Chwilio'r wefan
 • A i Y

C

 • Campfeydd awyr agored

  Mae gennym 10 gorsaf ffitrwydd o gwmpas Llyn y Fendrod a llwybr ffitrwydd ar hyd Promenâd Abertawe gyda chyfarpar am ddim i bawb ei ddefnyddio.

 • Canclwm Japan

  Mae canclwm Japan yn rhywogaeth ymledol o blanhigyn a dyma'r cyflymaf ei dwf yn y DU.

 • Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt

  P'un a ydych am gadw'n heini ar yr offer newydd yn y gampfa, mwynhau gyda ffrindiau mewn dosbarth ymarfer corff i grŵp, neu drefnu parti penblwydd i'ch plentyn, mae digon o ddewis ac amrywiaeth yn Llandeilo Ferwallt. Rheolir Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt gan ein partner Freedom Leisure.

 • Canolfan Chwaraeon Pentrehafod a Pwll Nofio

  Cyfleuster lleol yn cynnig rhaglen amrywiol o weithgareddau i'r holl deulu. Rheolir Neuadd Chwaraeon a Phwll Nofio Pentrehafod gan y cyngor.

 • Canolfan Dylan Thomas

  Mae'r Ganolfan Dylan Thomas. Rheolir yr adeilad ei hun gan Brifysgol Cymru.

 • Canolfan Hamdden Cefn Hengoed

  Mae amrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer corff ac ystafell ffitrwydd llawn cyfarpar ar gael yng Nghefn Hengoed. Mae hefyd nifer o gaeau chwaraeon, neuadd amlbwrpas a champfa. Rheolir Canolfan Hamdden Cefn Hengoed gan ein partner Freedom Leisure.

 • Canolfan Hamdden Penlan

  Mae Canolfan Hamdden Penlan yn gyfleuster cymunedol arbennig gyda phwll nofio wyth lôn gwych, amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ffitrwydd a champfa sy'n llawn y cyfarpar diweddaraf. Rheolir Canolfan Hamdden Penlan gan ein partner Freedom Leisure.

 • Canolfan Hamdden Penyrheol

  Mae Canolfan Hamdden Penyrheol yn cynnig rhaglen ffitrwydd helaeth ar gyfer oedolion a phobl ifanc. Mae hefyd yn cynnig rhaglen nofio ac mae cyrtiau sboncen ar gael i'w llogi, yn ogystal â nifer o gyfleusterau chwaraeon eraill. Rheolir Canolfan Hamdden Penyrheol gan ein partner Freedom Leisure.

 • Canolfan Hamdden Treforys

  Pwll 25 metr, clwb rhedeg i fenywod poblogaidd, rhaglen ffitrwydd wych i oedolion, yn ogystal â chyfarpar ffitrwydd penigamp yn y gampfa a llawer o weithgareddau i blant hefyd. Rheolir Canolfan Hamdden Treforys gan ein partner Freedom Leisure.

 • Canolfannau cymunedol

  Mae canolfannau cymunedol ym mron pob ardal o'r ddinas. Rydym yn berchen ar yr holl adeiladau a chânt eu rheoli gan bobl leol sydd wedi'u hethol i wasanaethau ar bwyllgorau rheoli gwirfoddol.

 • Canolfannau Gweithgareddau Gŵyr
 • Casgliad gwastraff gardd

  Defnyddiwch y bagiau gwyn ailddefnyddiadwy ar gyfer eich gwastraff gardd. Byddwn yn ei gasglu ar eich wythnos werdd.

 • Casglu cardbord

  Gallwch roi'ch cardbord allan gyda'ch sachau gwyrdd. Byddwn yn eu casglu yn ystod eich wythnos werdd.

 • Casglu sachau du - Cadwch at 3

  Cesglir gwastraff cartref o ymyl y palmant mewn sach ddu. Caniateir i bob cartref roi hyd at 3 sach ddu allan bob pythefnos.

 • Casglu sachau gwyrdd

  Gallwch ddefnyddio sachau gwyrdd ar gyfer caniau, gwydr, papur, a cherdyn. Byddwn yn eu casglu yn ystod eich wythnos werdd.

 • Casglu sachau pinc

  Gallwch ddefnyddio sachau pinc ar gyfer plastigion. Rydym yn eu casglu yn ystod eich wythnos binc.

 • Casglu ymyl y ffordd

  Mae ein casgliadau ymyl y ffordd yn cynnwys papur, cardbord, gwydr, caniau, plastig, gwastraff cegin, gwastraff gardd a gwastraff na ellir ei ailgylchu.

 • Castell Abertawe

  Yn hollol glwm â dynion a merched mwyaf pwerus ac uchelgeisiol yr Oesoedd Canol, mae hanes y castell fel llyfr 'pwy yw pwy' canoloesol, yn llawn llofruddio, trefnu priodasau cyfleus, twyllo a chreu cysylltiadau cyfrwys.

 • Castell Ystumllwynarth

  Newyddion gwych - bydd Castell Ystumllwynarth yn ailagor ei gatiau ar gyfer teithiau tywys dros wyliau'r haf!

 • Cerbydau wedi'u Gadael

  Mae symud cerbydau wedi'u gadael, wedi'u llosgi ac anaddas i'r ffordd fawr yn fater o bwys er mwyn gwella diogelwch ar ein ffyrdd ac yn ein cymunedau.

 • Cerdded

  Mae digon o ddewis i gerddwyr yn Abertawe a phenrhyn Gŵyr. Mae popeth ar gael yno, o bromenadau gwastad a pharcdir ar gyfer tro hamddenol i deithiau cerdded mwy heriol dros draethau, gweundir a thrwy goedwigoedd hynafol.

 • Cerdded yn agos i dda byw

  Un o nodweddion arbennig Gŵyr yw'r ardaloedd mawr o iseldir rhostir comin lle gall ffermwyr â hawliau cominwyr bori eu da byw. Os ydych chi'n bwriadu cerdded yn yr ardaloedd hyn, bydd rhaid i chi gofio nifer o bethau.

 • Cestyll yn Abertawe

  Mae Dinas a Sir Abertawe wedi bod yn rhan o ymdrechion i gadw a diogelu Castell Ystumllwynarth a Chastell Abertawe.

 • Cewynnau golchadwy

  Bydd cewynnau golchadwy yn lleihau nifer y sachau du rydych yn eu defnyddio ac yn arbed arian. A byddwn ni'n rhoi hyd at £100 i chi at gost prynu cewynnau golchadwy.

 • Claddedigaethau ac Amlosgiadau

  Rydym yn gyfrifol am saith mynwent yn Abertawe a'r amlosgfa yn Nhreforys.

 • Cofrestru genedigaeth

  Ni fyddwn yn trefnu unrhyw apwyntiadau cofrestru genedigaethau ar gyfer cyfnod y cyfyngiadau symud, oni bai fod argyfwng.

 • Colli clyw

  Gwybodaeth i bobl fyddar a phobl sy'n drwm eu clyw

 • Compostio gartref

  O safbwynt yr amgylchedd, compostio gartref yw'r ffordd fwyaf effeithiol o ddelio a gwastraff organig. Gellir ailgylchu'r rhan fwyaf o wastraff cegin a gwastraff gardd yn ôl i'r pridd trwy gompostio.

 • Craffu

  Eir ati i graffu drwy 'holi effeithiol' sy'n golygu gofyn y math o gwestiynau sy'n canfod ffeithiau pwysicaf mater i ddod o hyd i'r wybodaeth gywir.

 • Criced

  Camp tîm rhwng dau dîm yw criced. Gêm bat a phêl ydyw a chwaraeir ar faes criced. Mae'r maes fel arfer yn hirgrwn ac yn cynnwys rhan betryal yng nghanol y cae gyda set o wicedi bob ochr i'r petryal.

 • Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

  Nod y Cyfamod Cymunedol yw annog cymunedau lleol i gefnogi'r gymuned wasanaethu yn eu hardal a meithrin dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd am faterion sy'n effeithio ar gymuned y Lluoedd Arfog.

 • Cyfeiriannu

  Mae Abertawe a Gŵyr yn fannau bendigedig i ymarfer cyfeiriannu.

 • Cyflogaeth Plant - Y weithdrefn ymgeisio

  Cyn cyflogi plentyn, mae'n rhaid i'r cyflogwr anfan hysbysiad ysgrifenedig i'r Awdurdod Lleol gan ddefnyddio ffurflen gais am drwydded gyflogaeth.

 • Cyllid a chyllideb

  Mae'r Adran Cyllid a Chyflwyno'n darparu amrywiaeth o wasanaethau i gefnogi amcanion allweddol y cyngor.

 • Cyllid a grantiau
 • Cyllid Myfyrwyr

  Cyllid Myfyrwyr Cymru nawr yn prosesu pob cais.

 • Cynghorau cymuned a thref

  Manylion cyswllt ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref a manylion rôl Clercod y Cynghorau Cymuned a Thref.

 • Cynghorwyr a phwyllgorau

  Dod o hyd i'ch cynghorydd lleol a gwybodaeth am bwyllgorau, agendâu a chofnodion.

 • Cyngor, cefnogaeth a grantiau busnes

  Abertawe yw canolfan economaidd rhanbarth de-orllewin Cymru ac mae wedi elwa ar fuddsoddiad a thwf cyflogaeth sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae wedi'i thrawsnewid yn economi sector gwasanaeth fodern ac mae'n gartref i amrywiaeth eang o gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol.

 • Cynllun Bathodynnau Glas

  Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn darparu amrywiaeth cenedlaethol o gonsesiynau parcio ar gyfer y rhai sydd â nam sylweddol ar y golwg neu nam corfforol parhaol er mwyn eu helpu i deithio'n annibynnol.

 • Cynllun Cyhoeddi

  Mae ein cynllun cyhoeddi yn ei wneud yn haws i ganfod gwybodaeth heb orfod gwneud cais ffurfiol o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

 • Cynllun datblygu llynedol (CDU)

  Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Unedol (CDU) Dinas a Sir Abertawe ar 10 Tachwedd 2008. Hwn yw'r cynllun datblygu diweddaraf. Mae'n cwmpasu ardal weinyddol yr awdurdod ac fe'i defnyddir wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. Mae'n amlinellu amrywiaeth o bolisïau a chynigion sy'n berthnasol i ddatblygiadau yn y dyfodol, ac yn ymwneud â defnydd a chadwraeth tir ac adeiladau yn y ddinas a'r sir hyd at 2016.

 • Cynllunio

  Croeso i hafan y Gwasanaethau Cynllunio. Gwelir isod restr o ddolenni i'r is-adrannau gwahanol yn y gwasanaeth lle gallwch gael manylion am y cyfleusterau sydd ar gael ar-lein.

 • Cynnal a chadw ffyrdd a llwybrau troed

  Rydym yn cynnal archwiliadau rheolaidd o'r ffyrdd, llwybrau cerdded a llwybrau beicio a fabwysiadwyd gennym.

 • Cysylltwch â ni

  Cysylltwch â Chyngor Abertawe ar-lein, trwy e-bost, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

 • Strategaethau, cynlluniau a pholisïau
Wedi'i bweru gan GOSS iCM