Chwilio'r wefan
English

Economydd arweiniol yn canmol adferiad economaidd Abertawe

Mae Abertawe'n dod allan o'r pandemig fel tynfa ar gyfer buddsoddiadau a swyddi, yn ôl un o economyddion arweiniol Cymru.

Swansea city centre (Night)

Dywedodd Gareth Davies, Athro Rheoli Arloesedd ym Mhrifysgol Abertawe, fod graddfa, nifer a lleoliadau nifer o brosiectau sy'n werth miliynau o bunnoedd yn dangos bod gan bobl lawer o hyder yn y ddinas a'i photensial.

Mae'r prosiectau hyn yn cynnwys:

  • Datblygiad Cam Un Bae Copr gwerth £135 miliwn
  • Cymeradwyo prosiect isadeiledd digidol Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £55 miliwn i wella cysylltedd rhyngrwyd
  • Gwaith uwchraddio amgylcheddol gwerth £12 miliwn ar Ffordd y Brenin
  • Gwaith trawsnewid gwerth £3 miliwn ar Wind Street i'w wneud yn lleoliad sy'n fwy addas i deuluoedd

Mae'r prosiectau hyn, a arweinir gan Gyngor Abertawe, wedi gweithredu fel catalydd i ddenu buddsoddiadau sylweddol gan y sector preifat i ganol y ddinas wrth i waith adfywio Abertawe gwerth £1 biliwn ddatblygu. Mae buddsoddiadau'r sector preifat yn cynnwys:

  • Datblygiad llety i fyfyrwyr gwerth £39.8 miliwn gyferbyn â gorsaf drenau'r ddinas ar Mariner Street
  • Datblygiad llety i fyfyrwyr Coppergate gwerth £22 miliwn ar Ffordd y Brenin
  • Gwaith gwerth £8 miliwn i drawsnewid Neuadd Albert yng nghanol y ddinas yn lleoliad cerddoriaeth ac adloniant
  • Gwaith ailwampio gwerth £6 miliwn yn Orchard House i greu cartrefi, swyddfeydd ac unedau masnachol newydd
  • Datblygiad 'adeilad byw' gwerth miliynau o bunnoedd ar Ffordd y Brenin, gan gynnwys fferm drefol, tai fforddiadwy a mannau gweithio

Meddai'r Athro Davies, "Nid yw Abertawe'n ddinas o luniau artistiaid mwyach gan fod datblygiadau pendant yn cael eu gwireddu trwy fuddsoddiad gan y sector preifat ynghyd ag arweinyddiaeth leol a chyllid cyhoeddus.

"Mae sectorau fel manwerthu wedi dioddef llawer dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae'r amrywiaeth o ddatblygiadau'n darparu dyfodol tymor hir cadarnhaol ar gyfer canol y ddinas a'r gymuned ehangach y mae'n ei gwasanaethu. Mae ailddyfeisio canol y ddinas, gydag ymwelwyr o gartrefi, lleoliadau a sectorau twf yn rhan angenrheidiol o'r uchelgais hwn.

"Er gwaethaf yr heriau sylweddol a wynebwyd, mae'r cyfnod hwn wedi dangos bod Abertawe, trwy gydweithio, yn gallu creu menter newydd a denu buddsoddiadau sylweddol. Mae'r llwyddiannau hyn yn cynnig y potensial ar gyfer rhagor o swyddi gwell ynghyd â sylfaen ar gyfer prosiectau mawr yn y dyfodol i ddarparu buddion i ddinasyddion ar draws y dinas-ranbarth a'r tu hwnt iddo."

Mae Cyngor Abertawe hefyd wedi penodi contractwr i adeiladau datblygiad swyddfeydd o'r radd flaenaf gwerth £33 miliwn ar gyfer busnesau'r sectorau technoleg a digidol ar hen safle clwb nos Oceana ar Ffordd y Brenin, a bydd y gwaith yn dechrau yr haf hwn. Yn debyg i gam un Bae Copr, ariennir y cynllun hwn yn rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

Meddai'r Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Trwy gydol y pandemig, rydym wedi bod yn canolbwyntio ar gefnogi pobl leol a busnesau lleol, ond rydym hefyd wedi bod yn gwneud cynnydd sylweddol ar waith adfywio'n dinas sy'n werth £1 biliwn, i sicrhau bod economi Abertawe'n barod i adfer yn gyflym yn dilyn effaith economaidd COVID-19.

"Mae llawer o raglenni adfywio gwerth miliynau o bunnoedd naill ai wedi'u cwblhau neu bron wedi'u cwblhau, wrth i ni baratoi i wella'n heconomi leol a chreu miloedd o swyddi â thâl da i bobl leol.

"Mae buddsoddiad y cyngor mewn cynlluniau fel uwchraddio Ffordd y Brenin a cham un Bae Copr wedi gweithredu fel catalydd ar gyfer buddsoddiadau sylweddol gan y sector preifat wrth i ni weithio mewn partneriaeth i sicrhau bod Abertawe'n un o ddinasoedd gorau'r DU i fyw, gweithio, astudio ac ymweld â hi.

"Ond nid dyna ddiwedd y buddsoddiadau chwaith. Rydym yn parhau i drafod â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i wireddu ein cynigion ar gyfer morlyn llanw Ynys y Ddraig ar gyfer Abertawe. Clustnodwyd hefyd safleoedd fel y Ganolfan Ddinesig a hen safle Canolfan Siopa Dewi Sant i'w hailddatblygu."

Cynllunnir creu canolfan sector cyhoeddus ar hen safle canolfan siopa Dewi Sant, a fyddai'n annog mwy o bobl i ddod i ganol y ddinas a gwario arian yno trwy leoli cannoedd o weithwyr yno.

Mae Network Rail hefyd wedi buddsoddi £7.5 miliwn er mwyn uwchraddio gorsaf rheilffordd Abertawe, ac mae'r cyngor wedi llofnodi prif delerau gyda chwmni i drawsnewid adeilad hanesyddol Theatr y Palace yn lle gwaith i fusnesau ifanc a'r rheini sy'n tyfu yn y sectorau technoleg, digidol a chreadigol.

Mae cynlluniau i adfywio Sgwâr y Castell hefyd yn yr arfaeth, ynghyd â chynnig i drawsnewid hen adeilad manwerthu mawr yn hwb cymunedol a allai gynnwys llyfrgell.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM