gyrfaoedd

Mae pobl ifanc yn canmol ymdrechion Cyngor Abertawe i'w helpu i ddod o hyd i waith

shared use path

Posibilrwydd y gall cerddwyr a beicwyr elwa o lwybr defnydd a rennir newydd

Cynigir gosod llwybr defnydd a rennir newydd ar hyd prif lwybr sy'n cysylltu Penllergaer â Gorseinon.

BeachLitter

Ymdrechion glanhau yn cael hwb gan weithlu glanhau newydd y cyngor

Bydd ymdrechion Cyngor Abertawe i fynd i'r afael â phroblemau gwastraff sy'n effeithio ar ein cymunedau yn cael hwb pellach dros y misoedd nesaf.

Swansea Bay view

Adolygiad annibynnol i helpu i gefnogi cymunedau clos

Mae adolygiad ar y cyd annibynnol yn cael ei sefydlu fel rhan o fesurau i gefnogi cymuned yn Abertawe.

Mayhill Community Centre

Materion cymunedol yn cael sylw yn Mayhill a Waun Wen

Bydd pobl Mayhill a Waun Wen yn gallu trafod amrywiaeth eang o faterion cymunedol gyda ffigurau allweddol yr wythnos hon.

Buses at Swansea Bus Station

Teithio ar fysus am ddim i bawb yn Abertawe

Gall pawb deithio am ddim ar fws o gwmpas Abertawe yn ystod misoedd yr haf.

Oystermouth Castle

​​​​​​​Hwb ar gyfer y gwyliau wrth i'r castell hanesyddol ailagor

Mae Castell Ystumllwynarth, un o gestyll hanesyddol Abertawe, yn ailagor ei gatiau ar gyfer teithiau tywys drwy gydol gwyliau'r haf.

Juliet_Rees

Ffrwythau a llysiau cartref mewn banc bwyd diolch i grant

Mae banc bwyd a agorodd ychydig cyn i bandemig COVID gychwyn bellach yn dosbarthu ffrwythau a llysiau cartref diolch i grant gan Gyngor Abertawe.

Mayhill Park

Cymuned yn croesawu cyllid ardal chwarae

Mae cyllid ar gyfer ardal chwarae newydd ym Mayhill wedi cael croeso cynnes gan y gymuned.

KNOYLE PARK NEW

Cymunedau'n dathlu cwblhau ardaloedd chwarae

Mae pedair cymuned yn Abertawe'n dathlu yn dilyn cwblhau ardaloedd chwarae newydd i blant neu ardaloedd wedi'u hadnewyddu a grëwyd fel rhan o fuddsoddiad £2m gan Gyngor Abertawe.

Knoyle Park

Mae plant Pen-lan wrth eu boddau gyda'u hardal chwarae newydd

Mae plant ym Mhen-lan wedi mwynhau chwarae yn ystod yr haf diolch i waith i adnewyddu ardal chwarae boblogaidd ym Mharc Knoyle.

Glynn Vivian

Mae croeso i chi fwynhau paentiad newydd yr oriel - a cherdded drosto hefyd!

Mae oriel gelf yn Abertawe'n gwahodd ymwelwyr i werthfawrogi paentiad newydd - drwy gerdded drosto.

Copr Bay

Golwg o'r awyr - mwy o gynnydd ar safle Bae Copr

Mae gwaith yn parhau ar safle eich arena newydd sbon yn ardal Bae Copr y ddinas sy'n dod i'r amlwg, fel y gwelwch o'n delweddau diweddaraf a dynnwyd gan ddrôn.

Buses at Swansea Bus Station

Teithiau am ddim ar fysus ar fin dechrau yn Abertawe

Gall teithwyr bysus sy'n defnyddio cynllun teithio am ddim newydd yn Abertawe deithio'n hawdd trwy gynllunio ymlaen llaw.

Peidiwch â gadael eich barbeciwiau tafladwy ar lawr

Anogir pobl sy'n ymweld â'r traeth i wneud y peth iawn a mynd â'u sbwriel adref gyda nhw'r haf hwn, yn enwedig barbeciwiau tafladwy.

Parc yr Helig Playground.

Mae plant Gellifedw wrth eu boddau gyda'u hardal chwarae newydd

Mae plant yng Ngellifedw'n dathlu diolch i waith i adnewyddu ardal chwarae boblogaidd ym Mharc yr Helyg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM