Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Chwefror 2021

Craigfelin_back

Cyffro a gwenu wrth i blant ddychwelyd i'r ysgol

Roedd digonedd o gyffro a gwenu wrth i ysgolion cynradd yn Abertawe ddechrau croesawu rhai o'u disgyblion ieuengaf yn ôl i'r ysgol yr wythnos hon.

Covid_school_banner

Disgyblion ieuengaf yn dychwelyd i'r ysgol

Bydd rhai o ddisgyblion ieuengaf Abertawe yn dychwelyd i'r ysgol yfory (dydd Mercher), ac anogir rhieni a gofalwyr i chwarae eu rhan wrth helpu i gefnogi'r broses.

Theatr Grand.

Gwaith yn parhau yn ystod y cyfyngiadau symud i wella lleoliadau diwylliannol y ddinas

Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir i wella'r goleuadau yn Theatr y Grand Abertawe er mwyn ei gwneud yn wyrddach ac yn fwy ynni effeithlon erbyn yr adeg y bydd hi'n ddiogel i ailagor.

Zero_racism_logo_Welsh

Y cyngor yn ymrwymo i'r polisi 'Dim Hiliaeth Cymru'

Mae Cyngor Abertawe wedi ailgadarnhau ei ymagwedd dim goddefgarwch at hiliaeth drwy lofnodi polisi Dim Hiliaeth Cymru Cyngor Hil Cymru.

Maes Derw

Ysgol Maes Derw yn barod i groesawu disgyblion

Caiff rhagor o ddisgyblion eu cefnogi i aros mewn ysgolion o fewn eu cymunedau neu ddychwelyd iddynt, diolch i fuddsoddiad enfawr mewn darpariaeth arbenigol ar gyfer rhai o bobl ifanc mwyaf diamddiffyn Abertawe.

Bus station

Arhosfan newydd i'r bws gwennol brechlynnau sydd am ddim

Mae'r gwasanaeth bws gwennol dynodedig am ddim sy'n helpu preswylwyr yn Abertawe i gyrraedd Ysbyty'r Bae i gael eu brechiadau yn dilyn llwybr newydd sy'n mynd â theithwyr yn agosach at y drws.

2m_school_gates

Disgyblion ieuengaf i ddychwelyd i'r ysgol

Mae rhieni a gofalwyr yn cael eu hannog i chwarae eu rhan er mwyn helpu plant ieuengaf Abertawe i ddychwelyd i'r ysgol mor ddi-drafferth â phosib.

Andrea_Mark_Parc_yr_Helyg

Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai

Mae Cyngor Abertawe ar fin buddsoddi mwy na £59 miliwn i adeiladu cartrefi newydd a gwella cannoedd o rai eraill dros y flwyddyn nesaf.

Guildhall

Buddsoddiad mwyaf erioed ar gyfer gwasanaethau'r cyngor

Disgwylir i Gyngor Abertawe fuddsoddi'r swm uchaf erioed mewn cymunedau lleol, gofal cymdeithasol ac addysg y flwyddyn nesaf fel rhan o gynigion cyllidebol i'w hystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf.

building_apprentices

Y cyngor yn recriwtio prentisiaid ar gyfer y gwasanaethau adeiladau

Mae Cyngor Abertawe'n lansio'i ymgyrch flynyddol i recriwtio prentisiaid yr wythnos hon ac mae 17 o leoedd ar gael yn nhîm y Gwasanaethau Adeiladau.

Helen Morgan-Rees

Disgyblion yn helpu i benodi Cyfarwyddwr Addysg

Mae disgyblion yn Abertawe wedi bod yn rhan o'r broses recriwtio ar gyfer Cyfarwyddwr Addysg newydd y ddinas.

Urban cycling

Rhwydwaith beicio'n fwy poblogaidd nag erioed

Mae rhwydwaith llwybrau cerdded a beicio cynyddol ein dinas yn dod yn fwy poblogaidd nag erioed, yn ôl arolwg newydd.

Palace Theatre

Yn eisiau: Contractwr profiadol i drawsnewid adeilad Theatr y Palace

Mae Cyngor Abertawe wedi dechrau chwilio am gontractwr profiadol i drawsnewid adeilad hanesyddol Theatr y Palace yng nghanol y ddinas.

Natalie Ann Holborow

Arddegwyr yn cael eu hannog i fod yn greadigol gan fod barddoniaeth yn helpu lles

Mae menter newydd yn annog arddegwyr ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot i fod yn greadigol a deall effaith y pandemig yn well.

Plantasia

Plantasia yn rhoi hwb i ymrwymiad cadwraeth gydag aelodaeth BIAZA

Dyfarnwyd aelodaeth o'r Gymdeithas Swâu ac Acwaria Prydeinig a Gwyddelig (BIAZA) i Plantasia, y sŵ coedwig law ym Mharc Tawe, Abertawe, gan barhau â'i ymrwymiad i gyflawni'r lles uchaf i'w rywogaethau.

Preswylwyr yn ailgylchu mwy yn ystod y pandemig

Mae ffigurau newydd yn dangos bod preswylwyr y ddinas yn ailgylchu mwy yn ystod y pandemig.

Swansea Council Logo (Portrait)

Council opens bus service to Bay hospital mass vaccination centre

A new shuttle bus service has been set up to help residents without easy access to cars to get to the Bay hospital for their vaccinations or blood tests.

Cefn Hengoed School

​​​​​​​Mwy o ysgolion Abertawe yn arbed arian trwy leihau eu hôl troed carbon

Bydd biliau ynni dwy ysgol fawr yn Abertawe yn lleihau ar ôl gosod paneli solar yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Darparwyr twristiaeth wrth eu boddau ag apêl fyd-eang Abertawe

Mae darparwyr twristiaeth yn Abertawe wrth eu boddau gan fod yr ardal wedi derbyn clod gan un o sefydliadau cyfryngau mwyaf dylanwadol y byd.

​​​​​​​Gwaith adeiladu yn dechrau ar neuadd eglwys newydd yng nghanol y ddinas

Mae gwaith adeiladu wedi dechrau ar gyfleuster cymunedol newydd yng nghanol safle adfywio sylweddol yn Abertawe.

Arena by drone

Awyrluniau newydd yn dangos tirwedd Abertawe'n datblygu

Mae delweddau trawiadol newydd yn dangos sut mae prosiect Cam Un Bae Copr Abertawe sy'n werth £135m yn newid golwg ein dinas.

107-109 High St

​​​​​​​Cynlluniau'n cael eu datgelu ar gyfer hwb cymunedol yn y Stryd Fawr.

Mae Cyngor Abertawe'n bwriadu creu hwb cymunedol ar Stryd Fawr canol y ddinas.

​​​​​​​Sgwâr y Castell Y cyhoedd yn barod i lunio'i ddyfodol gwyrdd a chroesawgar

Bydd dyfodol newydd disglair i ganolbwynt pwysig yn Abertawe yn dod cam yn nes yr wythnos nesaf (18 Chwefror).

Masnachwyr y farchnad i elwa o arian ychwanegol

Bydd masnachwyr ym marchnad dan do arobryn Abertawe yn elwa o swm sylweddol arall o arian i'w cynorthwyo i ddod trwy gyfnod y pandemig.

Lleoliadau diwylliannol y ddinas yn gweithio'n galed i sicrhau dyfodol disglair

Bydd lleoliadau diwylliannol Abertawe fel Theatr y Grand, Oriel Gelf y Glynn Vivian ac Amgueddfa Abertawe yn ysu am fynd unwaith y bydd Llywodraeth Cymru'n dweud y gallant ailagor.

Wind Street

Gwaith ar fin dechrau ar brif welliannau Wind Street

Disgwylir i waith adeiladau ddechrau a fydd yn newid Wind Street yn amgylchedd sy'n fwy addas i deuluoedd.

Copper Jack boat

Dyfrffyrdd Abertawe: Cyrchfannau newydd yn yr arfaeth

Cymerodd gynlluniau uchelgeisiol i agor rhagor o ddyfrffyrdd Abertawe ar gyfer cychod teithio gam ymlaen mawr heddiw(sylwer Chwefror 15).

Kingsway

Y Cabinet i fabwysiadu cynllun i helpu i gyflwyno Abertawe wyrddach.

Gofynnir i Gabinet Cyngor Abertawe fabwysiadu cynllun drafft er mwyn helpu i gyflwyno dinas wyrddach.

Mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd: Dod ag Abertawe ynghyd wrth i ni fod ar wahân

Bydd preswylwyr Abertawe yn cael dweud eu dweud ar sut gall y ddinas fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd orau.

Castle Square concept design

Sgwâr y Castell Y cyhoedd i lunio'i ddyfodol gwyrdd a chroesawgar

Symudodd dyfodol newydd disglair i ganolbwynt pwysig yn Abertawe gam yn nes heddiw(sylwer: 18 Chwefror).

Kingsway

Y Cabinet yn mabwysiadu cynlluniau i helpu i gyflwyno Abertawe wyrddach

Mae Cabinet Cyngor Abertawe wedi mabwysiadu cynllun sy'n ceisio helpu i gyflwyno dinas wyrddach.

Swansea Market

Masnachwyr y farchnad i elwa o arian ychwanegol

Bydd masnachwyr y farchnad yn derbyn rhagor o arian i'w helpu drwy'r cyfnod clo presennol.

Flower

Gerddi Botaneg yn derbyn ychydig o ofal cariadus

Bydd cefnogwyr Gerddi Botaneg Parc Singleton yn parhau i elwa o'r atyniad wrth iddynt gerdded yno i wneud ymarfer corff rheolaidd.

Lifejacket

Camau gweithredu'r cyngor yn sicrhau diogelwch gweithwyr arfordirol

Rhoddwyd hwb diogelwch hanfodol i'r rheini sy'n gweithio ar arfordiroedd Abertawe a Sir Gâr.

Solar panels

Gosodiad gwyrdd newydd yn barod i helpu i bweru marchnad canol y ddinas

Mae Marchnad Abertawe'n troi at ynni solar i helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

Castle Square Regeneration - 01

Ymgynghoriad ar Sgwâr y Castell yn dechrau

Anogir preswylwyr a busnesau lleol i fynegi'u barn am gynlluniau ar gyfer cysyniad newydd cain ar gyfer Sgwâr y Castell yng nghanol y ddinas.

kingsbridge

Llwybr beicio newydd yn agor i feicwyr yn Abertawe

Mae llwybr beicio a cherdded newydd oddi ar y ffordd bellach ar agor yng ngogledd Abertawe.

Translation Required: Remembering the Blitz of Swansea

Translation Required: A memorial to the civilians who died in the Second World War

Mini Clean Machines

Peiriannau glanhau bach i'w defnyddio i lanhau canol y ddinas

Bydd strydoedd canol dinas Abertawe'n lanach yn dilyn lansio cerbydau glanhau arloesol newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM