Chwilio'r wefan
English

Y cyngor yn cefnogi tenantiaid busnesau drwy ganiatáu ail wyliau rhent

Bydd busnesau a sefydliadau eraill yn Abertawe sy'n berchen ar ugeiniau o adeiladau a berchnogir gan y cyngor yn cael cyfnod ychwanegol heb orfod talu rhent i'w helpu i ymdopi â chost y cyfnod atal byr.

City Centre Shops

Cytunodd Cabinet y cyngor ar hyn yn ei gyfarfod ar 19 Tachwedd ac mae'n golygu y bydd tenantiaid cymwys yn cael 16 yn rhagor o ddiwrnodau heb rent ar ben y gwyliau rhent a gawsant yn ystod y prif gyfyngiadau symud COVID-19 yn gynharach eleni.

Mae portffolio eiddo'r cyngor i'w rhentu a'u prydlesu'n amrywiol ac yn cynnwys amrywiaeth eang o ddalwyr prydles a thenantiaid.

Bydd y seibiant rhent yn berthnasol i asedau sy'n seiliedig ar sail rhent y farchnad, eiddo gwerth rhentu o dan £51,000, busnesau preifat yn unig, busnesau sydd wedi gorfod cau dros dro gan fod adeilad y cyngor ar gau, tenantiaethau Marchnad Abertawe a thrwyddedau masnachu ar y stryd.

Bydd y rheini a fydd yn elwa o hyn yn cynnwys mentrau sy'n amrywio o fasnachwyr stryd, caffis bach a chlybiau chwaraeon lleol i fusnesau diwydiannol bach a holl fasnachwyr Marchnad Abertawe.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Gall pob un ohonom weld bod yr amgylchedd busnes dros yr wyth mis diwethaf wedi bod yn heriol iawn. Mae'r cyngor wedi chwarae rôl arwyddocaol wrth eu cefnogi drwy sicrhau eu bod wedi cael mynediad at gymorth grant gwerth dros £100m.

"Er hynny, mae angen rhagor o help ar ein tenantiaid ac mae'r gwyliau rhent 16 diwrnod yn golygu y bydd un peth yn llai ganddynt i boeni amdano o ran y costau cau oherwydd y cyfnod atal byr diweddar.

Meddai David Hopkins, Aelod y Cabinet dros Gyflawni a Gweithrediadau, "Rydym am gynorthwyo a chefnogi'n tenantiaid busnes drwy'r cyfnod masnachu arbennig o anodd hwn.

"Bydd goblygiadau ariannol tymor byr sylweddol i'r awdurdod o fwy na £100,000 yn sgîl y gostyngiad rhent hwn. Fodd bynnag, mae canlyniadau colli tenantiaid yn peri llawer mwy o risg."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM