Chwilio'r wefan

4Site: addysg mewn amgueddfeydd i ysgolion

Gwasanaeth diwylliannol dan yr unto i holl ysgolion Abertawe yw 4Site. Edrychwch ar yr amrywiaeth cyffrous o brosiectau ac arddangosfeydd sy'n cael eu cynnal yng Nghanolfan Dylan Thomas, Oriel Gelf Glynn Vivian, Amgueddfa Abertawe ac Archifau Gorllewin Morgannwg.

4site1
4site2
4site3
4site4
4site1
4site2
4site3
4site4

Yr hyn mae 4Site yn ei gynnig

Mae amgueddfeydd, orielau a gwasanaethau archifau Cyngor Abertawe'n lleoliadau unigryw i ddarganfod, lle gall disgyblion ac athrawon fwynhau profiadau dysgu newydd y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Mae ein lleoliadau diwylliannol yn darparu cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau a'u dealltwriaeth wrth i ni eu hannog i ddarganfod a chwestiynu'r byd o'u cwmpas.

Arweinir sesiynau 4Site gan artistiaid sy'n addysgwyr a staff hyfforddedig yr amgueddfa a'r archifau, gan gysylltu arddangosfeydd casgliadau, archifau ac adnoddau eraill y ddinas â themâu cyfnodau allweddol drwy amrywiaeth o ymagweddau creadigol a gweithdai.

Gallwn ddarparu sgiliau a chyfleoedd dysgu trawsgwricwlaidd pan fyddwch yn ymweld, a fydd yn diwallu anghenion plant y Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 2. Mae ein lleoliadau hefyd yn darparu pecynnau dysgu wedi'u teilwra i ysgolion uwchradd a cholegau.


Lleoliadau 4Site

Gall bob lleoliad gynnig amrywiaeth o themâu sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm. Cysylltwch â'r lleoliad i drafod y pynciau o'ch dewis neu ewch i wefan y lleoliad am fanylion y rhaglenni sydd ar gael.

Mae adnoddau ychwanegol ar gael ym mhob lleoliad a gellir gwneud mwy o ymholiadau wrth i chi drefnu eich ymweliad. Gallwch chi hefyd lawrlwytho copi o lyfryn 4Site ar waelod y dudalen hon am fwy o wybodaeth ynghylch y lleoliadau.

I dderbyn e-byst gyda gwybodaeth am gyfleoedd dysgu i'ch ysgol neu'ch coleg, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr yma a dewiswch yr opsiwn 'Ymweliad Ysgol a Chyfleoedd Addysgol'.
 


Aelodaeth 4Site

Gall ysgolion a cholegau yn ardaloedd Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot gael aelodaeth 4Site flynyddol am ddim.

Mae aelodaeth 4Site flynyddol yn cynnwys 5 sesiwn unigol neu daith dywys o arddangosfa yn unrhyw un o'r lleoliadau diwylliannol - Canolfan Dylan Thomas, Oriel Gelf Glynn Vivian, Amgueddfa Abertawe a Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg. Cost aelodaeth yw £200 yr ysgol a bydd ar gael o 1 Ebrill, ond gall ysgolion gofrestru ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Gall pob ysgol ddyrannu'r 5 sesiwn i unrhyw ddosbarth yn yr ysgol.

Gall ysgolion a cholegau sydd am gael mynediad at y gwasanaeth addysg heb fod yn aelod o 4Site dalu am sesiynau unigol. Gall ysgolion y tu allan i ardaloedd Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot drefnu gweithdai, teithiau tywys a gweithgareddau hunanarweiniedig unigol am ffï untro.

Ffurflen aelodaeth 4Site


Ffioedd a thaliadau

Aelodaeth 4Site flynyddol:

 • 1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020: £200 (Canolfan Dylan Thomas, Oriel Gelf Glynn Vivian, Amgueddfa Abertawe, Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg)


Ymweliad unigol (ffi untro):

Ysgolion a cholegau yn Abertawe a CNPT - heb aelodaeth 4Site

 • Canolfan Dylan Thomas - £50
 • Oriel Gelf Glynn Vivian - £50
 • Amgueddfa Abertawe - £50

Ysgolion a cholegau y tu allani Abertawe a CNPT - heb aelodaeth 4Site

 • Canolfan Dylan Thomas - £60
 • Oriel Gelf Glynn Vivian - £60
 • Amgueddfa Abertawe - £60


Ymweliad addysgol â Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg:

 • Ysgolion a cholegau - Am ddim


Ymweliad addysgol â'ch ysgol(ffi untro):

 • Ysgolion a cholegau Abertawe a CNPT yn unig - £50
   

Sut i drefnu ymweliad

Mae gennym gyswllt dynodedig ym mhob lleoliad a all ddarparu'r holl wybodaeth a manylion ynghylch y rhaglenni addysgol 4Site sydd ar gael.

Ffurflen cadw lle ar gyfer ymweliad addysgol 4Site

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r lleoliad perthnasol;


Adnoddau ychwanegol

Gallwn eich cefnogi i dderbyn grantiau 'Ewch i Weld' Cyngor Celfyddydau Cymru i helpu i ariannu hyd at 90% o gostau eich ymweliad. Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000 ac fe gânt benderfyniad o fewn 6-8 wythnos.

Mae gan y rhan fwyaf o'n lleoliadau adnoddau ac arweiniadau hunangymorth ar gyfer ymweliadau a arweinir gan athrawon. Os ydych chi'n trefnu eich ymweliad eich hun, rhowch wybod i ni ymlaen llaw a gallwn eich cynghori ar yr amserau a'r adnoddau gorau ar gyfer eich dosbarth.

Gall ein holl leoliadau eich helpu chi i drefnu eich anghenion cludiant a chynnig opsiynau ar gyfer eich trefniadau cinio.

Mae croeso i'r holl grwpiau Ysgol, Coleg a Phrifysgol ac rydym yn hapus i drafod unrhyw anghenion ychwanegol sydd gan eich disgyblion. Cysylltwch â'r lleoliad perthnasol er mwyn trafod yr uchod wrth gadw lle.
 

Ffurflen aelodaeth 4Site

Rydym wrth ein bodd eich bod wedi penderfynu dod yn aelod 4Site!

Ffurflen cadw lle ar gyfer ymweliad addysgol 4Site

Cwblhewch y ffurflen isod i drefnu'ch ymweliad ag un o'n safleoedd 4Site

Wedi'i bweru gan GOSS iCM