Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Awst 2021

Rob Stewart Opens Heol Las Park

Plant yn dathlu ardal chwarae newydd yn Heol Las

Mae plant sydd wedi bod yn mwynhau diwrnodau allan ym Mharc Heol Las yn Abertawe wedi cael rheswm ychwanegol i ddathlu'r haf hwn o ganlyniad i waith uwchraddio i ardal chwarae'r parc.

Replace window canva

Buddsoddiad mwyaf erioed mewn adeiladau ysgolion

Gwneir y buddsoddiad mwyaf erioed mewn gwaith cynnal a chadw hanfodol ac uwchraddio adeiladau ysgolion yn Abertawe eleni.

exam congrats generic

Llongyfarchiadau i fyfyrwyr Safon Uwch y ddinas

Mae myfyrwyr Safon Uwch Abertawe'n dathlu heddiw ar ôl ennill graddau rhagorol yn ystod blwyddyn anghyffredin.

bouldering

A allai'r gemau Olympaidd ysbrydoli'ch haf o hwyl?

Gall plant a phobl ifanc yn Abertawe roi cynnig ar amrywiaeth o gampau cyffrous sy'n newydd i'r gemau Olympaidd am ddim fel rhan o Haf o Hwyl y ddinas.

Domestic Abuse Hub logo

Cynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth o gam-drin domestig i'r gymuned.

Mae hyfforddiant am ddim yn cael ei gynnig i aelodau'r gymuned yn Abertawe i helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o gam-drin domestig ac adnabod arwyddion ohono.

HOP Foodbank

Banciau bwyd y ddinas yn gofyn am gefnogaeth barhaus

Gofynnir i bobl yn Abertawe barhau i gefnogi'r rhwydwaith o fanciau bwyd yn y ddinas os gallant.

Passengers getting onto a bus at Swansea Bus Station

Cynnydd o 20% yn y defnydd o fysus ar benwythnos cyntaf y cynnig am ddim

Bydd gan bawb gyfle i ddefnyddio bysus yn Abertawe am ddim o heddiw (dydd Gwener) ar gyfer ail benwythnos hir y cynnig arloesol.

Live Fear Free Number

Neges cymorth cam-drin domestig yn cael ei rhannu gan dafarndai

Bydd nodiadau atgoffa bod cefnogaeth ar gael pob awr o'r dydd i bobl sy'n dioddef cam-drin domestig neu sydd mewn perygl o'i ddioddef yn ymddangos ar draws Abertawe.

Freedom_gymnastics

Canolfannau hamdden y ddinas yn ymuno â'r Haf o Hwyl

Mae canolfannau hamdden ar draws Abertawe'n cynnal digwyddiadau am ddim yr haf hwn fel rhan o ymgyrch Haf o Hwyl y ddinas.

Mayhill Fun Day

Rhaglen lawn ar gyfer diwrnod hwyl am ddim i'r gymuned

Mae rhaglen lawn o adloniant a gweithgareddau am ddim wedi'u trefnu ar gyfer diwrnod cymunedol am ddim yn Abertawe'r wythnos nesaf.

Action_shack_men's_sheds

Cyflwynwch gais nawr am gyfran o gyllid Men's Sheds gwerth £25,000

Gwahoddir prosiectau Men's Sheds yn Abertawe i gyflwyno cais am gyllid.

Birchgrove_playarea_opening

Mae plant Gellifedw wrth eu boddau gyda'u hardal chwarae newydd

Mae plant yng Ngellifedw'n dathlu diolch i waith i adnewyddu ardal chwarae boblogaidd ym Mharc yr Helyg.

Active Travel Gowerton 02

Cynlluniau i drawsnewid hen linell reilffordd ranbarthol Abertawe ar gyfer cerddwyr a beicwyr

Bydd hen linell reillffordd yng ngogledd Abertawe'n cael ei thrawsnewid yn llwybr cerdded a beicio newydd.

Amy Beth McCarthy

Recriwtiaid Grŵp Gweithredu'n helpu i lywio cymunedau gwledig Abertawe

Mae aelodau newydd o gorff allweddol yn dweud eu bod yn bwriadu helpu ardaloedd gwledig Abertawe i ddod yn lleoedd gwell i fyw a gweithio ynddynt.

Oystermouth Castle

Theatr awyr agored yn dychwelyd i'r Mwmbwls

Bydd theatr awyr agored fyw yn dychwelyd i'r Mwmbwls yr haf hwn.

The Kingsway

Ffordd y Brenin yn mynd yn wyrdd wrth i Abertawe arwain y ffordd ar gyfer y dyfodol

Mae lluniau trawiadol newydd gan ddrôn yn dangos sut mae un o brif ardaloedd canol dinas Abertawe wedi mynd yn wyrdd - ac mae'n arwydd o ddyfodol gwyrddach.

Bouncy Castle Generic Canva

Gorsaf radio'n ymuno yn yr hwyl yn ystod diwrnod cymunedol

Bydd y gweithgareddau a gynhelir ar gyfer diwrnod cymunedol yn ardal Mayhill a Waun Wen ddydd Iau (12 Awst) yn cynnwys castell neidio ac ardal chwarae meddal.

Swansea city centre (Night)

Helpwch i lunio sut bydd ein cymunedau'n edrych ac yn teimlo yn y dyfodol

Mae preswylwyr yn cael eu hannog i ddweud eu dweud am gynigion cynllunio a fydd yn helpu i lunio sut bydd ein cymunedau'n edrych ac yn teimlo yn y blynyddoedd i ddod.

new eco grass cutting

Ymdrech y cyngor i ddiogelu blodau gwyllt a phryfed yn gymeradwy

Mae tîm parciau Cyngor Abertawe yn defnyddio ymagweddau newydd clyfar at dorri gwair sy'n helpu i ddiogelu planhigion a phryfed ledled cymunedau'r ddinas.

Carbon Saving

Tiwtora arbenigol yn helpu i leihau allyriadau carbon Abertawe

Mae tiwtora arbenigol yn helpu Cyngor Abertawe i gymryd mwy o gamau gweithredu nag erioed i helpu i reoli newid yn yr hinsawdd.

Mayhill Community Day 01

Llawer o hwyl wrth i deuluoedd fwynhau diwrnod cymunedol

Roedd digonedd o hwyl i'r teulu cyfan wrth i breswylwyr Mayhill a Waun Wen ddod ynghyd ar gyfer diwrnod cymunedol.

Running shoes

Cyflwynwch eich ceisiadau heddiw ar gyfer ras 10k Bae Abertawe Admiral a fydd ar thema'r 80au

Disgwylir i'r digwyddiad a drefnir gan Gyngor Abertawe gael ei gynnal ddydd Sul 19 Medi a bydd y cyfle i gofrestru'n cau ar 31 Awst, er gall hyn fod yn gynharach os nad oes lleoedd ar ôl cyn hynny.

Parks Fest Promo

Diwrnodau hwyl a ffilmiau i ddod â bywyd newydd i barciau'r ddinas

Bydd parciau yn Abertawe'n rhan o ŵyl i deuluoedd yr haf hwn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM