Chwilio'r wefan
 • A i Y

G

 • Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr

  Gŵyr - bro ar wahân...

 • Casglu sachau gwyrdd

  Gallwch ddefnyddio sachau gwyrdd ar gyfer caniau, gwydr, papur, a cherdyn. Byddwn yn eu casglu yn ystod eich wythnos werdd.

 • Cofrestru genedigaeth

  Ni fyddwn yn trefnu unrhyw apwyntiadau cofrestru genedigaethau ar gyfer cyfnod y cyfyngiadau symud, oni bai fod argyfwng.

 • Ffyrdd y Gaeaf a Graeanu

  I helpu i wella amodau gyrru, rydym yn graeanu'r ffyrdd pan ddisgwylir i dymheredd arwyneb y ffordd ddisgyn o dan sero gradd a phan fydd y ffordd yn llaith.

 • Geogelcio

  Rhowch gynnig ar geogelcio o gwmpas Abertawe a Gŵyr i weld beth gallwch ei ddarganfod!

 • Gerddi Southend

  Parc cymunedol gwych yn y Mwmbwls. Eisteddwch yn ôl a mwynhau'r olygfa dros Fae Abertawe wrth i'r plant gael hwyl ar y cyfleusterau chwarae gwych

 • Gofal Cartref

  Os ydych chi'n cael hi'n anodd ymdopi â'ch anghenion gofal personol, efallai y gall gwasanaethau gofal cartref eich helpu i ymdopi â bywyd bob dydd.

 • Gofal Cymdeithasol a Lles
 • Gofal Preswyl a Nyrsio

  Efallai eich bod chi neu berthynas yn ystyried cartref gofal am eich bod yn raddol yn cael mwy o anhawster ymdopi gartref, neu efallai fod salwch neu ddamwain wedi effeithio ar eich gallu i fyw'n annibynnol.

 • Gofalwyr

  Arweiniad a dolenni i helpu gofalwyr ganfod gwybodaeth i'w cefnogi yn eu sefyllfa ofalu.

 • Goleuadau Stryd

  Mae goleuadau stryd yn helpu pobl i ddefnyddio ffyrdd a throedffyrdd yn ddiogel. Rydym yn gyfrifol am gynnal a chadw 30,000 o oleuadau stryd a 5,000 o arwyddion traffig goleuedig.

 • Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

  Hysbysiadau statudol cyfredol sy'n ymwneud ag amrywiaeth o gynigion a gorchmynion a wnaed gan Ddinas a Sir Abertawe.

 • Gostyngiad Treth y Cyngor

  Os ydych ar incwm isel, gallech gael Gostyngiad Treth y Cyngor i'ch helpu i dalu Treth y Cyngor. Bydd y gostyngiad y gallech ei dderbyn yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau.

 • Grantiau a benthyciadau tai ac effeithlonrwydd ynni

  Cewch wybod am help i atgyweirio'ch cartref, addasu'ch cartref a gwella effeithlonrwydd ynni.

 • Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

  Gwasanaeth ar y cyd ar gyfer Cynghorau Dinas a Sir Abertawe a Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe

  Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe (FIS) yn siop dan yr unto, gan ddarparu gwybodaeth ddiduedd o safon am ddim am amrywiaeth eang o faterion gofal plant, plant, cymorth teuluoedd ac sy'n ymwneud â theuluoedd a, lle bo'n berthnasol, gwasanaeth cyfeirio.

 • Gwastraff masnachol, busnes ac ailgylchu

  Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau casglu a gwaredu gwastraff ac ailgylchu ar gyfer eich busnes. Gellir eu dylunio i ddiwallu'ch anghenion gyda chynwysyddion o wahanol fathau a meintiau ac amlder y gwasanaeth casglu.

 • Gwastraff swmpus

  Gallwn drefnu i gasglu eitemau swmpus gwastraff cartref sy'n rhy fawr ar gyfer eich bagiau du megis gwelyau, carpedi, oergelloedd, rhewgistiau a chypyrddau dillad.

 • Gweithgareddau awyr agored

  Mae cyfuniad perffaith o draethau, clogwyni a chefn gwlad yn Abertawe sy'n golygu ei fod yn lle delfrydol ar gyfer amrywiaeth enfawr o weithgareddau.

 • Gwirfoddoli a gweithredu cymunedol
 • Gwrychoedd uchel

  Ceisiwch ddatrys eich problem gwyrchoedd drwy siarad â'ch cymdogion cyn cysylltu â ni. Os na all yr anghydfod gael ei ddatrys, gallwn asesu'r achos a gweithredu fel trydydd parti annibynnol a diduedd.

 • Gwybodaeth am fysus

  Oriau agor ac amserlenni gorsaf fysus Abertawe.

 • Gwylio ffyrdd

  Gwybodaeth am waith ffyrdd presennol ac arfaethedig yn Abertawe. Mae'r rhain yn cynnwys gwaith gan y cyngor a chwmnïau cyfleustodau.

 • Meysydd golff a golff gwyllt

  Mae gan Fae Abertawe amrywiaeth o gyrsiau golff sy'n addas i bob gallu. Maent yn cynnwys parcdir, gweundir, meysydd ymarfer, taro a phytio a golff gwallgof.

 • Nam ar y golwg

  Gwybodaeth i bobl sy'n ddall, rhannol ddall neu'n colli eu golwg.

 • Oriel Gelf Glynn Vivian
 • Theatr y Grand Abertawe - gwefan newydd

  Mae amrywiaeth eang o sioeau ac arddangosfeydd i bawb eu mwynhau yn Theatr y Grand Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM